ΕΟΠΠΕΠ Επιλογη Εξεταστικων Κεντρων για τις Εξετασεις Πιστοποιησης

5 0 Αξιολόγηση:0
(0 ψήφοι)

ΕΟΠΠΕΠ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΟΠΠΕΠ Επιλογη Εξεταστικων Κεντρων για τις Εξετασεις Πιστοποιησης

Σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. Β/23694 Απόφαση της υπ’ αρ. 45/20.12.2012 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ δημοσιεύεται ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Εξεταστικών Κέντρων διενέργειας των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 22 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Γ.Π./20082 Υ.Α. «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 2844 τ. Β’/23.10.2012).
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την επιλογή «Εξεταστικών Κέντρων»
διενέργειας των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων
της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Γ.Π./20082 Υ.Α. «Σύστημα Πιστοποίησης
Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 2844 τ.
Β’/23.10.2012).
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Βάσει των διατάξεων της παρ. 22 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Γ.Π./20082 Υ.Α. με τίτλο «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 2844 τ. Β’/23.10.2012), οι Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας διενεργούνται σε Εξεταστικά Κέντρα.
Η αξιολόγηση διενεργείται στους χώρους (αίθουσες) των Εξεταστικών Κέντρων εξασφαλίζοντας τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και την κατάλληλη πληροφορική υποδομή.
Ως Εξεταστικά Κέντρα για τη διενέργεια πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων δύνανται να χρησιμοποιηθούν πιστοποιημένες/αδειοδοτημένες από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΟΠΠΕΠ δομές του Εθνικού Δικτύου Φορέων παροχής υπηρεσιών Διά Βίου Μάθησης, ΑΕΙ – ΑΤΕΙ και Εκπαιδευτικές Μονάδες του Τυπικού Εκπαιδευτικού Συστήματος.
Η διαδικασία πιστοποίησης θα πραγματοποιείται στους δηλωθέντες χώρους των επιλεγέντων –αδειοδοτημένων για το σκοπό αυτό, από τον ΕΟΠΠΕΠ Εξεταστικών Κέντρων.
Οι απαιτούμενες ελάχιστες προδιαγραφές των Εξεταστικών Κέντρων αφορούν στις κατηγορίες:
Α) Αίθουσες και λοιποί χώροι Εξεταστικού Κέντρου,
Β) Απαιτούμενο Προσωπικό και
Γ) Υλικοτεχνική και Πληροφορική Υποδομή,
και θα αποτυπώνονται από τους υποψήφιους φορείς στο έντυπο της Αίτησης.
Ειδικότερα και ανά κατηγορία ελάχιστων Προδιαγραφών το Εξεταστικό Κέντρο απαιτείται να διαθέτει τα ακόλουθα:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ της ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2/4
Α) Αίθουσες και λοιποί χώροι Εξεταστικού Κέντρου
αα) Αίθουσες
Οι χρησιμοποιούμενες αίθουσες για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης θα πρέπει να είναι
δυναμικότητας τουλάχιστον είκοσι (20) ατόμων.
ββ) Λοιποί χώροι
Θα πρέπει κατά τις ημέρες και ώρες διενέργειας των εξετάσεων πιστοποίησης να διασφαλίζεται η
αποκλειστική χρήση των λοιπών χώρων του Εξεταστικού Κέντρου.
Θα συνεκτιμηθεί η προσβασιμότητα τόσο των αιθουσών όσο και των λοιπών χώρων του Εξεταστικού Κέντρου
από πολίτες με αναπηρία.
Β) Απαιτούμενο Προσωπικό
Για την απρόσκοπτη διενέργεια της διαδικασίας των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης, τα Εξεταστικά Κέντρα απαιτείται να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον το ακόλουθο προσωπικό κατά τις ημέρες και ώρες διενέργειας των Εξετάσεων Πιστοποίησης:
αα) Έναν (1) Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου και έναν (1) αναπληρωτή αυτού, ο οποίος έχει ως έργο την οργάνωση της διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης και από κοινού μαζί με τον Επιτηρητή, που ορίζεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μεριμνά για τα ακόλουθα:
i. Κατανομή των εξεταζομένων στις αίθουσες όπου διεξάγονται οι εξετάσεις πιστοποίησης,
ii. Διενέργεια ελέγχου στοιχείων ταυτοποίησης των υποψηφίων (Αστυνομική ή Στρατιωτική Ταυτότητα ή
Διαβατήριο) και την καταγραφή των απόντων,
iii. Ανακοίνωση και διανομή των θεμάτων στους υποψηφίους,
iv. Συγκέντρωση και ταξινόμηση των γραπτών δοκιμίων, των σχεδίων μικροδιδασκαλίας και του τυχόν συνοδευτικού υλικού αυτών καθώς και των οπτικών δίσκων (DVD) καταγραφής των μικροδιδασκαλιών των υποψηφίων. Τα παραπάνω παραδίδονται στον ορισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Επιτηρητή και αποστέλλονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τον ασφαλέστερο τρόπο.
ββ) Γραμματεία Εξεταστικού Κέντρου:
Ο υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου επικουρείται στο έργο του από: έναν (1) τουλάχιστον υπάλληλο γραμματειακής υποστήριξης ανά εξήντα (60) υποψηφίους, δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους γραμματειακής υποστήριξης ανά εκατόν είκοσι (120) υποψηφίους και τουλάχιστον τρία (3) για άνω των εκατόν είκοσι (120) υποψηφίων.
γγ) Υπάλληλος Τεχνικής Υποστήριξης:
Κάθε Εξεταστικό Κέντρο θα διαθέτει ένα (1) άτομο, τουλάχιστον, ανά 60 υποψήφιους, δύο (2) άτομα ανά 120 υποψήφιους και τρία (3) άτομα για άνω των 120 υποψηφίους που θα χειρίζεται/ονται και θα υποστηρίζει/ουν τεχνικά τον εξοπλισμό βιντεογράφησης (βιντεοσκόπησης) που θα είναι εγκατεστημένος ανά αίθουσα διενέργειας Εξετάσεων Πιστοποίησης.
Γ) Υλικοτεχνική και Πληροφορική Υποδομή
Τα Εξεταστικά Κέντρα απαιτείται να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον την ακόλουθη υλικοτεχνική και πληροφορική υποδομή:
αα) Υλικοτεχνική Υποδομή
i. Ένα φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, με δυνατότητα αναπαραγωγής πολλαπλών αντιγράφων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και σε ετοιμότητα ένα δεύτερο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, σε περίπτωση που χρειαστεί άμεση αντικατάσταση του πρώτου.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ της ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
3/4
ii. Μια μηχανή προβολής (overhead projector) και οθόνη προβολής ανά δηλωθείσα αίθουσα.
iii. Ένα διαφανοσκόπιο ανά δηλωθείσα αίθουσα.
iv. Εξοπλισμό βιντεογράφησης (βιντεοσκόπησης) ανά δηλωθείσα αίθουσα (ψηφιακή βιντεοκάμερα,
τρίποδας στερέωσης, ψηφιακά μέσα καταγραφής των μικροδιδασκαλιών).
ββ) Πληροφορική Υποδομή
i. Δέκα (10) Η/Υ συνδεδεμένους σε δίκτυο και με σύνδεση στο διαδίκτυο.
ii. Έναν (1) τουλάχιστον εκτυπωτή ανά δηλωθείσα αίθουσα.
iii. Ένα (1) laptop, συνδεδεμένο με τη μηχανή προβολής ανά δηλωθείσα αίθουσα
Τυχόν ειδικότερες απαιτήσεις θα καθοριστούν με Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατ’ εξουσιοδότηση της
παρ. 21 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. ΓΠ /20082 Υ.Α. «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας
Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 2844 τ. Β’/23.10.2012).
Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),
έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της διά βίου μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 163 τ. Α’
/21.09.2010).
2. Τις διατάξεις του υπ. αριθ. 4114/29.01.2013 Νόμου με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 24 τ. Α’ /30.01.2013).
3. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΓΠ/20082 «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της
Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 2844 τ.Β’/23.10.2012).
4. Την υπ. αρ. πρωτ. Β/23694 Απόφαση της υπ’ αρ. 45/20.12.2012 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με
θέμα «Έγκριση Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας: α)
Εμπειρογνωμόνων για ένταξη στο Μητρώο Αξιολογητών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με έργο τη δημιουργία τράπεζας
θεμάτων πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και
β) για την επιλογή «Εξεταστικών Κέντρων» διενέργειας των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής
Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης».
ΚΑΛΕΙ
Τις πιστοποιημένες / αδειοδοτημένες από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δομές του Εθνικού Δικτύου Φορέων παροχής
υπηρεσιών Διά Βίου Μάθησης φορείς, τα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ και τις Εκπαιδευτικές Μονάδες του Τυπικού Εκπαιδευτικού
Συστήματος που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως Εξεταστικά Κέντρα για τη διενέργεια των Εξετάσεων
Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης να
υποβάλουν:
1. Αίτηση Συμμετοχής (στην οποία θα αναγράφονται ο κωδικός πιστοποίησης / αδειοδότησης του φορέα
– σε περίπτωση πιστοποιημένων ή αδειοδοτημένων φορέων.
2. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του Υπεύθυνου Εξεταστικού Κέντρου και φωτοαντίγραφα
αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών και συγκεκριμένα πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
3. Αναλυτική κατάσταση υλικοτεχνικού - πληροφορικού εξοπλισμού κάθε δομής.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του Υπευθύνου Εξεταστικού Κέντρου στην οποία θα δηλώνεται ότι:
i. Εάν διαπιστωθεί συγγενικός δεσμός μέχρι και τρίτου βαθμού συγγενείας με τους υποψηφίους για
πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας που θα εξεταστούν στο συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο θα
αιτείται της εξαιρέσεώς του από τη διαδικασία της διενέργειας των εξετάσεων πιστοποίησης.
ii. Όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση καθώς και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι
ακριβή και αληθή.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ της ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
4/4
Ο φάκελος με την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα συναφή δικαιολογητικά κατατίθεται στο Πρωτόκολλο του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234
Νέα Ιωνία, ή αποστέλλεται ταχυδρομικά, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή μέσω ταχυμεταφοράς σε
κλειστό φάκελο, όπου αναγράφονται ευκρινώς, αφενός τα στοιχεία του/της αποστολέα και αφετέρου η
ένδειξη:
«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Εξεταστικών Κέντρων διενέργειας των Εξετάσεων
Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης».
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα παραπάνω έως τις 01/03/2013.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προμηθευτούν το έντυπο της Αίτησης από το Τμήμα Διοικητικού του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 - Νέα Ιωνία και ώρες από 11.00 π.μ. – 13.00 μ.μ.
καθώς και από την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διεύθυνση: www.eoppep.gr.
Πληροφορίες – διευκρινίσεις από 13.30 μ.μ. έως 15.30 μ.μ. στα τηλέφωνα: 210 27.09.141. και 210 27.09.138.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ