ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ

Για να τελεσθεί πολιτικός γάμος εκδίδονται άδειες γάμου στους μελλονύμφους από το δήμο της κατοικίας τους προσκομίζοντας :

λογαριασμό από ΔΕΚΟ ή εκκαθαριστικό εφορίας του τρέχοντος έτους, που να δείχνει την κατοικία τους,
Ληξιαρχική πράξη γέννησης,
αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε μια ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα,
παράβολο χαρτοσήμου 15 ευρώ για τον καθένα και
συμπλήρωση αίτησης για έκδοση άδειας γάμου, για καθορισμό ημερομηνίας.