ΣΧΟΛΕΣ ΟΑΕΔ 2013 2014

ΣΧΟΛΕΣ ΟΑΕΔ 2013 2014

ΣΧΟΛΕΣ ΟΑΕΔ 2013 2014 ειδικότητες

Ο ΟΑΕΔ ενέκρινε την εισαγωγή 6.900 μαθητών και μαθητριών στις Σχολές ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ Μαθητείας του για το σχολικό έτος 2013-2014.

Στο τέλος της ανακοίνωσης μπορείτε να δείτε τις ειδικότητες για τις Σχολές ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ του έτους 2013 2014.

Μαθητεία Σχολές ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ είναι το σύστημα Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης, που απευθύνεται κυρίως σε νέους και νέες, οι οποίοι προάγονται στη Β’ Τάξη Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων και συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του μαθητή στο Σχολείο και την πρακτική του άσκηση σε χώρους εργασίας.

Η φοίτηση στις Σχολές ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ είναι διετής και περιλαμβάνει τις Τάξεις Α’ και Β’, οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας.

Στις 51 Σχολές ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ παρέχονται:
1. Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
2. Απαραίτητα βιβλία - βοηθήματα
3. Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο Εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο.

4. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολουμένων μαθητών
5. Σπουδαστική άδεια, μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές
6. Επίδομα στέγασης και σίτισης, σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις
7. Αναβολή Στράτευσης.
Οι απόφοιτοι των Σχολών ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα:
Α. Άμεσης πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας με την απόκτηση Πτυχίου Επιπέδου III.
Β. Εγγραφής στην Β’ Τάξη Επαγγελματικού Λυκείου
Γ. Εγγραφής στο Γ’ εξάμηνο των ΙΕΚ, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ έχουν οι νέοι και οι νέες που:
Α) Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α’ Τάξης Λυκείου Γενικού ή Επαγγελματικού, ή Α’ Τάξης ΤΕΕ, ή
Α’ Τάξης Εσπερινών Γενικών Λυκείων ή ΤΕΛ ή Ενιαίων Λυκείων, ή είναι κάτοχοι Πτυχίου ΤΕΕ, ή
ΕΠΑΛ, ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας και
Β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1990 έως 1997.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι – ες θα πρέπει να υποβάλουν στην Σχολή  ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Μαθητείας της προτίμησής τους ΑΙΤΗΣΗ, από 17/6/2013 έως 30/8/2013.
Διευκρινίζουμε ότι:
1) Εάν κατά την ως άνω περίοδο υποβολής αιτήσεων προκύψει αριθμός αιτήσεων υποψηφίων μεγαλύτερος του προβλεπομένου από την εγκύκλιο αριθμού, τότε θα ακολουθηθεί διαδικασία επιλογής και έκδοσης αποτελεσμάτων, μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως
αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.
Σ’ αυτή την περίπτωση, όλοι οι επιπλέον των επιτυχόντων υποψήφιοι θεωρούνται επιλαχόντες.
2) Εάν κατά το ως άνω διάστημα δεν επιτευχθεί συμπλήρωση του προβλεπομένου αριθμού εισακτέων, τότε η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας θα συνεχιστεί μέχρι τη συμπλήρωση των τμημάτων, ακόμη και μέχρι την παραμονή έναρξης των μαθημάτων.

Σημειώνουμε, ότι κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, (Ιούλιο – Αύγουστο), αιτήσεις υποψηφίων θα παραλαμβάνονται από τις Γραμματείες των  ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή κατά τις ημέρες εφημερίας των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το πρόγραμμα, το οποίο θα
εκπονηθεί, με ευθύνη των Δ/ντών των  ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Σχολείου.

Α. ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΘΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΡΚΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ.

. ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ-ΕΣ, ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΙ Ο ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ (άρθρο 4).

Γ. ΟΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, (ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗ Β’ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ), ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΜΟΝΟΝ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥΣ.

Δ. ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΩΝ  ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ , ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ, ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Α) Τίτλο Σπουδών (Πρωτότυπο ή Φωτοτυπία επικυρωμένη) ή Πιστοποιητικό Σπουδών, ή οποιονδήποτε άλλο Σχολικό Τίτλο, που να αποδεικνύει τη μαθητική κατάσταση του υποψηφίου, ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕ ΒΑΘΜΟ.

Οι Τίτλοι, στους οποίους δεν αναγράφεται βαθμός, κατά τη διαδικασία μοριοδότησης ΘΑ ΜΗΔΕΝΙΖΟΝΤΑΙ, εκτός αν προσκομισθούν (με βαθμό), μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων.
Β) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας, ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
Σημειώνουμε, ότι για την τελική εγγραφή, θα πρέπει να κατατίθεται πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο μπορεί να αναζητηθεί και αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
Γ) Επίσημα έγγραφα, (όπως καθορίζονται παρακάτω στην παράγραφο «ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ»), ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφά τους, που να αποδεικνύουν τα δηλωθέντα από τον υποψήφιο στην αίτησή του, σχετικά με την οικογενειακή, κοινωνική και οικονομική του κατάσταση.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ: Α ΚΑΙ Β. ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ, ΠΟΥ ΘΑ
ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΙΤΗΣΗ, Ή ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΙΚΥΡΩΤΑ.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ.
ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Η επικυρωμένη φωτοτυπία θα πρέπει να είναι «καθαρή», διότι αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε παραποίηση, ή πλαστογραφία στον Τίτλο Σπουδών, αυτό θα σημάνει, (εκτός από τα προβλεπόμενα από το Νόμο), τον αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής.
Επισημαίνουμε, ότι ειδικά οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην ΕΠΑ.Σ Σαλαμίνας θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, λόγω της απασχόλησής τους για την πρακτική άσκηση στις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου Σαλαμίνας.

ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ:
1) Όσοι υποψήφιοι κατέχουν Τίτλο Αλλοδαπής, θα πρέπει να προσκομίσουν αντίστοιχη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του Υπ. Παιδείας.
2) Οι αλλοδαποί υποψήφιοι άνω των 14 ετών, που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, θα γίνονται δεκτοί για εγγραφή, εφόσον προσκομίσουν ατομική άδεια παραμονής, η οποία θα λήγει με τη λήξη της άδειας παραμονής εκείνου που ασκεί τη γονική μέριμνα.
Ο υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης, ή ανανέωσης της άδειας διαμονής με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έχει λάβει βεβαίωση κατάθεσης αίτησης με πλήρη δικαιολογητικά (Τύπου Α), θεωρείται νομίμως διαμένων στη Χώρα, έως ότου η Διοίκηση αποφανθεί επί του αιτήματός του.

Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης της Διοίκησης, η ανωτέρω βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει. (άρθρο 11, παρ.3 & 4 του Ν.3386/05 «είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»).

3) Οι ομογενείς (Αλβανίας, πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Κωνσταντινούπολης, Ίμβρου, Τενέδου κ.τ.λ.) θα γίνονται δεκτοί, εφόσον προσκομίσουν ¨Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Αλλοδαπού (δίπτυχο της Αστυνομίας με αριθμό αδείας και ακριβή καθορισμό της διάρκειας παραμονής).

4) Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες στα δικαιολογητικά των αλλοδαπών υποψηφίων παρατηρούνται διαφορές μετά από σύγκριση, (π.χ. διαφορετικοί χαρακτήρες, εξελληνισμένα ονόματα κ.τ.λ.), οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη από την Αστυνομία, στην οποία θα
δηλώνεται η ταυτοπροσωπία τους.

Στις ως άνω περιπτώσεις, θα πρέπει τα στοιχεία των υποψηφίων συγκρινόμενα να συγκλίνουν στο σύνολό τους (π.χ. όνομα πατέρα, μητέρας κ.τ.λ.)

5) Δεκτοί για εγγραφή γίνονται επίσης όσοι προστατεύονται από το Ελληνικό Κράτος ως πολιτικοί πρόσφυγες και όσοι τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών.
Συνιστάται ιδιαίτερα στους Διευθυντές των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Μαθητείας να μη δέχονται αιτήσεις υποψηφίων μαθητών, που η μόνιμη κατοικία τους είναι σε άλλη πόλη, όπου λειτουργεί ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Μαθητείας με την ειδικότητα, στην οποία επιθυμούν να φοιτήσουν.
Εφόσον όμως στην περιοχή της μόνιμης κατοικίας των υποψηφίων δεν λειτουργεί ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ με την ειδικότητα της επιλογής τους, η αίτηση θα υποβληθεί στην πλησιέστερη προς αυτούς ΕΠΑ.Σ και δεν θα γίνεται δεκτή από καμία άλλη Σχολή.
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ:
α) Με το βαθμό Τίτλου Σπουδών
β) Με κοινωνικά - οικονομικά κριτήρια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Στις 3 Σεπτεμβρίου 2013 θα δημοσιοποιηθούν οι πίνακες εισαγομένων και επιλαχόντων, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τα μόρια των υποψηφίων.

Δείτε όλες τις θέσεις για τις Σχολές ΟΑΕΔ 2013 και τα μόρια εισαγωγής εδώ

Ενημερωτικό Σημείωμα για τον Υποψήφιο Μαθητή των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Αίτηση Υποψηφίου για Εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.

ΣΧΟΛΕΣ ΟΑΕΔ 2013