Προσλήψεις σε δήμους και υπουργείο Πολιτισμού

Προσλήψεις σε δήμους και υπουργείο Πολιτισμού

Τρεις δήμοι της χώρας και το υπουργείο Πολιτισμού για έργα επιστασίας προκήρυξαν προσλήψεις προσωπικού για διάφορες ειδικότητες και θέσεις και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις

Το υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των
αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάστημα έξι (6) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εξειδίκευση στην υλοποίηση μουσειακών έργων - 1 θέση - Σάμη

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας A και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης -1 θέση- Σάμη

δε'ιτε εδώ την προκήρυξη

Δήμος Κηφισιάς

Ανακοινώνει- Προκηρύσσει Την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) διάρκειας μέχρι (1) έτους για την λειτουργία των ερασιτεχνικών τμημάτων του ΝΠ (.Β.) για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, για την περίοδο 2017 με τις κάτωθι συγκεκριμένες ειδικότητες:
ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ενήλικοι.
2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία διδασκαλίας τουλάχιστον (2) ετών.
Από το σύνολο των έντεκα (11) δασκάλων που πρόκειται να προσληφθούν το ΝΠ (.Β.) διατηρεί το δικαίωμα να προσλάβει σε ποσοστό μέχρι 10% του ανωτέρου αριθμού δασκάλους
χωρίς την απαιτούμενη προϋπηρεσία προκειμένου να δώσει την δυνατότητα σε νέους δασκάλους να αποκτήσουν την σχετική εμπειρία και προϋπηρεσία .
3. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική
απαγόρευση).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικός τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Αίτηση
• Φωτοαντίγραφο (διπλής όψεως) Αστυνομικής Ταυτότητας.

1 Δ.Ε. Ηθοποιός 1
2 Δ.Ε. Μαέστροι 3
3 Δ.Ε. Μουσικοί 2
4 Δ.Ε. Χοροδιδάσκαλοι 2
5 Π.Ε. Ζωγράφος 1
6 Δ.Ε. Χειροτεχνία 1
7 Καλ. Διευθυντής 1
ΣΥΝΟΛΟ 11

δείτε εδώ την προκήρυξη

Δήμος Ηλιούπολης

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιούπολης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (9), στο Δήμο Ηλιούπολης

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
 
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101

Δήμος Ηλιούπολης

Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιούπολης»

Ηλιούπολη ΠΕ/ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή Κοινωνικής Εργασίας Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος 2
102

Δήμος Ηλιούπολης

Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιούπολης»

Ηλιούπολη ΠΕ Οικονομικού Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ηλιούπολης, Σοφοκλή Βενιζέλου και Πρωτόπαπα, Τ.Κ. 16310, Ηλιούπολη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Φράγκου Κατερίνας

δείτε εδώ την προκήρυξη

Δήμος Βέροιας

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση των υποέργων «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βέροιας» και «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ -ΕΚΤ», στο Δήμο Βέροιας

ΠΕ Φαρμακοποιών

ΠΕ/ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

ΔΕ Διοικητικού

ΠΕ/ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

δείτε εδώ την προκήρυξη