Νέα παράβολα για άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου

Νέα παράβολα για άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου

Νέα παράβολα για άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου

Με κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται νέα παράβολα για άδεια και εξετάσεις χειριστή μηχανημάτων έργου αλλά και για την επέκταση της ή την ανανέωση της.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση το παράβολο για την άδεια και τις εξετάσεις αναφορικά με την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων έργου καθορίζεται ως εξής

Για την έκδοση της άδειας του χειριστή μηχανημάτων έργου 2ης ή 3ης βαθμίδας καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο είκοσι τριών (23) ή τριάντα ενός (31) ευρώ αντίστοιχα.

Για τη θεώρηση των ανωτέρω αδειών καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο εκατό (100) ευρώ, ενώ το προαναφερθέν παράβολο καταβάλλεται διπλάσιο σε περίπτωση που η καθυστέρηση θεώρησης δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή τετραπλάσιο σε περίπτωση που η καθυστέρηση θεώρησης υπερβαίνει το ένα έτος, αλλά είναι μικρότερη των πέντε ετών.

Για την αντιστοίχιση των υφιστάμενων αδειών καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο δέκα (10) ευρώ.

Για την επέκταση της άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο είκοσι τριών (23) ευρώ.

Για την επανάκτηση της άδειας που κατατέθηκε καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο δέκα (10) ευρώ.

Για τη συμμετοχή στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση της άδειας του χειριστή μηχανημάτων έργου καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο είκοσι (20) ευρώ.

Για τη συμμετοχή στο πρακτικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση της άδειας του χειριστή μηχανημάτων έργου,καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο ανά άσκηση και εξεταζόμενο μηχάνημα σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στους πίνακες των παραρτημάτων Α και Β.

Σε περίπτωση πρακτικής άσκησης σε περισσότερα του ενός μηχανήματα έργου καταβάλλεται το άθροισμα των προβλεπόμενων παραβόλων.

Τα ως άνω παράβολα καταβάλλει ο ενδιαφερόμενος και στις περιπτώσεις που απαιτείται η λήψη νέας άδειας

Τα ως άνω παράβολα καταβάλλει ο ενδιαφερόμενος σε περίπτωση επανεξέτασης λόγω αποτυχίας του στις εξετάσεις

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα παράβολα που οφείλει να καταβάλλει ο υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει στην Ελλάδα την επαγγελματική δραστηριότητα που ρυθμίζεται με το Π.Δ. 113/2012 και έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος μέλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός.

Τα κατά περίπτωση καταβαλλόμενα παράβολα σύμφωνα με τα ανωτέρω κατατίθενται στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό που συνιστάται στην Περιφέρεια που εκδίδει την άδεια ή στην Περιφέρεια διενέργειας των εξετάσεων και αποτελεί πόρο αυτών.