2η και 3η ΥΠΕ επικουρικό προσωπικό 2013 αποτελέσματα

2η και 3η ΥΠΕ επικουρικό προσωπικό 2013 αποτελέσματα

2η και 3η ΥΠΕ επικουρικό προσωπικό 2013 αποτελέσματα

ΑΣΕΠ αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 2η και 3η ΥΠΕ

Ο ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τους πίνακες κατάταξης επικουρικού προσωπικού για την 2η και 3η ΥΠΕ ανα ειδικότητα.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(παρ.5 άρθρου 6 του Ν.4052/2012)
Προκειμένου να καταρτιστούν οι πίνακες προσληπτέων των κλάδων/ειδικοτήτων:

α) «TΕ Διοικητικού-Λογιστικού» (κωδ.203),

«ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων» (κωδ. 205),

«ΤΕ Μαιών-ευτών» (κωδ. 210),

«ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας» (κωδ. 214)

και «ΔΕ Νοσηλευτικής (ΜΕΘ)» (κωδ. 306) της 2ης Υ.ΠΕ., σύμφωνα με την ΚΥΑ: Υ10β/Γ.Π. 112158/12/22.4.2013 (Φ.Ε.Κ. 1122/Τ.Β’/10.5.2013) και

β) «ΠΕ Φαρμακοποιών» της 3ης Υ.ΠΕ., σύμφωνα με την ΚΥΑ: Υ10β/Γ.Π. οικ.38323/22.4.2013 (Φ.Ε.Κ. 1123/Τ.Β’/10.5.2013),

ανακοινώνονται σήμερα οι πίνακες στους οποίους περιλαμβάνονται ανά κλάδο/ειδικότητα οι υποψήφιοι που καλούνται να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της οικείας Υ.ΠΕ..

Οι πίνακες κατάταξης κατά ανεργία και εμπειρία του συνόλου των υποψηφίων των οικείων κλάδων, το έντυπο αίτησης δήλωσης προτιμήσεων και οι κωδικοί των θέσεων ανά Υ.ΠΕ. έχουν καταχωριστεί στη διαδρομή:
Αρχική σελίδα > Συμβάσεις > Επικουρικό προσωπικό σε νοσοκομεία του ΕΣΥ