ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 2013

 

katartisi

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους ότι θα πραγματοποιηθούν σε Αθήνα, Ξάνθη και Τρίπολη επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ανέργων στα πλαίσια του έργου με τίτλο: Επιχορήγηση με Επιταγές Κατάρτισης (Training Voucher) για Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ από τα Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ 60.000 ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΟ 2013

 

Εκπαιδευτικές Ενότητες Προγράμματος     

1.    Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων. 2.    Επεξεργασία Κειμένου.
3.    Υπολογιστικά Φύλλα
4.    Υπηρεσίες Διαδικτύου
5.    Βάσεις Δεδομένων
6.    Παρουσιάσεις

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

1. Δικαιούχοι-Ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι, που θα επιλεγούν και θα ενταχθούν από τον ΟΑΕΔ  στο Μητρώο Δικαιούχων  με συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας) μέσω  μοριοδότησης, αφού υποβάλουν  ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία, στην  ειδική ιστοσελίδα της δράσης.

2. Οι Δικαιούχοι – Ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει ή να παρακολουθούν  άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση  βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ.

3. Για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτισή τους. Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης αποτελεί ημερομηνία αναστολής του επιδόματος ανεργίας, το οποίο δικαιούνται να συνεχίσουν να λαμβάνουν από την επομένη της ολοκλήρωσης της συμμετοχής τους στη δράση. Το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κατάρτιση συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους.

Εκπαιδευτικό επίδομα:

Οι καταρτιζόμενοι με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και της συμμετοχής τους στις εξετάσεις πιστοποίησης  θα εισπράξουν από τον ΟΑΕΔ εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 500 ευρώ.

Κατάρτιση:

Η κατάρτιση, συνολικής διάρκειας 100 ωρών, θα πραγματοποιηθεί στις πιστοποιημένες, από το ΕΚΕΠΙΣ (Α.Μ.1110948), αίθουσες πληροφορικής του ΚΕΚ ΙΜΕ&Ε. Σε  κάθε εκπαιδευόμενο θα αντιστοιχεί ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. Η κατάρτιση πραγματοποιείται από εκπαιδευτές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο  «Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Μητρώο Β')» του ΕΚΕΠΙΣ, στον τομέα της Πληροφορικής.

Αυτο-εκπαίδευση: Κάθε καταρτιζόμενος θα έχει την δυνατότητα χρήσης της αίθουσας πληροφορικής για αυτο-εκπαίδευση.

Εκπαιδευτικό Υλικό:

Σε κάθε καταρτιζόμενο παρέχεται δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό - βιβλίο μεγέθους 900 περίπου σελίδων, το οποίο διαθέτει ο φορέας μας σε συνεργασία με τον φορέα πιστοποίησης. Το εκπαιδευτικό υλικό συνοδεύεται από CD με προσομοίωση θεμάτων εξέτασης και από το φάκελο του καταρτιζομένου, μπλοκ σημειώσεων και στυλό.

Πιστοποίηση:

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης παρέχεται η δυνατότητα πιστοποίησης των βασικών δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ που αποκτήθηκαν από τους καταρτιζόμενους / ες κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων. Την πιστοποίηση θα αναλάβει φορέας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και ο οποίος έχει πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) με την υπ’αριθμ. Γ/25081/1-12-2005 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1720/τ.Β’/08-12-2005).

Κάθε καταρτιζόμενος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μία (1) φορά σε επαναληπτικές εξετάσεις πιστοποίησης για κάθε ενότητα.

Κατάθεση στα γραφεία της Αθήνας (Ερατύρας 3, Σταθμός Λαρίσης) και της Ξάνθης (Λευκίππου 2α).

Αναλυτικότερα μπορείτε να ενημερωθείτε από τον παρκάτω σύνδεσμο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΑΕΔ