Πίνακες επικουρικού προσωπικού αξιολόγηση απο το ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ

Πίνακες επικουρικού προσωπικού αξιολόγηση απο το ΑΣΕΠ

Πως θα γίνει η αξιολόγηση για του πίνακες επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία απο το ΑΣΕΠ .

Με εγκύκλιο του το υπουργείο Υγείας καθορίζει την διαδικασία που θα γίνει απο το ΑΣΕΠ για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την κατάρτιση των πινάκων επικουρικού προσωπικού που θα προσληφθούν στα νοσοκομεία (777 προσλήψεις στα νοσοκομεία).

 

 

Με βάση τα στοιχεία που έχουν καταγράψει οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού των Υ.Π.Ε., καταρτίζονται από το ΑΣΕΠ για κάθε
κλάδο/ειδικότητα προσωπικού δύο πίνακες:

α) Πίνακας Ανεργίας στον οποίο εγγράφονται οι υποψήφιοι οι οποίοι κατά την τελευταία ημερομηνία
υποβολής αιτήσεων (26/4/2013) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (επιδοτούμενων ή μη).

Στον πίνακα αυτόν, προηγούνται οι επιδοτούμενοι άνεργοι και μεταξύ αυτών η προτεραιότητα καθορίζεται αποκλειστικά από τη σειρά εγγραφής τους στα μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. και έπονται οι μη επιδοτούμενοι άνεργοι υποψήφιοι με βάση τη διάρκεια ανεργίας σε μήνες και β) Πίνακας Εμπειρίας στον οποίο οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση τον αριθμό μηνών της αποδεικνυόμενης εμπειρίας.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στον πίνακα της ανεργίας προηγείται ο υποψήφιος με τον περισσότερο χρόνο εμπειρίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας
στον πίνακα της εμπειρίας προηγείται ο υποψήφιος με τον περισσότερο χρόνο ανεργίας. Εφόσον ο καθορισμός της σειράς κατάταξης δεν καταστεί
δυνατός με τα κριτήρια της προηγούμενης περίπτωσης, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία υποψήφιος με βάση την ημερομηνία γέννησής
του.
Δεδομένου ότι δεν προβλέπεται από το νόμο (4052/12 αρθρ. 6 παρ. 5) συγκεκριμένη κλίμακα βαθμολογίας για τα κριτήρια ανεργίας και εμπειρίας
παρά μόνο ότι για την πρόσληψη του επικουρικού προσωπικού λαμβάνονται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε
ποσοστό 60% , η διάθεση για κάθε κλάδο/ειδικότητα θα γίνει εναλλάξ από τον κάθε πίνακα (α) ανεργίας και (β) εμπειρίας, έτσι ώστε να
ικανοποιηθεί η αναλογία 2/3 (40% προς 60%).

Σε δεύτερη φάση, προκειμένου να καταρτιστεί ο πίνακας προσληπτέων του επικουρικού προσωπικού στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, θα κληθεί, ο
απαιτούμενος αριθμός των υποψηφίων ανά ειδικότητα για να δηλώσουν σειρά προτίμησης των Νοσοκομείων, μέχρις ότου συμπληρωθεί ο αριθμός
που απαιτείται για την κάλυψη των θέσεων. Σε όσες ΥΠΕ έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι προτιμήσεις, αυτές λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει σειρά
προτεραιότητας αυτών (1η,2η, 3η, ) (θα σταλούν σχετικά υποδείγματα).

Μετά την καταγραφή των προτιμήσεων των υποψηφίων που προηγούνται στους πίνακες ανεργίας και εμπειρίας για κάθε κλάδο/ειδικότητα ,
καταρτίζονται από το ΑΣΕΠ οι πίνακες προσληπτέων για κάθε ΥΠΕ.

Σε περίπτωση που προκύψει θέμα ερμηνείας επί της διαδικασίας αρμόδιο να αποφασίσει είναι το ΑΣΕΠ με βάση τα ισχύοντα στο ν. 2190/1994.

Για οποιαδήποτε ερώτηση - διευκρίνηση σε θέματα τεχνικής υποστήριξης μπορείτε να απευθύνεστε στο ΑΣΕΠ στα τηλέφωνα 2131319151 και 2131319184.