ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις επιδόματος παραπληγίας - τετραπληγίας από το ΙΚΑ.
Δικαιολογητικά
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986
  Στην υπεύθυνη δήλωση να δηλώνεται: Εάν υπήρχε ή όχι ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο ή Οργανισμό Κυρίας Ασφάλισης και σε ποιο. Εάν ο/η σύζυγος του είναι ασφαλισμένος ή όχι του Ι.Κ.Α. ή άλλου Ταμείου ή Οργανισμού Κυρίας Ασφάλισης. Εάν το τέκνο του εργάζεται ή λαμβάνει σύνταξη ή νοσηλεύεται σε Ειδικό Ίδρυμα και εάν ο άλλος σύζυγος έχει ζητήσει ή όχι το επίδομα για το τέκνο.
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Πιστοποιητικό Κρατικού Νοσοκομείου
  Πιστοποιητικό Κρατικού Νοσοκομείου ή Θεραπευτηρίου ή έστω πιστοποιητικό νευρολόγου ή ορθοπεδικού του Ι.Κ.Α. ή γιατρού εξωτερικών Ιατρείων Κρατικού Νοσοκομείου ο οποίος να βεβαιώνει ότι πάσχει από παραπληγία ή τετραπληγία. Η μη προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού (αριθ. 5 ) θα έχει και άλλη συνέπεια ότι ο αιτών δεν θα εξετάζεται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Π 51 /13/5.6.91 έγγραφο Δ/νσης Ι.Κ.Α.
 • Όλα τα ασφαλιστικά βιβλιάρια του ΙΚΑ
  Μόνο για ασφαλισμένους.
 • Αίτηση για χορήγηση επιδόματος παραπληγίας - τετραπληγίας
  Επισημαίνεται, ότι με το παρόν έντυπο αίτησης επισυνάπτεται και συμπληρώνεται και η ειδική Αίτηση του ΙΚΑ.
  (Απαραίτητο έγγραφο)
Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά  

 

Προϋποθέσεις

Οι ασφαλισμένοι εφόσον έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. για τον Κλάδο Συντάξεων 350 τουλάχιστον ημέρες εργασίας τα τέσσερα (4) τελευταία χρόνια στα αμέσως προηγούμενα εκείνου που εμφανίστηκε η πάθηση, από τις οποίες όμως 50 τουλάχιστον το προηγούμενο έτος ή το προηγούμενο 15μηνο (άρθρο 31Α.Ν.1846/51).

Προκειμένου όμως για μέλη οικογενείας, ως αφετηρία για τον έλεγχο των παραπάνω προϋποθέσεω ν θα λαμβάνεται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, ανεξάρτητα από τον χρόνο εμφάνισης της σχετικής πάθησης ή 1000 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, οποτεδήποτε.