ΑΣΕΠ αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 3η ΥΠΕ

ΑΣΕΠ αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 3η ΥΠΕ

ΑΣΕΠ αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 3η ΥΠΕ

Ο ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τους πίνακες κατάταξης επικουρικού προσωπικού για την 3η ΥΠΕ σε μία ειδικότητα.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (παρ.5 άρθρου 6 του Ν.4052/2012)
Προκειμένου να καταρτιστούν οι πίνακες προσληπτέων του κλάδου «ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου» (κωδ. 302) της 3ης Υ.ΠΕ., σύμφωνα με την ΚΥΑ: Υ10β/Γ.Π. οικ. 38323/22.4.2013 (Φ.Ε.Κ. 1123/Τ.Β’ /10.5.2013), ανακοινώνονται σήμερα οι πίνακες στους οποίους περιλαμβάνονται ανά κλάδο/ειδικότητα οι υποψήφιοι που καλούνται να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της οικείας Υ.ΠΕ..

Οι πίνακες κατάταξης κατά ανεργία και εμπειρία του συνόλου των υποψηφίων του οικείου κλάδου, το έντυπο αίτησης δήλωσης προτιμήσεων και οι κωδικοί των θέσεων ανά Υ.ΠΕ. έχουν καταχωριστεί στη διαδρομή: Αρχική σελίδα > Συμβάσεις > Επικουρικό προσωπικό σε νοσοκομεία του ΕΣΥ