Του Βασίλη Αγγελόπουλου

Πάνω από 100.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ), ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, θα βρεθούν μπροστά στη δυσάρεστη θέση, ή να αποδεχτούν μια έμμεση μείωση των αποδοχών τους, αποδεχόμενοι να καταβάλλουν εισφορές ίσες με το 20% του εισοδήματός τους, ή θα έρθουν σε σύγκρουση με τον εργοδότη τους

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒOΛΕΣ ΤΩΝ ΣΤOΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

5 0 Αξιολόγηση:0
(0 ψήφοι)

ΜΕΤΑΒOΛΕΣ ΤΩΝ ΣΤOΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩOΥ 

Ποιες μεταβολές στοιχείων πρέπει να δηλώνονται στην αρμόδια ΔOΥ; 

    Oι μεταβολές ατομικών στοιχείων του Φορολογουμένου, που περιλαμβάνονται στο έντυπο «Δήλωση Απόδοσης ΑΦΜ» - Μ1, όπως επίθετο, στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνση, οικογενειακή κατάσταση. 

Πού, πώς και πότε μπορούν να δηλώνονται οι μεταβολές στοιχείων; 

    Η γνωστοποίηση των μεταβολών γίνεται στην αρμόδια ΔOΥ (για τον Μη Επιτηδευματία Φορολογούμενο στη ΔOΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η κατοικία του, ενώ για τον Επιτηδευματία Φορολογούμενο στην αρμόδια ΔOΥ της επιχείρησής του). 

Από πού μπορούν να εξυπηρετηθούν; 

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετούνται άμεσα από το Τμήμα Μητρώου των ΔOΥ. 

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται και από πού εκδίδονται; 

    Πρέπει να προσκομίζονται τα αντίστοιχα κατά περίπτωση παραστατικά, όπως το νέο αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, αν η μεταβολή αφορά έκδοση νέας ταυτότητας, το διαζευκτήριο, αν πρόκειται για μεταβολή οικογενειακής κατάστασης, εξουσιοδότηση για αλλαγή αντικλήτου. 

Τι άλλα στοιχεία χρειάζονται; 

Φωτοτυπία ταυτότητας/διαζευκτηρίου κ.λπ., για να συνυποβληθούν με τη Δήλωση Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων. 

Τι έντυπα χρειάζονται και από πού παραλαμβάνονται;

 

  •  Το Έντυπο «Δήλωση Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων» - Μ1.

 

  •  Το Έντυπο «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» - Μ7. 

   (Για την περίπτωση που πρέπει να δηλωθεί μεταβολή στη σχέση του «Εξουσιοδοτημένου»).

 

Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη ΔOΥ; 

 

  •  «Βεβαίωση Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων».

 

  •  Βεβαίωση Σχέσεων Φορολογουμένου». 

   (Για την περίπτωση που δηλώθηκε μεταβολή στη σχέση «Εξουσιοδοτημένου» κ.λπ.).

 

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό;

 

  •  Η έγκαιρη γνωστοποίηση στην Υπηρεσία για τις μεταβολές που αφορούν τα στοιχεία τους συμβάλλει στην καλύτερη και ταχύτερη διεκπεραίωση των συναλλαγών τους με τη ΔOΥ.

 

  •  Χρήσιμες οδηγίες και λεπτομερείς πληροφορίες συμπλήρωσης των Εντύπων αναγράφονται στην τελευταία σελίδα όλων των Δηλώσεων Μητρώου.

 

 •  Όλες οι δηλώσεις που υποβάλλονται στο Τμήμα Μητρώου έχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/86.

NEWSROOM