Δικαιολογητικά εγγραφής ΙΕΚ ΟΑΕΔ

5 0 Αξιολόγηση:4.67
(3 ψήφοι)
Δικαιολογητικά εγγραφής ΙΕΚ ΟΑΕΔ

Δικαιολογητικά εγγραφής ΙΕΚ ΟΑΕΔ

Εγγραφές στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ  .Ποιοι όμως μπορούν να φοιτήσουν στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ και ποια είναι τα δικαιολογητικά για τις εγγραφές .

Τις ερωτήσεις αυτές απαντά ο οδηγός του ΟΑΕΔ για τα ΙΕΚ

Σε ποια βαθμίδα εκπαίδευσης ανήκουν τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ του ΟΑΕΔ ;

 Τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ δεν εντάσσονται σε εκπαιδευτική βαθμίδα. Εξασφαλίζουν στους αποφοίτους τους Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Το Δίπλωμα αυτό αποτελεί μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Κατάρτιση με συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

Ποιος έχει δικαίωμα εγγραφής στα ΙΕΚ;

Δικαίωμα εγγραφής στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ έχουν οι απόφοιτοι κάθε τύπου Λυκείου, των ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών, καθώς και οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

Ποιο είναι το όριο ηλικίας για εγγραφή υποψηφίου στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ;

Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ.

Έχουν δικαίωμα εγγραφής οι άνεργοι υποψήφιοι; Οι σπουδαστές των ΙΕΚ μπορούν να ανανεώνουν την κάρτα ανεργίας;

Οι άνεργοι υποψήφιοι μπορούν να εγγραφούν στα ΙΕΚ για κατάρτιση. Ωστόσο δεν δικαιούνται να ανανεώνουν την κάρτα ανεργίας διότι δεν θεωρούνται πλέον σύμφωνα με τον νόμο άνεργοι αλλά σπουδαστές.

Πότε γίνονται οι εγγραφές στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ;

Εγγραφές στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ γίνονται δύο φορές σε κάθε έτος κατάρτισης. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη για το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου για το εαρινό εξάμηνο.

Ποιά δικαιολογητικά απαιτούνται για την εγγραφή;

 Τα κριτήρια επίσης περιγράφονται στην παραπάνω εγκύκλιο που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη μοριοδότηση του βαθμού του τίτλου σπουδών, της ύπαρξης τυχόν προϋπηρεσίας συναφούς με την ειδικότητα που επιλέγει ο υποψήφιος σπουδαστής, της ηλικίας, της ιδιότητας τέκνου ή γονέα πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας και της ιδιότητας του ορφανού.

Ποιά τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων σπουδαστών;

 Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο  της Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΟΑΕΔ.

Ποιο είναι το ποσό των διδάκτρων που πληρώνουν οι καταρτιζόμενοι στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ;

 Στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ οι καταρτιζόμενοι δεν πληρώνουν δίδακτρα, παρά μόνο παράβολο 45 ευρώ με την εγγραφή τους σε κάθε εξάμηνο κατάρτισης, υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), που διεξάγει τις εξετάσεις πιστοποίησης.

Πόσο χρόνο διαρκεί η φοίτηση στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ;

 Για όσους εγγράφονται στο Α΄ εξάμηνο κατάρτισης, η διάρκεια της φοίτησης είναι τέσσερα (4) εξάμηνα (δηλ. δύο έτη) για τους αποφοίτους Λυκείου, καθώς και για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ. και ΤΕΕ Β’ Κύκλου Σπουδών για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.

Για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ, καθώς και ΤΕΕ Β’ Κύκλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίοι εγγράφονται στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης, η διάρκεια της φοίτησης είναι δύο (2) εξάμηνα (δηλ. ένα έτος).

Οι καταρτιζόμενοι στα ΙΕΚ κάνουν Πρακτική Άσκηση και μέσα από ποια διαδικασία;

 Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική για τους σπουδαστές των ΙΕΚ, οι οποίοι μόλις ολοκληρώσουν την κατάρτισή τους και πριν τις εξετάσεις πιστοποίησης για το Δίπλωμα, μπορούν να προχωρήσουν σε εξάμηνη πρακτική άσκηση στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης θεωρείται αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Για την έναρξη της πρακτικής άσκησης απαιτούνται:

αίτηση του αποφοίτου, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο πλησιέστερο στην κατοικία του δημόσιο ΙΕΚ (που να ανήκει στην ευθύνη του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων-ΙΔΕΚΕ).
βεβαίωση του εργοδότη ότι αποδέχεται τον απόφοιτο για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης.