ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

H ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη για τους πολίτες που είναι δημότες στους δήμους που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Δημοτολόγιο. Μέσω αυτής της υπηρεσίας οι πολίτες μπορούν να πάρουν on-line βεβαίωση γέννησης από το Εθνικό Δημοτολόγιο. Δείτε τους δήμους που εντάσσονται στο Εθνικό Δημοτολόγιο ακολουθώντας το σύνδεσμο: http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/Dimotologio

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση πιστοποιητικού γέννησης:


1.Τυπώστε και συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποιητικού Γέννησης
2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου

Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση βεβαίωσης γέννησης του ενδιαφερομένου.

 


Γενικά Δικαιολογητικά
•Αίτηση χορήγησης αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης
•Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

 

Διαδικασία

 

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης (Εθνικό Δημοτολόγιο), προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Βήμα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης.Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι δυνατόν να αναζητηθεί υπηρεσιακά από το ΚΕΠ, τότε ο υπάλληλος εκκινεί τη σχετική διαδικασία.

 

Βήμα 2: Ο υπάλληλος συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS για την ολοκλήρωση του αιτήματός. Τέλος, ο υπάλληλος παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΕΠ.

 

Βήμα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).

 

Βήμα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.

 

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει το αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης (Εθνικό Δημοτολόγιο).

 

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

 

Αναζητείται αυτεπάγγελτα (ΦΕΚ τ.Β 373/23.03.2005) από τις καθ' ύλην αρμόδιες, για την έκδοση των τελικών διοικητικών πράξεων, οργανικές μονάδες των Υπουργείων, των αυτοτελών δημοσίων Υπηρεσιών, των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Από το πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου εξαιρούνται: α) Το ΑΣΕΠ, το οποίο δεν αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό. β) Το Ειδικό Ληξιαρχείο το οποίο δεν αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό με στοιχεία δ, ε, στ, για γεγονότα που έχουν συμβεί στο εξωτερικό. Τροποποίηση με ΦΕΚ τ.Β 1189/12.09.2002

 

Εγγραφή στην υπηρεσία

Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε από την πύλη ermis, αφού πρώτα μεταβείτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για να πιστοποιήσετε την ορθότητα των παρακάτω στοιχείων:

 • http://www.dikaiologitika.gr/items/imgs/red.gif') no-repeat scroll left center; padding-left: 40px;" data-mce->

  ΑΔΤ ή Διαβατηρίου ή Διπλώματος Οδήγησης

  Πιστοποίηση με Νέα Άδεια Οδήγησης ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
 • http://www.dikaiologitika.gr/items/imgs/red.gif') no-repeat scroll left center; padding-left: 40px;" data-mce->

  Όνομα μητέρας

  Πιστοποίηση με Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Πιστοποιητικό Γέννησης
 • http://www.dikaiologitika.gr/items/imgs/red.gif') no-repeat scroll left center; padding-left: 40px;" data-mce->

  Όνομα πατέρα

  Πιστοποίηση με Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Πιστοποιητικό Γέννησης

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που απαιτούν τα ίδια δικαιολογητικά

 1. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο)
 2. Χορήγηση βεβαίωσης ιθαγένειας (Εθνικό Δημοτολόγιο)
 3. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για ΟΓΑ (Εθνικό Δημοτολόγιο)