Ηλεκτρονικά οι μισθολογικές καταστάσεις στο ΕΤΕΑ

Ηλεκτρονικά οι μισθολογικές καταστάσεις στο ΕΤΕΑ Ηλεκτρονικά οι μισθολογικές καταστάσεις στο ΕΤΕΑ

Ηλεκτρονικά οι μισθολογικές καταστάσεις στο ΕΤΕΑ από τους εργοδότες

Όλοι οι εργοδότες ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ, πρέπει να στείλουν σε ηλεκτρονική μορφή,τις μισθολογικές καταστάσεις και την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών δηλαδή την κατάθεση στην τράπεζα, μέχρι και την περίοδο 11ος/2013, για το σύνολο των εργαζομένων τους.Η αποστολή των ηλεκτρονικών αρχείων πρέπει να έχει γίνει μέχρι τις 31.05.2014.

 

Συγκεκριμένα με εγκύκλιο του ΕΤΕΑ καθορίζεται ότι όλοι οι εργοδότες ασφαλισμένων με επικουρική ασφάλιση που έχουν ενταχθεί στο ΕΤΕΑ στο πλαίσιο  δημιουργίας της ατομικής μερίδας για κάθε εργαζόμενο – ασφαλισμένο πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά μέσω τις ιστοσελίδας του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης τις μισθολογικές καταστάσεις και την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών δηλαδή την κατάθεση στην τράπεζα.

Στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) εντάχθηκαν οι ασφαλισμένοι των ταμείων ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΕΙΓΕ, ΤΕΑΥΝΤΠ και ΤΕΑΧ του τ. ΤΕΑΙΤ. Οι ασφαλισμένοι των εν λόγω Τομέων υπάγονται πλέον στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ, από το οποίο θα λάβουν την επικουρική τους σύνταξη, όταν θεμελιώσουν το αντίστοιχο δικαίωμα.

Ετσι σύμφωνα με την εγκξύκλιο οι εργοδότες που απασχολούν μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση των οργανισμών ΤΕΑΙΤ και ΤΑΠΙΤ, υποχρεούνται εκτός από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, να αποστέλλουν στους φορείς αυτούς, σε ηλεκτρονική μορφή τη μισθολογική κατάσταση επί των αποδοχών της οποίας έχουν υπολογιστεί οι εισφορές, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την καταβολή των εισφορών εκτός από τις υπόλοιπες προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους.

Από 01.12.2013 η ασφάλιση στο ΕΤΕΑ και η καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ αυτού εντάσσονται στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΑ www.etea.gov.gr παρατίθενται οι προδιαγραφές σχετικά με την απαιτούμενη γραμμογράφηση των προς αποστολή ηλεκτρονικών αρχείων κατά Τομέα του τ. ΤΕΑΙΤ και πληροφορίες – οδηγίες για τον τρόπο αποστολής τους ανάλογα με τον Τομέα ασφάλισης. Περίοδος αποστολής μέχρι 31.05.2014.