35 Προσλήψεις Δήμος Λέσβου

35 Προσλήψεις Δήμος Λέσβου

35 Προσλήψεις Δήμος Λέσβου

Ο Δήμος Λεσβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα πέντε (35) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας - ύδρευσης - αποχέτευσης για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο

Ο Δήμος Λεσβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα πέντε (35) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας - ύδρευσης - αποχέτευσης για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο


Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ' από την 10η
Σεπτεμβρίου 2009 και μετά απαιτείται να προσκομίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς εμπορευμάτων, σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α'). Σύμφωνα με το ίδιο π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν την ανωτέρω άδεια οδήγησης μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2009 εξαιρούνται από την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2014 την επομένη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
 
1.    Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2.    Υπεύθυνη δήλωση ότι «πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07» και ότι «το τελευταίο 12μηνο (ο υπολογισμός του οποίου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994) δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών» (παρέχεται από την υπηρεσία)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα κεντρικά γραφεία του Δήμου ΛΕΣΒΟΥ (Δ/νση: ΕΛ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη τηλ: 2251350596 & -537 -αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι του Τμήματος Προσωπικού του Δήμου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Λέσβου, ήτοι μέχρι και 23-9-2013.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΕ Οδηγών Απορριμματο­φόρου

5

1.    Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης
Γ
'κατηγορίας.

2.    Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας
(ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις
Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που
ακολουθούν1

3.        Τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή απολυτήριο γυμνασίου (ή
Δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες μέχρι και
το έτος
1980) και εμπειρία τουλάχιστον έξι
(6) μηνών μετά την απόκτηση της άδειας
οδήγησης.

4.    Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού
που προβλέπονται για τους μόνιμους
υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.
3584/07. (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης-
χορηγείται από την υπηρεσία)

Μέχρι δύο (2) μήνες

ΥΕ Εργατών καθαριότητας

30

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.

Μέχρι δύο (2) μήνες

35 Προσλήψεις Δήμος Λέσβου

35 Προσλήψεις Δήμος Λέσβου