350 ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΖΗΤΑ Ο ΕΟΠΥΥ

ιatros

ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΖΗΤΑ Ο ΕΟΠΥΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου για 12 μήνες με ιατρούς - οδοντιάτρους διαφόρων ειδικοτήτων για την παροχή περίθαλψης στους ασφαλισμένους του, για 27 ώρες απασχόλησης την εβδομάδα σε ωράριο που θα συμφωνείται από τον συμβαλλόμενο και τον Διευθυντή της Μονάδας Η συνολική αμοιβή ορίζεται σε 21.600 Ευρώ ανεξαρτήτως περιστατικών, καταβαλλόμενη σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Για τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων οι ενδιαφερόμενοι,  πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη σελίδα www.eopyy.gov.gr αίτηση – υπεύθυνη δήλωση από 15-03-2012 έως 30-03-2012 και στη συνέχεια να καταθέσουν σχετικό αντίγραφό της, εντός της ίδιας προθεσμίας, στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην ΥΠΑΔ του ΟΠΑΔ) σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Διοίκησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στην οποία περιγράφονται οι ειδικότητες καθώς και ο αριθμός των ιατρών και οδοντιάτρων με τους οποίους ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προτίθεται να καλύψει άμεσες και επιτακτικές ανάγκες ανά Νομό.

Υπόδειγμα της εν λόγω αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Στη συνέχεια οι Περιφερειακές Δ/νσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  (πρώην ΥΠΑΔ του ΟΠΑΔ), θα διαβιβάσουν τις αιτήσεις (που θα παραλάβουν) στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., την επόμενη της λήξης προθεσμίας υποβολής της αίτησης στην υπηρεσία τους, προκειμένου να ξεκινήσει η επιλογή των ενδιαφερομένων.

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν  δε θα ληφθούν υπ΄όψη καθώς και αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω προθεσμία. Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά θα ζητηθούν από τους  επιλεγέντες μετά, την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, τα οποία αφού ελεγχθούν θα εκδοθεί σχετική απόφαση του Προέδρου περί σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου.