76 θέσεις εργασίας ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

koinofelis-ergasia-politismos thumb

76 θέσεις εργασίας ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα έξι (76) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΚΒ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στη Ρόδο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

130

ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ν. ΡΟΔΟΣ

ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

5 μήνες

22

131

ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ν. ΡΟΔΟΣ

ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΛΙΝΔΟΥ

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

5 μήνες

8

132

ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ν. ΡΟΔΟΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΜΙΡΟΣ

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

5 μήνες

4

133

ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ν. ΡΟΔΟΣ

ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΙΑΛΥΣΟΥ

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

5 μήνες

2

134

ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ν. ΚΩΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ Νήσου Κω

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

5 μήνες

9

135

ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ν. ΚΑΛΥΜΝΟΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

5 μήνες

3

136

ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ν. ΝΙΣΥΡΟΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

5 μήνες

2

137

ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ν. ΛΕΡΟΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΡΟΥ

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

5 μήνες

2

138

ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ν. ΚΑΡΠΑΘΟΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

5 μήνες

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

139

ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ν. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

5 μήνες

2

140

ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ν. ΚΑΣΟΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΟΥ

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

5 μήνες

1

141

ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ν. ΡΟΔΟΣ

ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

ΔΕ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

5 μήνες

6

142

ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ν. ΚΩΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΧΑΤΖΗΝΕΠΑ

ΔΕ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

5 μήνες

4

143

ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ν. ΚΑΛΥΜΝΟΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΔΕ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

5 μήνες

1

144

ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ν. ΝΙΣΥΡΟΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ

ΔΕ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

5 μήνες

1

145

ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ν. ΛΕΡΟΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΡΟΥ

ΔΕ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

5 μήνες

1

146

ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ν. ΚΑΡΠΑΘΟΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΔΕ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

5 μήνες

1

147

ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ν. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

ΜΟΥΣΕΙΟ

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

ΔΕ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

5 μήνες

1

148

ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ν. ΡΟΔΟΣ

ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΡΟΔΟΥ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ ΣΤΡΙΩΝ

5 μήνες

1

149

ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ν. ΡΟΔΟΣ

ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΛΙΝΔΟΥ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ ΣΤΡΙΩΝ

5 μήνες

1

150

ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ν. ΡΟΔΟΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΜΕΙΡΟΣ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ ΣΤΡΙΩΝ

5 μήνες

1

151

ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ν. ΚΑΛΥΜΝΟΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ ΣΤΡΙΩΝ

5 μήνες

1

152

ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ν. ΚΑΡΠΑΘΟΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ ΣΤΡΙΩΝ

5 μήνες

1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: ΚΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, οδός Ιπποτών – Μεσαιωνική Πόλη, ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ, απευθύνοντάς την στην γραμματεία (υπόψη κ. Γεωργίας Μαντικού τηλ. επικοινωνίας: 22413 65200).


Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.


Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα όπου
προκηρύσσονται οι θέσεις και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η υποβολή των αιτήσεων είναι από 10-05-2013 έως και 20-05-2013
Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επομένη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.


Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και
στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).

ολη η προκηρυξη εδω