Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2013 αίτηση eetaa.gr

Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ

Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2013 αίτηση eetaa.gr οδηγίες συμπλήρωσης

Aπό την Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013, έχει ξεκινήσει η υποβολή αίτησης για το πρόγραμμα Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ από της μητέρες που επιθυμούν να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους δωρεάν σε παιδικούς σταθμούς το έτος 2013 2014 .

Η ΕΕΤΑΑ που είναι και η αρμόδια εταιρεία για την υλοποιήση του προγράμματος έχει αναρτήσει οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης για το πρόγραμμα παιδικοί σταθμοι ΕΣΠΑ 2013 .

 

Την αίτηση συμμετοχής των ενδιαφερόμενων γυναικών για τη φιλοξενία των παιδιών τους σε επιδοτούμενες θέσεις παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΣΠΑ 2012 ΔΕΙΤΕ  ΕΔΩ

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από 25/07/2013 έως 2/08/2013. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τους, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζεται η 2/8/2013 και ώρα 14.00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ έχουν μόνο γυναίκες που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών και έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους – μέλους της ΕΕ ή είναι Ελληνίδες Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ έχουν και οι άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία.

Οι  μητέρες που θα ενταχθούν στο στο πρόγραμμα Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) να είναι άνεργες ή β) να εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή γ) να είναι αυτοαπασχολούμενες.

Επίσης, έχουν οικογενειακό εισόδημα το οποίο δεν υπερβαίνει τις 30.000 για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 35.000 για μητέρες που έχουν 3 ή 4 παιδιά και 40.000 για μητέρες που έχουν 5 παιδιά και άνω.

Εξαιρούνται από το στο πρόγραμμα Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και οι υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).

Για να δείτε την προκήρυξη του προγράμματος πατήστε στον σύνδεσμο παιδικοί σταθμοι ΕΣΠΑ

Οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης στο πρόγραμμα παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2013

Προσοχή:

1) Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό της Εταιρίας ταχυμεταφοράς (courier). Αιτήσεις ή/και δικαιολογητικά που κατατίθενται ή παραλαμβάνονται μετά τις 2/8/2013, δεν λαμβάνονται υπόψη.
Εκπρόθεσμες Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, δεν θα αξιολογούνται και θα επιστρέφονται.

2) Σε περίπτωση υποβολής παραπάνω από μιας αίτησης από οποιαδήποτε αιτούσα, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η πρώτη υποβληθείσα και πρωτοκολλημένη αίτηση. 

«Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» θα πρέπει να αποστέλλεται σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε στις ακόλουθες Διευθύνσεις αντίστοιχα με τη γεωγραφική προέλευση των αιτουσών μητέρων, ως ακολούθως :

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436, Αθήνα

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πολυτεχνείου 39, 7ος όροφος - 54626, Θεσσαλονίκη

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος - 41222, Λάρισα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Στην «Αίτηση Συμμετοχής - Δήλωσή» τους, οι ενδιαφερόμενες έχουν δικαίωμα δήλωσης έως και τεσσάρων (4) εναλλακτικών επιλογών Σταθμών-Δομών, με σειρά προτεραιότητας, για εγγραφή του τέκνου τους σε Δομές της προτίμησής τους και έως δύο (2) εναλλακτικές επιλογές ΚΔΑΠ / ΚΔΑΠ - ΜΕΑ σε επίπεδο Δήμου.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Για τον υπολογισμό του ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ θα υπολογίζονται α) το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ του υπόχρεου και της συζύγου και
β) από το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων (υπόχρεου και συζύγου) θα υπολογίζονται οι ΚΩΔΙΚΟΙ:
-    431 & 432 (καθαρά κέρδη συμμετοχής σε ημεδαπές Ο.Ε. και Ε.Ε. ή κοινωνίες αστικού δικαίου ή αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες ή συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες ή κοινοπραξίες) και οι
-    659 & 660 (αμοιβές και μισθοί μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας που έγινε παρακράτηση φόρου 35%, αποζημίωση ν.2112/1920, ωφέλεια από πώληση εταιρικού μεριδίου, μερίσματα ημεδαπών Α.Ε., κέρδη που διανέμουν ημεδαπές ΕΠΕ και συνεταιρισμοί, μερίσματα από αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, αλλοδαπές ΕΠΕ, εισόδημα από REPOS, συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης, κέρδη από πώληση μετοχών, μερίσματα ημεδαπών και αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιριών, τόκοι καταθέσεων τραπεζών-έντοκων γραμματίων & ομολόγων του Δημοσίου-τόκοι από ομολογίες& ομολογιακών δανείων)

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ : α. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
β. ΑΕΡΓΟΙ (αυτοί που δεν έχουν εργαστεί ποτέ ή που εργάζονται χωρίς ένσημα και δεν δηλώνεται η εργασία τους, φοιτητές, γυναίκες σύζυγοι που εργάζονται στις επιχειρήσεις των ανδρών τους χωρίς ένσημα)
γ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ο.Τ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΙ & ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ) Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ (π.χ. υπάλληλοι Δήμων, Περιφέρειας κ.α.)
δ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ: ΜΟΝΙΜΟΙ & ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (π.χ. στρατιωτικοί 5ετούς ή άλλης θητείας, πυροσβέστες, αστυνομικοί κ.α.) (Όπου ανακύπτει ερώτημα για την υπαγωγή των υπαλλήλων σ' αυτές τις κατηγορίες, απαιτείται η σχετική βεβαίωση του εργοδότη για την νομική υπόσταση του φορέα του, εφόσον αυτός δεν αναγράφεται στο "Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης"). (http://www.ydmed.goy.gr/wpcontent/uploads/20130423_mhtrwo_forewn_2013.pdf)


ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΜΕΑ ΤΕΚΝΑ (που κάνουν αίτηση για αυτά)
Οι μητέρες που έχουν παιδί ΑΜΕΑ και κάνουν αίτηση για αυτό το παιδί σε δομή χωρίς τμήμα ΑΜΕΑ θα πρέπει να προσκομίσουν με την αίτησή τους επίσημο έγγραφο από τη συγκεκριμένη δομή που να δηλώνει ότι δέχεται να φιλοξενήσει το ΑΜΕΑ τέκνο τους Η μη προσκόμιση του εγγράφου της δομής, θα αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης.


ΑΙΤΗΣΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΣΗΣ
Η Αίτηση θα πρέπει να συμπληρώνεται από την αιτούσα μητέρα και να φέρει την ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που συνοδεύουν την αίτηση θα πρέπει να είναι ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ (από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα) Σε περίπτωση που είναι απλές φωτοτυπίες (που θα είναι απαραιτήτως σε ισχύ τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης) θα πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης - Παράρτημα Νο 2) στην οποία θα πιστοποιείται και το γνήσιο της υπογραφής της αιτούσας μητέρας (από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα)

ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου εκτός και αν ορίζεται κάτι διαφορετικό στην πρόσκληση (π.χ. η βεβαίωση του εργοδότη θα πρέπει να έχει ημ/νία έκδοσης
ΜΕΤΑ τις 20/6/13)
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
που συνοδεύουν την αίτηση (ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ)

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

 

1.

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΟΥΣΕΣ: Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ Απαιτείται η επίσημη μετάφρασή του (αν δεν είναι με λατινική γραφή)

 

2.

Για αλλοδαπές Τρίτων Χωρών: Άδεια Διαμονής σε ισχύ ή αίτηση ανανέωσης άδειας παραμονής ΚΑΙ βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για την υποβολή της σχετικής αίτησης ανανέωσης

 

3.

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΟΥΣΕΣ:ΈΓΚΥΡΟ Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το οικονομικό έτος2012

(εισοδήματα2011)ή Υπεύθυνη Δήλωση της αιτούσας θεωρημένη από τη ΔΟΥ ως "ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ" και όχι "ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ" που να αναφέρει ότι δεν υποβάλλει δήλωση λόγω χαμηλού ή ανύπαρκτου εισοδήματος μαζί με το εκκαθαριστικό του συζύγου ή την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση που αφορά το σύζυγο. Στο ποσό του εισοδήματος θα υπολογίζονται α)το φορολογητέο εισόδημα του υπόχρεου και της συζύγου και β) το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων (υπόχρεου και συζύγου)

 

4.

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΟΥΣΕΣ: Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (με ημ/νία έκδοσης μετά την 20η Μαρτίου 2013) όπου να εμφανίζεται απαραιτήτων το παιδί για το οποίο γίνεται αίτηση

(εάν δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύεται και από επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από συμβεβλημένο με το Δικηγορικό Σύλλογο, μεταφραστικό γραφείο)

 

5.

Για τις διαζευγμένες: Αντίγραφο διαζευκτηρίου εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

6.

Για όσες τελούν σε διάσταση: Αίτηση διαζυγίου ή ΚΑΙ έντυπο Μ1 (έντυπο μεταβολών στοιχείων

ΑΠΟ ΔΟΥ) ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό έγγραφο διάστασης

 

7.

Για τις χήρες: Ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΧΗΡΟΥΣ)

 

8.

Για τις ανάδοχες μητέρες: Αντίγραφο Δικαστικής απόφασης ή Οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου

 

9.

Για τις άγαμες μητέρες:Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να προσκομιστεί και η ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

10.

Για τους άνδρες αιτούντες:Δικαστική απόφαση παραχώρησης επιμέλειας

 

α) μισθωτές   ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ2ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ένα από την κατηγορία11και ένα από την κατηγορία12)

11.

Βεβαίωση εργοδότη (με ημ/νία έκδοσης από τις 20/6/13 και μετά) από την οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση και το είδος της απασχόλησης

επιλέξτε με [__ το αντίστοιχο πεδίο

ΚΑΙ

ΠΛΗΡΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΠΛΗΡΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΜΕΡΙΚΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΕΡΓΟΣΗΜΟ)

 

12.

Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του β' ή τουλάχιστον του α' τριμήνου του 2012ή

 

σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή

 

αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας ή

 

αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη ή

 

εργόσημα τελευταίου τριμήνου μαζί με τις αντίστοιχες αποδείξεις κατάθεσης σε τράπεζα

 

ΜΙΣΘΩΤΟΙ - ΠΡΟΣΟΧΗ
•    ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ μπορούν να πάρουν μέρος ΜΟΝΟ ως άνεργοι προσκομίζοντας την κάρτα ανεργίας (σε ισχύ) ΚΑΙ το Αντίγραφο της τελευταίας σύμβασης με το Υπ. Παιδείας και γενικότερα με οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, που να φαίνεται η απασχόλησή τους το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα.
•    ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΛΟΧΕΙΑΣ πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο ασφαλιστικό τους φορέα εκτός από τη βεβαίωση του εργοδότη που να δηλώνει τη συνέχιση της εργασίας τους και το είδος της απασχόλησής τους
•    ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
(ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο αν προσκομίσουν εκτός από τη Βεβαίωση του
εργοδότη που να προκύπτει η συνέχιση της εργασίας τους ΚΑΙ τη σχετική βεβαίωση του ΟΑΕΔ που αναφέρει το
χρονικό διάστημα της άδειας    
β) αυτοαπασχολούμενες εκτός πρωτογενή τομέα
 
13. 14. Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ή Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές ΚΑΙ
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος
 

15.  ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΕ Ο.Ε ή Ε.Ε., ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ   Ι Καταστατικό ΕΠΕ, πρέπει να προσκομίσει ΚΑΙ τα 3     
δικαιολογητικά    Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη λύσης Έναρξη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ
 

γ) αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα (ΟΓΑ)
 
16.Βεβαίωση Ασφάλισης από τον ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές ΠΡΟΣΟΧΗ : ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΙΣ ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥΣ

α) Προγράμματα STAGE του ΟΑΕΔ - (2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

17.

Αντίγραφο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ ΟΑΕΔ, Φορέα Υλοποίησης και ασκούμενης ΚΑΙ

 

18.

Υπεύθυνη Δήλωση για τη συνέχιση παρακολούθησης του ΠρογράμματοςSTAGEκατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

 

β) Προγράμματα Ν.Θ.Ε του ΟΑΕΔ - (2ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

19.

Αντίγραφο της Εγκριτικής Απόφασης Υπαγωγής ΚΑΙ

 

20.

Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος Ν.Θ.Ε. κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην οποία θα γίνεται αναφορά στον αρ. πρωτ. της έγκρισης από τον ΟΑΕΔ.

 

γ) Προγράμματα Ν.Ε.Ε του ΟΑΕΔ - (2ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

21.

Αντίγραφο της Εγκριτικής Απόφασης Υπαγωγής ΚΑΙ

 

22.

Υπεύθυνη Δήλωση για τη συνέχιση παρακολούθησης του Προγράμματος ΝΕΕ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

 

δ) Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

23 Βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα υλοποίησης για την συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (ΚΕΚ)

 

24.*

Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης (20/6/13)ΠΡΟΣΟΧΗ!   ΕΑΝ ΜΙΑ ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΗΣ

ΚΑΙ

 

ΑΝΕΡΓΕΣ

25.*

Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης παρέμβασης (ΟΑΕΔ)

 

26.*

Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του ΟΑΕΔ για άνεργες που λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και παραμένουν άνεργες κατά τους τελευταίους 24 μήνες (προ της δημοσίευσης της πρόσκλησης, δηλ. από 20-6-2011 και μετά)

 
 

27.

Για γυναίκες που ο σύζυγός τους είναι μακροχρόνια άνεργος (τουλάχιστον ένα χρόνο, συνεχόμενα άνεργος)

κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης: Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΑΦΩΣ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

 
 

28.

Για γυναίκες που ανήκουν στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω: Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο (σε ισχύ)

 

ΑΜΕΑ

29.

Εάν ένα από τα τέκνα της αιτούσας ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω (ανεξάρτητα από το αν κάνει αίτηση για αυτό το παιδί) :     Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο (σε ισχύ)

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι υποψήφιες μητέρες με παιδιά ΑΜΕΑ, έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα ΑΜΕΑ τέκνα τους ανεξαρτήτως εργασιακής, κοινωνικοοικονομικής ή άλλης κατάστασης αλλά μόνο σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), καθώς και στα Τμήματα ΑΜΕΑ των Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!! Επίσης, σε περίπτωση που μία αιτούσα δηλώνει ότι το παιδί της είναι ΑΜΕΑ και δε δηλώνει δομή ΑΜΕΑ, θα πρέπει να αποστείλει μαζί με την αίτηση συμμετοχής και έγγραφο της δομής ή των δομών που δύναται να παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας του τέκνου ή των τέκνων της, αλλιώς η αίτηση απορρίπτεται.

 
 

30.

Για γυναίκες που ο σύζυγός τους ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο (σε ισχύ)

 

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ
1.    Οι Πίνακες κατάταξης των δυνητικά ωφελουμένων και οι Πίνακες των απορριφθεισών γυναικών
ανά Νομό θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες www.eetaa.gr και www.eetaa1.gr/index1.html, της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., στις 20/8/2013. ΠΡΟΣΟΧΗ : ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΤΑΘΜΟ
2.    Ενστάσεις επί των Προσωρινών Πινάκων μπορούν να υποβληθούν 21 - 23/8/2013 εγγράφως, στους
αριθμούς FAX των κατά τόπους γραφείων της ΕΕΤΑΑ, ή ηλεκτρονικά μέσω E-MAIL στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με σκαναρισμένα έγγραφα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησής τους και σύμφωνα με το Υπόδειγμα «Έντυπο Υποβολής Ένστασης Μητέρων» που παρουσιάζεται στο Παράρτημα 3 της παρούσας.
Σε περίπτωση υποβολής ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), η ένσταση υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ». Στο έντυπο της ένστασης θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση και φυσικά θα συνοδεύεται από το απαιτούμενο δικαιολογητικό. Ενστάσεις ασαφείς ή δικαιολογητικά χωρίς έντυπο ένστασης, δεν θα γίνονται αποδεκτά.
Από τις ενστάσεις που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την 23/8/2013 και ώρα 14:00. Ενστάσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Προσοχή: Κατά την περίοδο των ενστάσεων δεν θα γίνεται αποδεκτή ουδεμία αλλαγή στις επιλεγείσες από τις μητέρες δομές.
3.    Οριστικά Αποτελέσματα (ΣΥΖΕΥΞΗ)
Η ανάρτηση των Πινάκων (ωφελούμενες, επιλαχούσες) θα γίνει στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr στις 25/8/2013.
4.    Εγγραφές τέκνων στις Δομές
Μετά την ανακοίνωση των Πινάκων της σύζευξης, οι μητέρες έχουν τη δυνατότητα να εγγράψουν τα τέκνα τους στις Δομές όπου τοποθετούνται. Η εγγραφή θα πρέπει να γίνει από την 02/09/2013 μέχρι και τις
13/09/2013. Στην περίπτωση μη προσέλευσης των ωφελουμένων μητέρων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα οι Δομές ενημερώνουν την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α διατηρεί το δικαίωμα να τις διαγράψει από ωφελούμενες, να ακυρώσει τη σχετική «εντολή τοποθέτησης» του τέκνου τους και να καλέσει τις αντίστοιχες επιλαχούσες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΦΑΞ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ: 213 - 13 20 600, 210 - 5214600

ΦΑΞ: 210 - 5214733, 5214734

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 - 544714 ΦΑΞ : 2310 - 544731

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΗΛ: 2410 - 579220, 579221, 579620 ΦΑΞ : 2410 - 579621

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ