ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 2012

5 0 Αξιολόγηση:0
(0 ψήφοι)

 

xrimataaSDCF45458

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 2012 ΠΟΣΟ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΑΣ

ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ 

Δειτε εδω το Δωρο Πασχα 2013

ΠΟΤΕ ΘΑ ΔΩΘΟΥΝ ΤΑ ΔΩΡΑ ΠΑΣΧΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

 

Χρόνος Καταβολής των Δώρων

Τα δώρα καταβάλλονται στους δικαιούχους για το Πάσχα τη Μεγάλη Τετάρτη κάθε έτους.
Νοείται βέβαια ότι δεν υπάρχει δέσμευση για τον εργοδότη να καταβάλλει το δώρο νωρίτερα απ' αυτές τις ημερομηνίες. Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Σύμφωνα λοιπόν με την υπ’ αριθμόν 19040/1981 κοινή υπουργική απόφαση (άρθρο 1):
“Όλοι οι μισθωτοί, που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, δικαιούνται από τους πάσης φύσεως εργοδότες τους επίδομα εορτών Πάσχα ίσο με μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο”.
Σύμφωνα δε με το άρθρο 1 του ν. 1082/1980 το παραπάνω επίδομα εορτών καταβάλλεται στο ακέραιο, εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθ’ όλη τη χρονική περίοδο από της 1ης Ιανουαρίου μέχρι της 30ής Απριλίου. Στην περίπτωση που η εργασιακή σχέση του μισθωτού δεν διήρκεσε καθ’ όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, καταβάλλεται τμήμα επιδόματος ανάλογο προς τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης του εντός αυτού του χρονικού διαστήματος.
Στο τέλος του παρόντος άρθρου παρατίθεται πίνακας, με τη βοήθεια του οποίου ο αναγνώστης μπορεί να βρει την αναλογία του επιδόματος Πάσχα που δικαιούται ο εργαζόμενος, ανάλογα με τον αριθμό ημερών που διήρκησε η εργασιακή σχέση του κατά το χρονικό διάστημα από 1.1 έως 30.4.
Ειδικότερα, στην περίπτωση που η σχέση εργασίας των μισθωτών δεν διήρκησε όλο το πιο πάνω χρονικό διάστημα, τότε οι εργαζόμενοι δικαιούνται επίδομα εορτών Πάσχα:
1. ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή
2. ένα (1) ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνηθέντα τρόπο αμοιβής, για κάθε οκταήμερο χρονικό διάστημα διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
Το επίδομα εορτών Πάσχα καταβάλλεται στους δικαιούχους τη Μεγάλη Τετάρτη. Εννοείται ότι δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να απαγορεύει τη χορήγησή του σε προηγούμενο χρόνο.

Εξάλλου το άρθρο 3 της 19040/1981 κοινής αποφάσεως ορίζει ότι το επίδομα εορτών Πάσχα υπολογίζεται βάσει των τακτικών αποδοχών που καταβάλλονται στους μισθωτούς τη 15η ημέρα προ του Πάσχα.
Οι εργοδότες έχουν το δικαίωμα να μην καταβάλουν ολόκληρο το δώρο Πάσχα, αλλά να παρακρατήσουν το ποσό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από Μεγάλη Τετάρτη μέχρι 30 Απριλίου για προστασία τους από τυχόν αποχωρήσεις των μισθωτών από την εργασία πριν από τη λήξη του ανωτέρω χρονικού ορίου. Στην περίπτωση αυτή το παρακρατηθέν ποσό θα καταβληθεί το αργότερο στις 30 Απριλίου.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ
Το επίδομα εορτών Πάσχα, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 19040/7.12.1981 και τη σχετική διάταξη του ν. 1082/80, υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές των μισθωτών. Καταβαλλόμενες ή τακτικές αποδοχές (μισθός ή ημερομίσθιο) νοούνται οι αποδοχές που χορηγούνται με οποιονδήποτε τρόπο, τακτικά και μόνιμα, όχι ως αντάλλαγμα, για την εργασία που παρέχεται, αλλά και ως οικονομική ενίσχυση των μισθωτών, εξαιρουμένου μόνο του επιδόματος δυσχερούς διαβίωσης.
Από τη νομολογία των δικαστηρίων τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός, καθώς και κάθε άλλη παροχή η οποία καταβάλλεται σε χρήμα, όπως τροφή, κατοικία, κάθε μήνα ή κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα.
Έτσι στο επίδομα εορτών Πάσχα συνυπολογίζονται μεταξύ άλλων οι εξής παροχές:
α) Το επίδομα αδείας. Για το λόγο αυτό το συνολικό ποσό του δώρου που δικαιούται ο εργαζόμενος πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 0,04166.
β) Η προσαύξηση της νομίμου και τακτικής εργασίας κατά τις Κυριακές και νυκτερινές ώρες.
γ) Η αξία του παρεχόμενου γάλακτος, υποδημάτων, στολών-φορμών κτλ.
δ) Η αμοιβή για νόμιμη, υπερωριακή εργασία, η οποία παρέχεται τακτικά αποκλειομένης της παρανόμου υπερωριακής εργασίας.
Επί μερικής απασχόλησης ο απασχολούμενος θα λάβει δώρο όσα ημερομίσθια θα λάβει και ο πλήρως απασχολούμενος με μειωμένες όμως αποδοχές.
Όπως προαναφέρθηκε, ολόκληρο το επίδομα Πάσχα θα το λάβουν όσοι από τους μισθωτούς εργάστηκαν συνεχώς από 1.1.2008 μέχρι 30.4.2008, δηλαδή μισό μηνιαίο μισθό οι αμειβόμενοι με μισθό και 15 ημερομίσθια οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.
Για την εξεύρεση του δικαιουμένου επιδόματος από τους μισθωτούς που δεν απασχολήθηκαν καθ’ όλο το πιο πάνω κρίσιμο χρονικό διάστημα ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στον παρακάτω πίνακα και βάσει των ημερών με τις οποίες εντός του από 1.1.2008 – 30.4.2008 χρονικού διαστήματος ο μισθωτός συνδεόταν με σχέση εξαρτημένης εργασίας προς τον εργοδότη, να βρει την αναλογία του επιδόματος. Η αναλογία αυτή για μεν τους ημερομισθίους αφορά ημερομίσθια, ενώ για τους αμειβόμενους με μισθό δέκατα πέμπτα του μισού μηνιαίου μισθού.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ
Ημερομίσθιος εργάτης με ημερομίσθιο 32,25 €, εάν εργάστηκε 16 ημέρες στο χρονικό διάστημα από 1.1.08 έως 30.4.08, σύμφωνα με τον πίνακα το δώρο Πάσχα που του αναλογεί είναι 2 ημερομίσθια, δηλαδή 64,50 €. Το ποσό που προέκυψε από τον παραπάνω υπολογισμό πρέπει να πολλαπλασιαστεί με το 1,04166 (αναλογία επιδόματος αδείας), προκειμένου να καταλήξουμε στο τελικό ποσό. Συνεπώς έχουμε: 64,50*1,04166=67,19€.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΜΜΙΣΘΟΥ
Αν υπάλληλος με μισθό 620,36 € το μήνα έχει εργαστεί 80 ημέρες μέσα στο χρονικό διάστημα από 1.1.08 έως 30.4.08, το δώρο Πάσχα που του αναλογεί υπολογίζεται ως εξής:
310,18 € (1/2 μηνιαίου μισθού) / 15 = 20,68 €. Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα το δώρο Πάσχα που του αναλογεί είναι 206,80 € (δηλαδή 10 ημερομίσθια επί 20,68). Το ποσό που προέκυψε από τον παραπάνω υπολογισμό πρέπει να πολλαπλασιαστεί με το 1,04166 (αναλογία επιδόματος αδείας), προκειμένου να καταλήξουμε στο τελικό ποσό. Συνεπώς έχουμε: 206,80 *1,04166= 215,42 €.

Χρόνος που δεν συνυπολογίζεται στα Δώρα

1. Δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.
2. Δεν λαμβάνεται υπ' όψιν για τον υπολογισμό δώρων εορτών το διάστημα της απουσίας των εργαζομένων για συνδικαλιστική δραστηριότητα , δηλαδή ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας.
3. Σχετικά με την απεργία η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης ,γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί σαν δικαιολογημένη απουσία, το ίδιο ισχύει και με τις στάσεις εργασίας.