ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας

Περιγραφή
Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας.
Δικαιολογητικά

 

    Αίτηση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας
 Διαδικασία
Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

    Βήµα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει κάποιο ή είναι ελλιπές , ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.
    Βήµα 2 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ.
    Βήµα 3 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει αμέσως το τελικό έγγραφο από την αρμόδια υπηρεσία (on-line ή μέσω fax).

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Αναζητείται αυτεπάγγελτα (ΦΕΚ τ. Β 726/30.05.2005) από τις καθ' ύλην αρμόδιες, για την έκδοση των τελικών διοικητικών πράξεων, οργανικές μονάδες των Υπουργείων, των αυτοτελών δημοσίων Υπηρεσιών, των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Αποδεικτικά πιστοποιητικά σχέσης νομίμου εκπροσώπου και υπόχρεου (ένα από τα παρακάτω):

    Πληρεξούσιο που να αναφέρει ότι ο εκπρόσωπος έχει δικαίωμα να  υποβάλλει αίτηση χορήγησης αντιγράφου  φορολογικής ενημερότητας αντί του Υπόχρεου.
    Δικαστική Απόφαση.
    Ειδικά για ανήλικους υπόχρεους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων δικαστική απόφαση που να αναθέτει στο γονέα την επιμέλεια του ανηλίκου.