Οικογενειακά επιδόματα ποιοι τα δικαιούνται

Οικογενειακά επιδόματα ποιοι τα δικαιούνται

Οικογενειακά επιδόματα ποιοι τα δικαιούνται

Στο πλαίσιο αναπροσαρμογής και εξορθολογισμού της επιδοματικής πολιτικής, που αφορά στην οικογένεια θεσπίστηκαν δύο νέα οικογενειακά επιδόματα:
1. το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και
2. το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων.
Ειδικότερα, κατόπιν πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας θεσπίστηκε το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, με το
οποίο αναμορφώθηκε το καθεστώς των προϋφιστάμενων, πολυάριθμων οικογενειακών επιδομάτων, με σκοπό τον εξορθολογισμό και την αντικατάστασή τους από ένα ενιαίο επίδομα που καταβάλλεται από το πρώτο παιδί, με εισοδηματικά κριτήρια .

 Επιπλέον με τη θέσπιση του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων που σηματοδοτεί την ενίσχυση κάθε οικογένειας από το πρώτο τέκνο, θεσπίζεται και το ειδικό επίδομα που αποτελεί επιπρόσθετη παροχή προς τις οικογένειες που έχουν από τρία εξαρτώμενα τέκνα και άνω και οικογενειακό εισόδημα μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ με προσαύξηση του οικογενειακού εισοδήματος για οικογένειες με τέσσερα και άνω τέκνα. Το επίδομα βάσει εισοδηματικών κριτηρίων παρέχεται για τη στήριξη της τρίτεκνης και πολύτεκνης οικογένειας και ο εισοδηματικός περιορισμός διασφαλίζει ότι η παροχή θα χορηγείται στις οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες.


Αναλυτικότερα, η αναθεώρηση και υιοθέτηση του καινούριου κανονιστικού πλαισίου περί των επιδομάτων προέκυψαν βάσει μιας σειράς από διατάξεις πουξεκίνησαν από το τελευταίο δίμηνο του έτους 2012. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων καταβάλλεται στοχευμένα στα παιδιά που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη ανάγκη και για το λόγο αυτό θα υπολογίζεται βάσει κλιμακούμενου εισοδηματικού κριτηρίου, στο πλαίσιο αφενός της ενίσχυσης των ασθενέστερων οικονομικά δικαιούχων και αφετέρου της προσαρμογής στην υφιστάμενη δημοσιονομική συγκυρία (Νόμος 4093/2012 (Α΄222)).

Εν συνεχεία, κατόπιν πρωτοβουλίας του Υπουργείου Οικονομικών θεσπίστηκε το ειδικό επίδομα ύψους 500 ευρώ για τη στήριξη του θεσμού της τρίτεκνης και πολύτεκνης οικογένειας (Νόμος 4110/2013 (Α΄17)). Το ειδικό επίδομα θεσπίστηκε ως επιπρόσθετη παροχή προς τις οικογένειες που έχουν από τρία εξαρτώμενα τέκνα και άνω και οικογενειακό εισόδημα μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ με προσαύξηση του οικογενειακού εισοδήματος για οικογένειες με τέσσερα και άνω τέκνα. Το επίδομα παρέχεται για τη στήριξη της τρίτεκνης και πολύτεκνης
οικογένειας και ο εισοδηματικός περιορισμός διασφαλίζει ότι η παροχή θα χορηγείται στις οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες. Ειδικότερα, το επίδομα
καταβάλλεται ανά οικογένεια, για όσο διάστημα τα τέκνα νοούνται ως εξαρτώμενα και αντιστοιχεί σε πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε τέκνο. Οι τρίτεκνες οικογένειες που δικαιούνται το επίδομα πρέπει να έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για τις οικογένειες που έχουν άνω των τεσσάρων τέκνων (Νόμος 4141/2013 (Α΄18)).


Οι δικαιούχοι υποβάλουν ηλεκτρονικά την φορολογική τους δήλωση (Ε1) και αμέσως μετά το αντίστοιχο έντυπο λήψης του επιδόματος (έντυπο Α21), το οποίο και θα λαμβάνεται κατόπιν ολοκλήρωσης του ελέγχου των φορολογικών στοιχείων.
Όπως προαναφέρθηκε, ο τρόπος απόδοσης των επιδομάτων προβλέπεται με ηλεκτρονική υποβολή αίτησης του δικαιούχου μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος TaxisNet, μειώνοντας αφενός έτσι την γραφειοκρατική διαδικασία, ενώ  αφετέρου η καταγραφή των δεδομένων μέσω του συστήματος θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στατιστικής αποτύπωσης του αριθμού των οικογενειών που επιδοτούνται.

Αρμόδιος φορέας για τη διεξαγωγή δειγματοληπτικών ελέγχων και  την κατάθεση προσφυγών ορίζεται ο ΟΓΑ. Με τον τρόπο αυτό θα παραχθεί
επιστημονική τεκμηρίωση προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αλλά και τους φορείς άσκησης των πολιτικών του,
καινοτόμες πολιτικές και μέτρα παρέμβασής στην αγορά εργασίας και στο χώρο της κοινωνικής προστασίας και φροντίδας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην Εθνική Προσπάθεια και στον κρίσιμο τομέα της χάραξης Πολιτικής Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Τονίζοντας τα θετικά χαρακτηριστικά των παραπάνω μεταρρυθμιστικών διατάξεων, επισημαίνεται η σπουδαιότητα της ενίσχυσης του οικογενειακού θεσμού στην απόδοση του επιδόματος από το πρώτο τέκνο. Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι στόχος,
ήταν να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά:
• διαφάνειας,
• αντικειμενικότητας και μείωσης της γραφειοκρατικής διαδικασίας,
• δίκαιης μεταχείρισης των οικογενειών (βάσει και των εισοδηματικών
κριτηρίων που έχουν τεθεί σε ισχύ).
Η πρωτοβουλία για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των οικογενειακών επιδομάτων, επιφέρει αύξηση περίπου 20% διάθεσης του συνολικού ποσού
παροχής των επιδομάτων (το οποίο θα αγγίξει τα περί 750 εκατομμύρια ευρώ και θα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες με 1 ή 2 τέκνα, καθώς και τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες).
Ενδεικτικά, παρουσιάζονται πίνακες απόδοσης των επιδομάτων λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, την κλίμακα ισοδυναμίας, το
ισοδύναμο εισόδημα και την εισοδηματική κατηγορία.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΓΙΑ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ
1 παιδί
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
έως και 9.000€ 480,00 €
έως και 18.000€ 320,00 €
έως και 27.000€ 160,00 €
2 παιδιά
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
έως και 10.000€ 960,00 €
έως και 20.000€ 640,00 €
έως και 30.000€ 320,00 €
3 παιδιά
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΙΑΙΟ
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΕΙΔΙΚΟ
ΕΠΙΔΟΜΑ
έως και 11.000€ 1.440,00 €
1.500,00 €
έως και 22.000€ 960,00 €
έως και 33.000€ 480,00 €
έως και 45.000€ -
4 παιδιά
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΙΑΙΟ
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΕΙΔΙΚΟ
ΕΠΙΔΟΜΑ
έως και 12.000€ 1.920,00 €
2.000,00 €
έως και 24.000€ 1.280,00 €
έως και 36.000€ 640,00 €
έως και 48.000€ -
5 παιδιά
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΙΑΙΟ
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΕΙΔΙΚΟ
ΕΠΙΔΟΜΑ
έως και 13.000€ 2.400,00 €
2.500,00 €
έως και 26.000€ 1.600,00 €
έως και 39.000€ 800,00 €
έως και 49.000€ -
[4]
Ενδεικτικός Πίνακας 2
ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΚΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ
1 παιδί
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
έως και 7.000€ 480,00 €
έως και 14.000€ 320,00 €
έως και 21.000€ 160,00 €
2 παιδιά
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
έως και 8.000€ 960,00 €
έως και 16.000€ 640,00 €
έως και 24.000€ 320,00 €
3 παιδιά
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΙΑΙΟ
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΕΙΔΙΚΟ
ΕΠΙΔΟΜΑ
έως και 9.000€ 1.440,00 €
1.500,00 €
έως και 18.000€ 960,00 €
έως και 27.000€ 480,00 €
έως και 45.000€ -
4 παιδιά
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΙΑΙΟ
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΕΙΔΙΚΟ
ΕΠΙΔΟΜΑ
έως και 10.000€ 1.920,00 €
2.000,00 €
έως και 20.000€ 1.280,00 €
έως και 30.000€ 640,00 €
έως και 48.000€ -
5 παιδιά
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΙΑΙΟ
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΕΙΔΙΚΟ
ΕΠΙΔΟΜΑ
έως και 11.000€ 2.400,00 €
2.500,00 €
έως και 22.000€ 1.600,00 €
έως και 33.000€ 800,00 €
έως και 49.000€ -