ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ Η ΟΤΑ

5 0 Αξιολόγηση:0
(0 ψήφοι)

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η' ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ Η' ΟΤΑ

Δικαιούχοι είναι: Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι, δικαστικοί λειτουργοί, στρατιωτικοί, όργανα Σωμάτων Ασφαλείας, οι Υπάλληλοι Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ (εφ' όσον είναι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο), εν ενεργεία και συνταξιούχοι καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που είναι παραπληγικοί τετραπληγικοί ή ακρωτηριασμένοι που έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και δε λαμβάνουν για την πάθησή τους από το Δημόσιο Ταμείο ή από οποαδήποτε πηγή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής οικονομική ενίσχυση μεγαλύτερη ή ίση του προβλεπόμενου επιδόματος παραπληγίας.Απαραίτητα Έγγραφα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (η οποία χορηγείται από την Υπηρεσία) του ενδιαφερομένου η του νομίμου εκπροσώπου του (προσώπου α! βαθμού συγγενείας)

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης

4. Γνωμάτευσης της ειδικής Υγειονομικής επιτροπής της Νομαρχίας μας ή της Α.Σ.Υ.Ε. Α.Α.Υ.Ε,, Α.Ν.Υ.Ε ανάλογα με την περίπτωση

5. Φωτοτυπία των σελίδων 2 και 3 του βιβλιαρίου ασθενείας

6. Βεβαίωση αποδοχών οι εν ενεργεία υπάλληλοι η απόκομμα σύνταξης οι συνταξιούχοι

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνονται τα κάτωθι:

α) Δεν λαμβάνει για την παραπληγία τετραπληγία άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη ή άλλου είδους παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή ίση ή μεγαλύτερη του χορηγουμένου επιδόματος

β) Δεν νοσηλεύεται σε ίδρυμα ασυλιακής μορφής

γ) Υπεύθυνος εισπράξεως του επιδόματος ορίζεται.......................................

δ) ο παραπληγικός βρίσκεται στη ζωή, στην περίπτωση που η αίτηση και η Υ. Δ.

υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του

ε) θα υποβάλλεται στην αρχή κάθε χρόνου βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής ή Δημοτικής ή Κοινοτικής ή οποιαδήποτε Δημόσιας Αρχής ότι ο παραπληγικός βρίσκεται στη ζωή, στην περίπτωση που το επίδομα δεν το εισπράττει ο ίδιος

στ) Στην περίπτωση λήψεως οποιασδήποτε παροχής για την παραπληγία τετραπληγία ή εισαγωγής του σε ίδρυμα ασυλιακής μορφής ή μετοικήσεως ή τέλος θανάτου θα ειδοποιηθεί αμέσως η υπηρεσία μας.

8. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτουμένου και σε περίπτωση που ορίζεται άλλο πρόσωπο υπεύθυνος είσπραξης του επιδόματος συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και αστυνομική ταυτότητα

9. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας εάν είναι ανήλικος φορολογική δήλωση της

οικογένειας