ΕΚΔΔΑ Επιμορφωτικά Προγράμματα ΙΝΕΠ 2013

ΕΚΔΔΑ Επιμορφωτικά Προγράμματα ΙΝΕΠ 2013

ΕΚΔΔΑ Επιμορφωτικά Προγράμματα ΙΝΕΠ προγραμματισμός Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2013

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) συνεχίζοντας την προσπάθειά του για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα, σχεδίασε και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης των στελεχών του δημοσίου με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.

Το ολοκληρωμένο αυτό πρόγραμμα εκπαίδευσης έρχεται να ενταχθεί στο πλαίσιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Ο εξορθολογισμός των δομών και της κατανομής ιδιαίτερα του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, η άρση διοικητικών βαρών και απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, καθώς και η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, κρίθηκαν ως επιτακτικές ανάγκες στην περίοδο της οικονομικής κρίσης
που διανύει η χώρα. Η διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης οφείλει, μέσω των νέων Δημόσιων Πολιτικών, να οδηγεί στην ποιοτική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝΕΠ υλοποιούνται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων δράσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013)
και συγκεκριμένα από το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-13». Η δυναμική των αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση καθιστά αναγκαία την συνεχή προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου τους και απαιτούν τον ανασχεδιασμό της στρατηγικής για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης.

Το ΙΝΕΠ προσεγγίζει τον σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της εκπαίδευσης/ επιμόρφωσης με:
1. Την εφαρμογή της διαδικασίας Ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών και την εκπόνηση Σχεδίων Εκπαίδευσης των φορέων του δημοσίου, τα οποία
προσδιορίζουν τις επιμορφωτικές δράσεις για κάθε οργανισμό με βάση τους επιχειρησιακούς του στόχους.

2. Την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων με βάση τις δημόσιες πολιτικές

3. Την εφαρμογή δράσεων που συμπεριλαμβάνονται σε Μνημόνια συνεργασίας με φορείς της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία
έχουν ως στόχο την ανάπτυξη συνεκτικών και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, από το στάδιο του σχεδιασμού έως το στάδιο της αξιολόγησης, σε επίπεδο
φορέα.

4. Την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αποτίμησης και της αξιολόγησης των επιμορφωτικών δράσεων των στελεχών του δημοσίου.

Άμεσες δράσεις για την υλοποίηση των στόχων του ΙΝΕΠ είναι:
Η υλοποίηση 715 επιμορφωτικών δράσεων, εκ των οποίων το 60% θα υλοποιηθούν στην Αττική και το 40% στην περιφέρεια
Η υλοποίηση 4 επιμορφωτικών προγραμμάτων Εκπαίδευσης Προϊσταμένων Τμημάτων εξ αποστάσεως,
Η υλοποίηση 3 επιμορφωτικών τίτλων e-learning.
Ο προγραμματισμός της περιόδου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2013 προέκυψε μετά από επεξεργασία των Σχεδίων Εκπαίδευσης, των Μελετών Ανίχνευσης
Εκπαιδευτικών Αναγκών, από Μνημόνια Συνεργασίας, καθώς και από αιτήματα των φορέων του δημοσίου και τη συνεργασία τους με τους Υπευθύνους Σπουδών και Έρευνας του ΙΝΕΠ και του ΠΙΝΕΠΘ

Πεδία επιμόρφωσης

Οι επιμορφωτικές δράσεις του ΙΝ.ΕΠ εντάσσονται στους παρακάτω θεματικούς κύκλους που συνδέονται με τομείς Δημόσιων Πολιτικών:
Αποτελεσματικότητα και Διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση
Διοικητική Μεταρρύθμιση και Αποκέντρωση
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Οικονομία - Δημοσιονομική Πολιτική
Κοινωνική Πολιτική :
τμήμα Α΄ Υγεία και Κοινωνική Ασφάλιση και
τμήμα Β΄ Κοινωνική Αλληλεγγύη και Ισότητα Ευκαιριών
Εισαγωγική Εκπαίδευση

Υποβολή αίτησης
α. Ο προγραμματισμός των επιμορφωτικών δράσεων για το διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2013 έχει ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο του
ΕΚΔΔΑ (www.ekdd.gr) ως «ακριβές αντίγραφο εγκυκλίου» σε εκτυπώσιμη μορφή. Στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι
έγκυρη προς χρήση.
β. Η αίτηση συμμετοχής στα επιμορφωτικά προγράμματα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ekdd.gr
Προσοχή! Σημειώνεται ότι πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, θα πρέπει απαραιτήτως ο/η ενδιαφερόμενος/η να έχει λάβει την έγκριση
της υπηρεσίας του.

Οι υπάλληλοι που επιλέγονται στα επιμορφωτικά προγράμματα την πρώτη ημέρα παρακολούθησης οφείλουν να προσκομίζουν την
αίτηση τους σε έντυπη μορφή συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο τους. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνονται
δεκτοί/ές στο επιμορφωτικό πρόγραμμα.

Για κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την ομάδα-στόχο, το σκοπό και τις θεματικές ενότητες που διδάσκονται,
στον ιστότοπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α (www.ekdd.gr ) σε σχετικό σύνδεσμο.

Όλη η ανακοίνωση για τα επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝΕΠ για το 2013 στο τέλος της σελίδας στο επισυναπτόμενο αρχείο

ΕΚΔΔΑ Επιμορφωτικά Προγράμματα ΙΝΕΠ 2013

ΕΚΔΔΑ Επιμορφωτικά Προγράμματα ΙΝΕΠ 2013