ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΥΔΑΠ

Αλλαγή oνόματος στο λογαριασμό κατανάλωσης του νερού (ΕΥΔΑΠ) Περιγραφή

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό κατανάλωσης υδροληψίας (ΕΥΔΑΠ).Δικαιολογητικά   

Αίτηση για την αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό κατανάλωσης υδροληψίας


 

 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

Απλή επίδειξη αποδεικτικού στοιχείου

Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. ή/ και μεταβολής ατομικών στοιχείων (Έντυπο Μ1)

Λογαριασμός κατανάλωσης (ΕΥΔΑΠ)

Διαδικασία

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό κατανάλωσης υδροληψίας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

    Βήµα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.

    Βήμα 2 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.

    Βήµα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).

    Βήµα 4 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.