Περίληψη προκηρύξεων Δημοσίου Οκτώβριος 2013

5 0 Αξιολόγηση:5
(2 ψήφοι)
Περίληψη προκηρύξεων Δημοσίου Οκτώβριος 2013

Περίληψη προκηρύξεων Δημοσίου Οκτώβριος 2013

Στις παρακάτω παραγράφους μπορείτε να δείτε μερικές απο τις προκηρύξεις του δημοσιου για την περίοδο αυτή Οκτώβριος 2013 που είναι ανοικτές για αιτήσεις.Οι προκηρύξεις αφορούν προσλήψεις σε Πανεπιστήμια δήμους και άλλους οργανισμούς του δημοσίου .Ακολουθούν οι προκηρύξεις δημοσίου Οκτώβριος 2013 : Βρείτε όλες πληροφορίες για προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων στο Δημόσιο στο συνημμένο αρχείο στο τέλος της σελίδας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)                             
                 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

                                               
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο Πρόεδρος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

    Μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευτική – Κοινωνική Ψυχιατρική».
    Μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευτική – Δημόσια Υγεία με έμφαση στην Επιδημιολογία».

Οι αιτήσεις των υποψηφίων, με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στην ημερήσιο τύπο, δηλ. από 22/10/2013 έως και 21/11/2013.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού τους έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει και το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΤΕΙ, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Θεσσαλίας (www.teilar.gr).

Πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, τηλ. 2410684252

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ1066/20-09-2013 (τεύχος τρίτο) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων

    Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΜΒΑ61).

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται να καταλάβουν την παραπάνω θέση καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ε.Α.Π. την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο και συγκεκριμένα από την 2-10-2013 έως και την 2-12-2013.

Μετά το πέρας της προαναφερόμενης ημερομηνίας λήξης της προκήρυξης, η υποβολή συνόλου ή μέρους των δικαιολογητικών των υποψηφίων θεωρείται εκπρόθεσμη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

    Επίσημα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων σε δύο (2) αντίτυπα.

Αν οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους (μεταφραστικό τμήμα του Υ.Π.Ε.Ξ) και από το πιστοποιητικό αναγνώρισης του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του ΔΟΑΤΑΠ.

    Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα, το οποίο θα περιέχει ευρεία ανάλυση των επιστημονικών τους εργασιών, σε είκοσι (20) αντίτυπα.
    Διδακτορική Διατριβή και πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε έξι (6) αντίτυπα.

    Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 2 και 3 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος και της εισηγητικής επιτροπής που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.

    Προκειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
    Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

    Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

    Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας - επίσημες ή επικυρωμένα αντίγραφα- οι οποίες να τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις για εκλογή σε θέση Καθηγητή όπως αυτές προβλέπονται από το αρθρ. 14 του Ν. 1268/82, σε δύο (2) αντίτυπα.
    Βεβαιώσεις - επίσημες ή επικυρωμένα αντίγραφα- εμπειρίας των υποψηφίων στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και συμβολής τους στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως μετάδοση της γνώσης και την δια βίου εκπαίδευση, σε δύο (2) αντίτυπα.
    Δήλωση του Ν.1599/86 η οποία θα βεβαιώνει ότι:

-       Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο υποψηφιότητάς μου είναι αληθή.

Το Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Για το λόγο αυτό, πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων γίνεται

από 2-10-2013 έως 2-12-2013

στην αρμόδια Κοσμητεία:

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Πληροφορίες: Σταθόπουλος Χρήστος

Μπουμπουλίνας 57-59, 26 222 ΠΑΤΡΑ

Τηλ.: 2610-367452

Fax: 2610-367442

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1066/20-09-2013 (τεύχος τρίτο) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ   ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

    Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα: Από την Αρχαιότητα ως και το Βυζάντιο» (ΕΛΠ20).

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται να καταλάβουν την παραπάνω θέση καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ε.Α.Π. την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο και συγκεκριμένα από την 2-10-2013 έως και την 2-12-2013.

Μετά το πέρας της προαναφερόμενης ημερομηνίας λήξης της προκήρυξης, η υποβολή συνόλου ή μέρους των δικαιολογητικών των υποψηφίων θεωρείται εκπρόθεσμη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

    Επίσημα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων σε δύο (2) αντίτυπα.

Αν οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους (μεταφραστικό τμήμα του Υ.Π.Ε.Ξ) και από το πιστοποιητικό αναγνώρισης του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του ΔΟΑΤΑΠ.

    Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα, το οποίο θα περιέχει ευρεία ανάλυση των επιστημονικών τους εργασιών, σε είκοσι (20) αντίτυπα.
    Διδακτορική Διατριβή και πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε έξι (6) αντίτυπα.

    Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 2 και 3 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος και της εισηγητικής επιτροπής που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.

4. Προκειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

    Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

    Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

    Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας - επίσημες ή επικυρωμένα αντίγραφα- οι οποίες να τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις για εκλογή σε θέση Καθηγητή όπως αυτές προβλέπονται από το αρθρ. 14 του Ν. 1268/82, σε δύο (2) αντίτυπα.
    Βεβαιώσεις - επίσημες ή επικυρωμένα αντίγραφα- εμπειρίας των υποψηφίων στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και συμβολής τους στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως μετάδοση της γνώσης και την δια βίου εκπαίδευση, σε δύο (2) αντίτυπα.
    Δήλωση του Ν.1599/86 η οποία θα βεβαιώνει ότι:

-       Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο υποψηφιότητάς μου είναι αληθή.

Το Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Για το λόγο αυτό, πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων γίνεται

από 2-10-2013 έως 2-12-2013

στην αρμόδια Κοσμητεία:

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πληροφορίες: Αλεξανδρή Μαρία

Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35 ΠΑΤΡΑ

Τηλ.: 2610-367688

Fax: 2610-367679

E-mail: %Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.          

Πρόσληψη 3 ατόμων στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΥΔΡΑΣ

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας, προκειμένου να καλύψει παροδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2013 – 2014 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο),
επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν του ΩΠ 221250/07-13 εγκριτικού ΥΝΑ/ΓΔΔΥ/ΔΠΠ 2ο, ως κατωτέρω, ανά ειδικότητα και ενδεικτικό ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί με γνώμονα τον αριθμό των σπουδαστών που θα φοιτήσουν.

Α. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

i. Ναυτικών Μαθημάτων
Ένα (01) άτομο ειδικότητας Πλοίαρχου Α΄ τάξης Ε.Ν. με πτυχίο G.O. και ελλείψει
υποψηφίων, εργαστηριακός συνεργάτης Πλοίαρχος Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. για τα ναυτικά μαθήματα.

ii. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων
α) Ένα (01) άτομο ειδικότητας Μαθηματικού για το μάθημα Μαθηματικά.
β) Ένα (01) άτομο ειδικότητας Νομικού και ελλείψει υποψηφίων, Πτυχιούχο Κοινωνιολογίας, ή Πολιτικών Επιστημών για το μάθημα Ναυτικό και Συνταγματικό Δίκαιο (χειμερινό εξάμηνο) και για το μάθημα Ανθρώπινες Σχέσεις (εαρινό εξάμηνο)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την
επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης, στον τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Αναζήτηση: Ανά είδος απόφασης/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ), ήτοι την 11/10/2013, ημέρα Παρασκευή. Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται «ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS» στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας ταχυδρομική διεύθυνση Παραλία Ύδρας Ταχ. Κώδικας 180 40 (Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Ακαδημίας, είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS, εάν εστάλη ταχυδρομικά).

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας στο τηλέφωνο 22980 52208 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B9%CE%9D%CE%9F%CE%A0-0%CE%A1%CE%9F

Πρόσληψη ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) προκηρύσσει την πρόσληψη Συνεργατών με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του ακαδ. έτους 2013-14 του:
1. Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.)
2. Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό
(Π.Ε.ΣΥ.Π.)

Αναλυτικά:
Α. Για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. η ανάθεση διδακτικού έργου αφορά στα παρακάτω μαθήματα, τα
οποία προσφέρονται στην Αθήνα και στα Παραρτήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στη
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Ιωάννινα, Ηράκλειο Κρήτης, Σάπες Ροδόπης, Ρόδο,
Κοζάνη, Μυτιλήνη:
Μαθήματα Α΄ Εξαμήνου

     Παιδαγωγική & Φιλοσοφία της Παιδείας
     Αναπτυξιακή Ψυχολογία
     Οργάνωση, Διοίκηση & Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
    Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ
    Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
    Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
    Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας 1

Μαθήματα Β΄ Εξαμήνου

    Εκπαιδευτική Ψυχολογία
    Διδακτική Μεθοδολογία
    Συμβουλευτική Ψυχολογία & Προσανατολισμός
    Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας
    Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα
     Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας 2

Β. Για το Π.Ε.ΣΥ.Π. η ανάθεση διδακτικού έργου αφορά στα παρακάτω μαθήματα τα
οποία προσφέρονται στην Αθήνα και στο Παράρτημα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στη
Θεσσαλονίκη:
Μαθήματα Α΄ Εξαμήνου

    Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Ψυχολογία. Θεωρητικό υπόβαθρο καιεφαρμογές
    Θεωρίες Επαγγελματικής ανάπτυξης- Λήψης απόφασης & Συμβουλευτικήςσταδιοδρομίας
    Εργαστήριο Ανάπτυξης δεξιοτήτων συμβουλευτικής και νέες τεχνολογίες
    Μεθοδολογία Έρευνας για τους σκοπούς ΣΥΕΕΠ: Στατιστική και Έρευνα
    Εργαστήριο ομαδικής παρέμβασης στην προσωπική ανάπτυξη Ι
    Οργανωτική Ψυχολογία, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, αγορά εργασίας

Μαθήματα Β΄ Εξαμήνου

    Εισαγωγή στην επαγγελματική αξιολόγηση και ψυχομετρία
    Εργαστήριο ομαδικής παρέμβασης στην προσωπική ανάπτυξη ΙΙ
    Συμβουλευτική στη δια βίου ανάπτυξη
    Συμβουλευτική κοινωνικά ευάλωτων ομάδων (Διαπολιτισμική Συμβουλευτική,μειονότητες, ΑΜΕΑ, κ.λπ.)
    Συμβουλευτική και οικογένεια

Προϋπόθεση για την πρόσληψη σε θέση Συνεργάτη είναι η κατοχή διδακτορικού
διπλώματος ή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών. Η διδακτορική διατριβή ή ο τίτλος
μεταπτυχιακών σπουδών πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του
μαθήματος που δηλώνεται.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν υποψήφιοι να διαθέτουν τα προσόντα της
προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η ανάθεση, με ωριαία αντιμισθία,
διδακτικού έργου σε υποψήφιους που κατέχουν τουλάχιστον συναφή βασικό τίτλο
σπουδών.

Οι υποψήφιοι στην αίτησή τους μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον διδασκαλίας
έως τριών μαθημάτων ανά εξάμηνο.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ιδιώτες καθώς και απασχολούμενοι με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο και έχουν τα προβλεπόμενα τυπικά
προσόντα.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι για τη
συμμετοχή τους είναι:
1. Αίτηση (διατίθεται από την υπηρεσία)
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Τίτλοι Σπουδών
4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά των υποψηφίων
υποβάλλονται μέχρι 18-10-2013 ως ακολούθως:

1. Για τα Προγράμματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στην Αθήνα: στη Γραμματεία
Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., (Σταθμός ΗΣΑΠ Ειρήνη 14121 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ, τηλ. 210-2896790, 210-2896751, 210-2896733) όλες τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες 9.00 έως 13.00.

2. Για τα Προγράμματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στη Θεσσαλονίκη: στο Παράρτημα της
Θεσσαλονίκης (Αλεξ. Παπαναστασίου 13, Κτίριο πρώην Σχολών
«Ευκλείδης», Τ.Κ. 54639, τηλ. 2310.889205 ), όλες τις εργάσιμες ημέρες, από
ώρα 09:00 έως 13:00.

3. Για το ΕΠΠΑΙΚ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στην Πάτρα: στο Παράρτημα Πατρών
(Αχαϊκής Συμπολιτείας 20, περιοχή Ζαβλανίου, Τ.Κ.26441, τηλ.
2610.433664), όλες τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 09:00 έως 13:00.

4. Για το ΕΠΠΑΙΚ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Ηράκλειο Κρήτης: στο Παράρτημα
Ηρακλείου Κρήτης (Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Αρχανών, Τ.Κ. 70100 Αρχάνες-
Ηράκλειο Κρήτης, τηλ. 2810.752800 ) όλες τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα
09:00 έως 13:00

5. Για το ΕΠΠΑΙΚ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στα Ιωάννινα, στον Βόλο, στις Σάπες, στη
Ρόδο, στη Μυτιλήνη και στην Κοζάνη: στη Γραμματεία Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., (Σταθμός ΗΣΑΠ Ειρήνη 14121 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, τηλ.
210-2896790, 210-2896751, 210-2896733) όλες τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες 9.00 έως 13.00.

Επίσης οι φάκελοι των δικαιολογητικών μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή στις ανωτέρω αναφερόμενες ταχυδρομικές διευθύνσεις με την
ένδειξη:

«Αίτηση και φάκελος δικαιολογητικών για την πρόσληψη Συνεργατών στα
Προγράμματα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και Π.Ε.ΣΥ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε για το ακαδ. έτος 2013-14»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΠΟΛΗ
(π.χ. Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πάτρας ή Π.Ε.ΣΥ.Π. Θεσσαλονίκης)

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας στην ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: www.aspete.gr

9 συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Υπουργείο Εξωτερικών

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά εννέα (9) άτομα για την κάλυψη των αναγκών διοργάνωσης της Ελληνικής Προεδρίας. Η συνολική διάρκεια απασχόλησης για όλες τις θέσεις ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31/07/2014. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά κωδικό απασχόλησης και ειδικότητα ο εξής αριθμός ατόμων:

Υπεύθυνος για θέματα εγγραφής - διαπίστευσης (έως 31.7.2014) 1
Υπεύθυνος συντονισμού διερμηνείας (έως 31.7.2014) 1
Χειριστές φιλοξενίας - διαμονής - εισιτηρίων - catering (έως 31.7.2014) 3
Χειριστές χορηγιών, δώρων και διαχείρισης υλικού (έως 31.7.2014) 4

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι διαθέτουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής, καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από 4 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή έως και 14 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα, αίτηση συμμετοχής (σε ειδικό έντυπο) και βιογραφικό σημείωμα [κατά προτίμηση τύπου europass, μέχρι πέντε (5) σελίδες(europass.cedefop.europa.eu)],

- είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτούμενο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο κατάστημα του ΚΕΠΠ Αποδήμων Ελλήνων του Υπουργείου Εξωτερικών, οδός Ακαδημίας 3 εντός Στοάς Δαβάκη. Ώρες παραλαβής αιτήσεων: 10 π.μ.-

1 μ.μ. (Δευτέρα-Παρασκευή).

- είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και την ένδειξη «Για την διαδικασία επιλογής συμβασιούχων έργου-Ελληνική Προεδρία ΕΕ 2014», στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Εξωτερικών, Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 1, ΤΚ 10671, Αθήνα. Τηλ. Επικοινωνίας: 210.368 4261,

210.368 4263.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%A0%CE%95-%CE%92%CE%946

Πρόσληψη 3 ατόμων στη Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής

Η Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Δ/νσης Αναδασώσεων Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα και αριθμού ατόμων:

YE Εργατών/τριών-Δασεργατών (χειρωνακτών) 3

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Yπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγ. Λαύρας 66, Τ.Κ. 111 41, Αθήνα, απευθύνοντάς την στην Υπηρεσία Προσωπικού υπ’ όψιν κ. Αναστάσιο Αντωνίου & κ. Καυκιά Αφροδίτη (τηλ. επικοινωνίας: 210 2284072) από 3.09.2013 έως 11.10.2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B92%CE%9F%CE%A11%CE%9A-%CE%A5%CE%97%CE%9F

Πρόσληψη 79 ατόμων στο Σύνδεσμο ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης

Ο Σύνδεσμος ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (79) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συνδέσμου ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα τους εξής:

ΥΕ
    

ΕΡΓΑΤΩΝ
    

39

ΔΕ
    

ΖΥΓΙΣΤΩΝ
    

1

ΤΕ
    

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
    

1

ΔΕ
    

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
    

1

ΔΕ
    

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
    

2

ΤΕ
    

ΛΟΓΙΣΤΩΝ
    

1

ΠΕ
    

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
    

1

ΠΕ
    

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
    

2

ΤΕ
    

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
    

1

ΔΕ
    

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
    

2

ΔΕ
    

ΟΔΗΓΩΝ Γ' & Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
    

2

ΔΕ
    

ΟΔΗΓΩΝ Γ' & Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
    

8

ΔΕ
    

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
    

2

ΠΕ
    

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ
    

1

ΠΕ
    

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
    

1

ΔΕ
    

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
    

1

ΤΕ
    

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
    

1

ΔΕ
    

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ
    

2

ΔΕ
    

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ (ΟΜΑΔΑΣ Ε' & ΙΑ' )
    

2

ΔΕ
    

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ (ΟΜΑΔΑΣ Ε' )
    

5

ΠΕ
    

ΧΗΜΙΚΩΝ
    

2

ΠΕ
    

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
    

1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας (τηλ. επικοινωνίας: 2310508800) από 7.10.2013 έως 14.10.2013κατά τις ώρες από 09.00 έως 13.00

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.anakyklosi.gr/main.php?id=126&lang=el

Πρόσληψη 9 ατόμων στο Δήμο Κιλκίς

Ο Δήμος Κιλκίς ύστερα από την υπ αριθ. 365/2013 απόφαση του Δ.Σ. ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 3

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Κιλκίς και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Λογδανίδου Δέσποινα, Νικολαΐδης Αναστάσιος και Θεοχαρίδου Γλυκερία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (05) ημερών από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης σε ημερήσια εφημερίδα της περίληψης της προκήρυξης και συγκεκριμένα από 6.10.2013 έως 10.10.2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΛ4ΩΕΧ-ΓΞΘ

Πρόσληψη 31 ατόμων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων- Καματερού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών  και συγκεκριμένα των εξής:

ΠΕ
    

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
    

1

ΤΕ
    

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
    

6

ΤΕ
    

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
    

1

ΤΕ
    

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
    

1

ΔΕ
    

ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
    

6

ΔΕ
    

ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
    

1

ΔΕ
    

ΜΑΓΕΙΡΩΝ -ΙΣΣΩΝ
    

1

ΔΕ
    

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
    

1

ΥΕ
    

ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
    

4

ΥΕ
    

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
    

9

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 135 61 Άγιοι Ανάργυροι, απευθύνοντάς την στο γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Χρ. Μωραϊτου (τηλ. επικοινωνίας: 2132023670) από 8.10.2013 έως 17.10.2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Πρόσληψη 4 ατόμων στο Δήμο Πατρέων

Ο Δήμος Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πατρέων, που εδρεύει στην Πάτρα, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ) 4

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από

αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από

δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας

μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πατρέων, Παντανάσσης αριθ. 30, ΤΚ: 26221

ΠΑΤΡΑ – Ν. Αχαΐας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχ/σης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Μεταξά Κυριακής (τηλ. επικοινωνίας: 2610 966291-223224) από 8.10.2013 έως 17.10.2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.e-patras.gr/web/guest/article?id=400670

Πρόσληψη ενός ΠΕ Νομικών στο Δήμο Καβάλας

Ο Δήμος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» στον άξονα προτεραιότητας 07» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Δήμου Καβάλας, που εδρεύει στην Καβάλα και συγκεκριμένα με την εξής ειδικότητα:

ΠΕ Νομικών 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καβάλας, Κύπρου 10, Καβάλα Τ.Κ. 65403, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπ’ όψιν κυρίου Κωνσταντίνου Γερακίνη (τηλ. επικοινωνίας: 2510 451315) από 3.10.2013 έως 14.10.2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΕΖΩΕ6-Ν2Σ

Πρόσληψη 9 ατόμων στο Δήμο Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά, εννέα (9) ατόμων για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος στο πλαίσιο της πράξης «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Ηρακλείου» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» και Κωδ. ΟΠΣ «372764» του Ειδικού Στόχου 3.2. του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», για τον Άξονα Προτεραιότητας 07 του Δήμου Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY OIKONOMIKOY (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ (Διαχειριστής/τρια) 1
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (με εξειδίκευση σε θέματα βίας ή με επιμόρφωση σε θέματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής γυναικών / γυναικών θυμάτων βίας) 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (με εξειδίκευση σε θέματα βίας ή με επιμόρφωση σε θέματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής γυναικών/γυναικών θυμάτων βίας) 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (με ειδίκευση στην παιδοψυχολογία) 1
ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 4
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1, ΤΚ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ υπόψιν κας ΒΟΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ (τηλ. επικοινωνίας: (2813409160).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10)ημέρες(υπολογιζόμενες ημερολογιακά)και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.heraklion.gr/municipality/competition/proslhch-9-atomwn-orismenou-xronou-03102013.html

Πρόσληψη 54 ατόμων στο Δήμο Ζωγράφου

Ο Δήμος Ζωγράφου προτίθεται να προσλάβει προσωπικό συνολικού αριθμού πενήντα τεσσάρων (54) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών λειτουργίας των Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών και ΚΔΑΠ. Οι θέσεις είναι:

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθ/τας 14
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό (Για τα ΚΔΑΠ) 1
ΔΕ Μαγείρων 6
ΔΕ Βοηθ. Βρεφονηπιοκόμων 15
ΔΕ Μουσικών (Για τα ΚΔΑΠ) 1
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 11
ΠΕ Νηπιαγωγών 2
ΠΕ Δασκάλων 2
ΠΕ Φυσ. Αγωγής (με ειδικότητα χορού) 1
ΠΕ Φυσ. Αγωγής (Για τα ΚΔΑΠ) 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι ενδιαφέρονται να καταλάβουν τις παραπάνω θέσεις καλούνται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από αναρτήσεως της ανακοίνωσης, δηλ. από 3/10/2013 έως και 9/10/2013 να υποβάλλουν αίτηση στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου, επισυνάπτοντας τα ανάλογα ανά ειδικότητα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Απλή Αίτηση
2. Φωτοτυπία ταυτότητας
3. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (ΚΩΔ. 1 & 2)
6. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης, ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, ή Μουσικών (ΚΩΔ. 3,4,5 )
7. Το ομώνυμο πτυχίο όπως αναφέρεται στους αντίστοιχους κωδικούς θέσεων (ΚΩΔ. 6,7,8,9,10)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΛΠΩΡΦ-Η6Κ

Πρόσληψη 13 ατόμων στο Δήμο Δελφών

Ο Δήμαρχος Δελφών ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού στο Δήμο Δελφών τριών (3) Καλλιτεχνικών Διευθυντών, οχτώ (8) καθηγητών μουσικής και δύο μουσικοδιδασκάλους μαέστρους-διευθυντές (2) με σύμβαση εργασίας μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας σχολικής χρονιάς 20131-2014, του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας –διά βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς (ωδεία, φιλαρμονικές).

Αναλυτικότερα ως εξής :
01.ΠΕ εν ελλείψει ΤΕ Καλλιτεχνικοί Διευθυντές-μουσικοί : 3
02.ΔΕ καθηγητές κιθάρας : 2
03.ΔΕ καθηγητές βυζαντινή Μουσικής : 2
04.ΔΕ καθηγητές πιάνου : 2
05.ΔΕ διδάσκαλο πιάνου & Επιμορφωτή ανωτέρων θεωρητικών : 1
06.Μουσικοδιδασκάλους μαέστρους – διευθυντές : 2
07.ΔΕ καθηγητή Ακορντεόν/Αρμονίου θεωρ. & ηλεκ. Μουσικής : 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Για την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων, ορίζονται οι υπάλληλοι του Δήμου Δελφών : Μαρία Καπαρέλη και Ευσταθία Καρανάσου οι οποίες μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών θα πρωτοκολλούν τη σχετική αίτηση. Σε περίπτωση απουσίας τους, θα παραλαμβάνει αιτήσεις συμμετοχής η υπάλληλος Ευσταθία Βελαώρα.

Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται στην κεντρική γραμματεία του Δήμου Δελφών (Ρ. Κοντορήγα 12-33100 Άμφισσα) κατά τις εργάσιμες ημέρες: Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-15:30. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε τοπική καθημερινή εφημερίδα του νομού και της έκδοσης πρακτικού ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Δελφών ( Πλ. Κεχαγιά & Ρ. Κοντορήγα), δηλ. από 2.10.2013 έως 11.10.2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%A0%CE%A99%CE%98-%CE%9A%CE%A36

Πρόσληψη 16 ατόμων στο ∆ήµο Αµφίπολης

Ο ∆ήµαρχος Αµφίπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Αµφίπολης που εδρεύει στο Ροδολίβοςκαι συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

∆Ε 29 Οδηγών Απορριµµατοφόρου (ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) 2
∆Ε 29 Οδηγών Απορριµµατοφόρου 2
∆Ε 28 Χειριστών µηχανηµάτων έργων (εκσκαφέα) 2
ΥΕ 16 Εργατών-τριών Καθαριότητας 6
ΥΕ 16 Εργατών –τριών αποκοµιδής απορριµµάτων 4

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ

ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από

αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από

δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας

στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Κων. Κιορπέ 22 Τ.Κ. 62041

Ροδολίβος Σερρών (για ΣΟΧ 1/2013), απευθύνοντάς την υπόψη κας Κουταντώνη Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας 23243 50120) από 8.10.2013 έως 17.10.2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B4%CE%A9%CE%A81-%CE%A1%CE%9B%CE%A0

Πρόσληψη 20 ατόμων στο Δήμο Δράμας

Ο Δήμαρχος Δράμας ανακοινώνει την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο για τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2013, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προκειμένου να καλύψει ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Η ΤΕΧΝΙΤΗΣ 20

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Δράμας (Δ/νση: Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου– 66100 Δράμα τηλ: 2521350615) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Κασκαμτζής Ιωάννης (γραφείο107- 1ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 18/10/2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B4%CE%A99%CE%9C-878

Πρόσληψη 39 ατόμων στη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ν. Προποντίδας

Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου καθαριότητας σχολικών κτηρίων, σχολικού έτους 2013-2014, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών κτηρίων τηςΑ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ν. Προποντίδαςκαι συγκεκριμένα τους εξής:

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ 31

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα, Δήμος Ν. Προποντίδας, Μ. Αλεξάνδρου 26 Ν. Μουδανιά, Τ.Κ.63200, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Παιδείας, υπόψιν κας Παναγιώτογλου Αγγελικής (τηλ. επικοινωνίας: 2373350203) από 7.10.2013 έως 16.10.2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.nea-propontida.gr/joomla/index.php/2011-01-05-08-07-26/1581-a-3

Πρόσληψη 8 ατόμων στη Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ν. Προποντίδας

Η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Προποντίδας, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου καθαριότητας σχολικών κτηρίων, σχολικού έτους 2013-2014, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών κτηρίων τηςΒ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ν. Προποντίδαςκαι συγκεκριμένα τους εξής:

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ 8

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Τμήμα Παιδείας του Δήμου Ν. Προποντίδας, στην κα Παναγιώτογλου Αγγελική, στο δημοτικό κατάστημα στα Ν. Μουδανιά, Μ. Αλεξάνδρου 26 (τηλ. 2373350203) από 7.10.2013 έως 11.10.2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.nea-propontida.gr/joomla/index.php/2011-01-05-08-07-26/1580-a-2

Πρόσληψη 55 ατόμων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας» θα προβούν στην πρόσληψη πενήντα πέντε (55) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και ειδικότερα :

8 Νηπιαγωγούς (ΠΕ Νηπιαγωγών)

2 Μάγειρες/σσες, (ΔΕ32 Μαγείρων)

1 Βρεφονηπιοκόμο (ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων)

20 Βοηθούς Βρεφονηπιοκόμων (ΔΕ8 Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων)

8 Τραπεζοκόμους (ΥΕ16 Γενικών Καθηκόντων)

16 Καθαρίστριες (ΥΕ16 Γενικών Καθηκόντων)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως, καταθέσουν αίτηση με τους αντίστοιχους για τη θέση τίτλους σπουδών στο 1ο όροφο του Δημαρχείου Κερατσινίου Δραπετσώνας, στο τμήμα Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας έως Τρίτη 8/10/2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΛ4ΟΞΜΚ-ΟΕ2

Πρόσληψη 6 ατόμων στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ» (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., που εδρεύει στο Χολαργό, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΠΕ Νηπιαγωγών 6

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: 17ης Νοεμβρίου 121, 15562 Χολαργός, απευθύνοντάς την στη Δ/νση του Ν.Π. υπόψιν κας Γιαχουντή Γεωργίας και κας Φωτοπούλου Κων/νας (τηλ. επικοινωνίας: 210¬6531778) από ώρα 9:00π.μ. έως 14:00 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες από 5.10.2013 έως 15.10.2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B4%CE%9F%CE%9B%CE%9D6-%CE%9B%CE%A70

Πρόσληψη 9 ατόµων στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης – Τμήμα Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού µουσικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου επί ωροµισθία, συνολικού αριθµού εννέα (9) ατόµων για την κάλυψη των αναγκών του Ωδείου του Τµήµατος Πολιτισµού του Κέντρου Πολιτισµού ∆ήµου Ξάνθης που εδρεύει στην Ξάνθη και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

∆Ε Μουσικός Πιάνου 1
∆Ε Μουσικός Κιθάρας 2
∆Ε Μουσικός Βιολιού 1
∆Ε Μουσικός Ανωτέρων Θεωρητικών 2
∆Ε Μουσικός Πνευστών Οργάνων 1
∆Ε Μουσικός Βυζαντινής Μουσικής 1
∆Ε Μουσικός Μονωδίας 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μαζί με τα απιτούμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: οδός Πλ. Διοικητηρίου 1Α, 3οςόροφος, στη Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου, αρμόδιος υπάλληλος κα. Αν. Σιούτα, (τηλ. 2541024542) από 02-10-2013 έως και 11-10-2013, τις ώρες 08:30 έως 13:30.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B9%CE%9D%CE%9F%CE%9A7%CE%95-%CE%9E7%CE%A7

Πρόσληψη 15 ατόμων στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλανδρίου

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» Δήμου Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» Δήμου Χαλανδρίου, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 3
ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 1
ΔΕ Μαγείρων 1
ΥΕ Βοηθών Μαγείρων 1
ΥΕ Καθαρίστριες 9

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αισχύλου 28, Τ.Κ.:152-34, Χαλάνδρι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κ. Δημοπούλου Ανδριανής (τηλ. επικοινωνίας: 2106894444) από 03/10/2013 έως και 14/10/2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.halandri.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=3947&cnode=155

67 συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Δημοτικό Οργανισμό Άθλησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Χαλκίδας

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Χαλκίδας – Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.», ανακοινώνει ότι θα προβεί στη σύναψη συνολικά εξήντα επτά (67) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου αμειβομένων αποκλειστικά από το αντίτιμο που καταβάλουν οι ωφελούμενοι , για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των καλλιτεχνικών δομών του Δ.Ο.Α.Π.Π.Ε.Χ. που βρίσκονται στην Δ.Ε. Χαλκιδέων, στην Δ.Ε. Ν. Αρτάκης και στην Δ.Ε. Ληλαντίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. 88/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΣΟΚΡΚ-0Ν4 ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Π.Π.Ε.Χ.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν οι εξής ειδικότητες:

Μουσικοί διδάσκαλοι: μπουζουκιού - αρμονίου, Μπουζουκιού, Τρομπέτας, κιθάρας, Ηλεκτρική κιθάρα – μπάσο, Βιολιού, Βιολοντσέλο, μονωδίας θεωρητικό τραγούδι, Ακορντεόν – Αρμόνιο, Ακορντεόν Αρμονίου, πιάνου, κρουστά, Αρμονία (θεωρητικά), θεωρητικών Ελληνικής Μουσικής, Σαντούρι, Κανονάκι, Ούτι πολίτικη λύρα, Λαούτο, παραδοσιακό βιολί, παραδοσιακό κλαρίνο, Ταμπουράς, μπουζούκι τρίχορδο-μπαγλαμάς-τζουράς, Μπουζούκι τετράχορδο, Λαϊκή κιθάρα, παραδοσιακά κρουστά, Χορωδός/ διδασκαλία χορωδίας

Διδασκαλία χορών: ισπανικού χορού – φλαμέγκο, μοντέρνου χορού , κλασικού & σύγχρονου μπαλέτου, κλασικού μπαλέτου, χορού – εναλλακτικής γυμναστικής

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής και αθλητισμού

Διδασκαλία Εικαστικών: πυρογραφίας, ζωγραφική, χειροτεχνία

Διδασκαλία θεάτρου

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν
1. Αίτηση
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα
3. Βιογραφικό σημείωμα
4. Επικυρωμένο αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους ταυτότητας
5. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στα Γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Χαλκίδας, Κωνσταντινουπόλεως 80, Ν. Αρτάκη, αρμόδια υπάλληλος κ. Μαρία Καραχάλιου (22213 51923) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων, στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Π.Π.Ε.Χ., δηλαδή έως την Τετάρτη 9/10/2013, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα (επικυρωμένο αντίγραφο σπουδών, προϋπηρεσία κ.λ.π.).

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ9ΣΟΚΡΚ-1ΗΘ & http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ9ΜΟΚΡΚ-ΡΚΞ

Πρόληψη 9 ατόμων στονΚοινωνικό Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Δέλτα

Ο Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δέλτα ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την αντιμετώπιση των αναγκών των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Κ.Π.Ο.Δ.Δ και συγκεκριμένα όπως πιο κάτω αναλύονται ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 4
ΥΕ Βοηθών Μαγείρων 2
ΥΕ Καθαριότητας – Γενικών Καθηκόντων 3

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας και ειδικότερα στο γραφείο προσωπικού εντός προθεσμίας πέντε (5) που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος δηλαδή από 3-10-2013 έως και 9-10-2013. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης από το Κοινωνικό Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Δέλτα στη διεύθυνση Λυσαρίδη και Βιζυηνού Σίνδος από 8 π.μ – 2. μ.μ. (πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2310 783 444).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΛΠΩ9Ι-ΩΒΞ

Πρόσληψη 19 ατόμων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό για την λειτουργία της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων της Επιχείρησης κατά τη διδακτική περίοδο 2013–2014, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικού αριθμού δεκαεννιά (19) ατόμων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες:

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ (αρχιμουσικός/δάσκαλος φωνητικής) 2
ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ (αρχιμουσικός/δάσκαλος φωνητικής) 2
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 2
ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 3
ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ (αρχιμουσικών φιλαρμονικής ορχήστρας) 5
ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ 5

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση πρόσληψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.culthermi.gr της Επιχείρησης ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. (Δ/νση: Καραολή -Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, τηλ. 2310.463423) καθημερινά από 09.00 π.μ έως 14.00 μ.μ.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Θεσσαλονίκης, στα γραφεία της Επιχείρησης καθημερινά από 9.00 π.μ έως 13.00 μ.μ. από 6.10.2013 έως 14.10.2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://culthermi.gr/?p=1149

Πρόσληψη 2 ατόμων στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.Α.Ε.ΑΝ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ.Α.Ε.Α.Ν, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτηςκαι συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΔΕ Υπαλλήλων Ελλιμενισμού 1
ΔΕ Υπάλληλος Χώρου Στάθμευσης αυτοκινήτων 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου, Τ.Κ. 721 00, Άγιος Νικόλαος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κας Αλετρά Μαρίας, τηλ. Επικοινωνίας: 28410-82384) από 7.10.2013 έως 16.10.2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%94%CE%A5-%CE%97%CE%A4%CE%9F

Πρόσληψη 5 ατόμων στη Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου που εδρεύει στο Δήμο Χανίων, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 2
ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 3

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, Γαλατάς Νέας Κυδωνίας (Πρώην Δημαρχείο Νέας Κυδωνίας) - Χανιά - Τ.Κ. 73100, απευθύνοντάς την υπ’ όψιν κυρίου Μπιτσαξή Δημήτρη (τηλ. επικοινωνίας: 2821034200) έως 11.10.2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.keppedih-cam.gr/index.php/keppedix-cam/news/223-2109-sox3-2013

Πρόσληψη 14 ατόμων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλμωπίας

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλμωπίας προκειμένου να προσλάβει ένα (1) άτομο ως καλλιτεχνικό διευθυντή και δεκατρείς (13) καθηγητές για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Αλμωπίας για την εκπαιδευτική περίοδο 2013 – 2014, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις, για τη διδασκαλία μαθητών στα παρακάτω αντικείμενα:

1 Καλλιτεχνικός Διευθυντής

1 καθηγητής Βιολιού
1 καθηγητής Κλαρινέτου
1 καθηγητής Τρομπέτας
2 καθηγητές Παραδοσιακών οργάνων
1 καθηγητής Ηλεκτρικής Κιθάρας
1 καθηγητής Μονωδίας
2 καθηγητές Ανώτερων Θεωρητικών
2 καθηγητές Κλασσικής Κιθάρας
2 καθηγητές Πιάνου

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά έως τις 15/10/2013 στη Γραμματεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας.

1. Αίτηση

2. Βιογραφικό σημείωμα

3. Πτυχίο ή Δίπλωμα

4. Προϋπηρεσία σε άλλα Ωδεία

5. Συνεργασία με Ορχήστρες

6. Καλλιτεχνική Δραστηριότητα

7. Εντοπιότητα

8. Οικογενειακή κατάσταση

9. Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει θετικά στην αποτίμηση του υποψηφίου (συστατικές επιστολές, συμμετοχή σε σεμινάρια κ.α.)

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2384350284 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.dimosalmopias.gov.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=74&Itemid=229

Πρόσληψη 11 ατόμων στο Πνευματικό Κέντρο του ∆ήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου του ∆ήμου Μοσχάτου-Ταύρου ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.∆.524/80 και ειδικότερα του εξής:

Καθηγητής διδασκαλίας εικαστικού κοσµήµατος 1
Καθηγητής διδασκαλίας υφαντικής 1
Καθηγητής διδασκαλίας ζωγραφικής 1
Καθηγητής διδασκαλίας παραδοσιακών χορών 3
Καθηγητής διδασκαλίας κεραµικής 1
Καθηγητής διδασκαλίας κοπτικής-ραπτικής-χειροτεχνίας-κέντηµα 1
Καθηγητής διδασκαλίας θέατρο 1
Καθηγητής διδασκαλίας αγιογραφίας 1
Καθηγητής διδασκαλίας βιτρό 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν από 30/9/2013 έως και 9/10/2013 (από 09:00 π.µ. µέχρι 14:00 µ.µ.) στο Γραφείο του Πνευµατικού Κέντρου (ισόγειο, Πειραιώς και Επταλόφου, Ταύρος) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B9%CE%9D%CE%9F%CE%9A%CE%A0%CE%9D-2%CE%9A2

Πρόσληψη 2 ατόμων στον Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του και συγκεκριμένα τους εξής:

ΠΕ Νηπιαγωγών 2

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του οργανισμού μας στην διεύθυνση : ΚΑΠΗ ΑΡΧΑΝΩΝ, Άνω Αρχάνες, 70100, Ηράκλειο Κρήτης, απευθύνοντάς την στο πρωτόκολλο υπόψη κα. Καλοψικάκη Χαρά (τηλ. επικοινωνίας: 2810752622 εσωτ. 7) από 4.10.2013 έως 13.10.2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΛΠΟΚ6Ν-ΑΩ2

Πρόσληψη ενός ΠΕ Δασολόγου στο Δασαρχείο Αιγίου

Το Δασαρχείο Αιγίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την δασοπροστασία και την αντιμετώπιση των εποχικών αναγκών του Δασαρχείου Αιγίου, που εδρεύει στο Αίγιο (Δεσποτοπούλου 25) και συγκεκριμένα με την εξής ειδικότητα:

ΠΕ Δασολόγων 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δεσποτοπούλου 25, ΑΙΓΙΟ, ΤΚ 25 100 απευθύνοντας την στο γραφείο Διοικ/κό-Λογ/κό υπόψη κ.κ. Φώτιου Καβούνη, Δημήτριου Μανίκα (τηλ. επικοινωνίας: 26910.23781) από 5.10.2013 έως 14.10.2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%A0%CE%9F%CE%A11%CE%A6-%CE%A3%CE%A70

Πρόσληψη 5 ατόμων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του υποέργου «Υλοποίηση υπαίθριου εκθεσιακού προγράμματος και εργασίες διευθέτησης αρχαίων αντικειμένων στην υπόσκαφη αποθήκη» του έργου «Διαμόρφωση υπόσκαφης αποθήκης στη δυτική ζώνη του περιβάλλοντος χώρου του Α.Μ.Θ.» για χρονικό διάστημα πέντε – 5 – μηνών, ως εξής:

ΠΕ Αρχαιολόγων 1

Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ΤΕ και ελλείψει αυτών

ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 2

ΥΕ Ειδικευμένων εργατών 2

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Μ. Ανδρόνικου 6, Τ.Κ 540 13, Θεσσαλονίκη, (τηλ. Επικοιν: 2310.830-538) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επόμενη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α (www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 07-10-2013 έως και 11-10-2013 και κατά τις ώρες από 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://digitallibrary.yppo.gr/culture/DocLib/2488%20%20-%20ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ%20ΕΣΠΑ.pdf

Πρόσληψη 4 ατόμων στο Yπoυργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Η Επιστημονική Επιτροπή Έργου Συντήρησης Ναού Επικουρίου Απόλλωνα Βασσών του Yπoυργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνειτην πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση βορειοτέρων τμημάτων μακρών πλευρών ναού Επικουρίου Απόλλωνα Βασσών» για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση του έργου και τις διαθέσιμες πιστώσεις του, ως εξής:

ΠΕ Αρχαιολόγος 1
ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1
ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 2

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Επιστημονικής Επιτροπής του έργου «Συντήρηση ναού Επικουρίου Απόλλωνος στις Βάσσες Φιγαλείας» στην διεύθυνση: Αρχαιολογικός χώρος ναού Επικούριου Απόλλωνα Βασσών – 27061 Ανδρίτσαινα Ηλείας, υπόψη κ. Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2626023406 πληρ. κ. Φ. Βασιλόπουλος και 2108211682 ή 2108218911 πληρ. κ. Ε. Λίτσος) από 9:00 π.μ. έως 3:00π.μ. εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από 2/10/2013 έως 11/10/2013. Η ανακοίνωση θα καταχωρηθεί στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. http://www.yppo.gr) και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της Επιστημονικής Επιτροπής του έργου «Συντήρηση ναού Επικουρίου Απόλλωνος στις Βάσσες Φιγαλείας» και της Προϊσταμένης Αρχής (ΔΙΠΚΑ-Μπουμπουλίνας 20-22, Αθήνα) τουλάχιστον από την προηγούμενη ημέρα έναρξης της προθεσμίας.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B9%CE%9D%CE%93-6%CE%9D%CE%9A

Πρόσληψη 70 ατόμων στα ΕΛΤΑ Α.Ε. (Κρυονέρι & Σπάτα)

Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε., ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, εβδοµήντα (70) άτοµα (33 ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και 37 ΥΕ ∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΕΣ), για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µηνών, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών στο Κέντρο ∆ιαλογής Αττικής (Κρυονέρι) και στο Κέντρο Αεροπορικού
Ταχυδροµείου (Σπάτα), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

• Ηλικία : Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
• Απαιτούµενα προσόντα για την ειδικότητα ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
1. ∆ίπλωµα ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του Τοµέα Χρηµατοπιστωτικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών ή Πτυχίο Β κύκλου ΤΕΕ, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α κύκλου ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του Τοµέα Οικονοµίας και ∆ιοίκησης, ή Απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Λυκείου, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα, ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης, ή άλλο ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα :επεξεργασίας κειµένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

• Απαιτούµενα προσόντα για την ειδικότητα ΥΕ ∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ:
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής Σχολής του Ν.∆.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλλουν ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, από 10-10-2013 έως και 21-10-2013 στην ακόλουθη ∆ιεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού
Τµήµα Προσλήψεων
Απελλού 1
101 88 ΑΘΗΝΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/ 2013)
(τηλ. Επικοινωνίας: 210 3353228 και 3353487)
Τα κριτήρια κατάταξης, τα λοιπά δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόµενοι, καθώς και οποιεσδήποτεπρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτοµερώς στην 112/1072/311.31/27-09-2013 Ανακοίνωση, η οποία θαείναι αναρτηµένη στην ανωτέρω ∆ιεύθυνση, στο Κέντρο ∆ιαλογής Αττικής και στο Κέντρο ΑεροπορικούΤαχυδροµείου, καθώς και στον δικτυακό τόπο του ΕΛΤΑ (www.elta.gr) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΛΩΟΡΡ2-ΔΗ5

Αναπόσπαστο τμήμα της εν λόγω ανακοίνωσης αποτελεί και το “Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” με σήμανση έκδοσης “27-09-2013” το οποίο περιλαμβάνει επισημάνσεις για τα προσόντα, τα βαθμολογούμενα κριτήρια, τα δικαιολογητικά και την κατάταξη, καθώς επίσης και το ειδικό παράρτημα απόδειξης γνώσης Η/Υ με σήμανση έκδοσης “03-10-2013”.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Παραρτήματα αυτά, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που

ακολουθείται για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα - Έντυπα αιτήσεων – Διαγωνισμών φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ).

Η Περίληψη της εν λόγω ανακοίνωσης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΛΩΟΡΡ2-0Ο6

Πρόσληψη 7 ατόμων στα ΕΛΤΑ Α.Ε.(Καταστήματα Καπανδριτίου, Ωρωπού & Λαυρίου)

Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε., ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, επτά (7) άτοµα ∆Ε ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ, για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µηνών, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών στα Καταστήµατα Καπανδριτίου, Ωρωπού και Λαυρίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

• Ηλικία : Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
• Κύρια προσόντα:
1. οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριο τίτλο
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής, ή
άλλο ισότιµο τίτλο σχολικής µονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
2. Άδεια οδήγησης µοτοσικλέτας κατηγορίας Α (σταδιακής πρόσβασης) η οποία να
είναι σε ισχύ, εκτός της άδειας µοτοποδηλάτου.
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα, θα καλυφθούν
από υποψηφίους µε το ανωτέρω κύριο προσόν µε αριθµ. 1 και ερασιτεχνική άδεια οδήγησης
αυτοκινήτου, η οποία να είναι σε ισχύ.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, από 11-10-
2013 έως και 21-10-2013 στην ακόλουθη ∆ιεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού
Τµήµα Προσλήψεων
Απελλού 1
101 88 ΑΘΗΝΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 / 2013)
(τηλ. Επικοινωνίας: 210 3353228 και 3353487)
Τα κριτήρια κατάταξης, τα λοιπά δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόµενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτοµερώς στην112/1063/311.31/26-09-2013 Ανακοίνωση, η οποία θα είναι αναρτηµένη στην ανωτέρω∆ιεύθυνση και στις Υπηρεσιακές Λειτουργίες όπου θα γίνουν οι προσλήψεις, καθώς και στονδικτυακό τόπο του ΕΛΤΑ (www.elta.gr) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΛΩΟΡΡ2-ΙΡΙ

Αναπόσπαστο τμήμα της εν λόγω ανακοίνωσης αποτελεί και το “Παράρτημα ανακοινώσεων

Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” με σήμανση έκδοσης “27-09-2013”

το οποίο περιλαμβάνει επισημάνσεις για τα προσόντα, τα βαθμολογούμενα κριτήρια, τα

δικαιολογητικά και την κατάταξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού

τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που

ακολουθείται για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα -Έντυπα αιτήσεων – Διαγωνισμών φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ).

Η περίληψη της εν λόγω ανακοίνωσης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΛΩΟΡΡ2-303

34 συμβάσεις έργου στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης, MIS 327504 με τίτλο: «Ανάπτυξη υπηρεσιών και υποδομής χωρικών δεδομένων για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) του έργου και για την υποστήριξή του, ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη τριάντα τεσσάρων (34) συμβάσεων μίσθωσης έργου, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

24 συμβάσεις έργου με ειδικότητα ΠΕ ∆ασολόγου 24
8 συμβάσεις έργου με ειδικότητα ΠΕ Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού 8
2 συμβάσεις έργου με ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής 2

Η διάρκεια τους ορίζεται σε 12 ή 24 μήνες, ανάλογα με τη σύμβαση.

Υποβολή προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την πρότασή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής πρότασης για μια αποκλειστικά σύμβαση.

Αναλυτική πρόσκληση και πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στη διεύθυνση (www.ktimatologio.gr) και στην ενότητα «Προκηρύξεις ∆ιαγωνισμών - ∆ιαβουλεύσεις - Συμβάσεις».

Η έναρξη υποβολής των προτάσεων είναι η 7η Οκτωβρίου 2013 και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 25η Οκτωβρίου 2013 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Πρόσληψη υπάλληλου γραφείου στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ανακοινώνειτην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διευθύνσεως Πελοποννήσου - Ηπείρου (ΔΠΠ-Η)/Περιοχής Ιωαννίνων που εδρεύει στα Ιωάννινα και συγκεκριμένα με την εξής ειδικότητα:

Δ.Ε. (Υπάλληλος Γραφείου) 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΧΡ. ΚΑΤΣΑΡΗ 4 - Τ.Κ. 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, απευθύνοντάς την στην ΔΕΔΔΗΕ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/Τομέας Υποστήριξης υπόψη κου ΛΕΚΚΑ Χρήστου (τηλ. επικοινωνίας: 2651078646) από 5/10/2013 έως και 14/10/2013.

http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61539&nt=18&lang=1

Πρόσληψη 18 ατόμων στη ΔΕΗ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Πληροφορικής, που εδρεύει στην Αθήνα για τις θέσεις που ακολουθούν:

ΠΕ Αναλυτών Προγραμματιστών Η/Υ 1
ΤΕ Αναλυτών Προγραμματιστών Η/Υ 1
Αναλυτών Προγραμματιστών Η/Υ 6
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί) 4
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ψυκτικοί) 1
ΥΕ Κλητήρες 1
ΥΕ Τραπεζοκόμοι (Προσωπικό κυλικείου) 1
ΥΕ Εργάτες/τριες 3

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΗ, Διεύθυνση Πληροφορικής, 3ης Σεπτεμβρίου 105-107, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, απευθύνοντάς την στον Τομέα Διοικητικού και Οικονομικού υπόψη κας. Μίχου
Παρασκευής ή κας Μπαρτσώκα Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 210 8206115) από 5.10.2013 έως 14.10.2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.dei.gr/Default.aspx?id=70703&nt=18&lang=1

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ»

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B9%CE%981-%CE%A4%CE%986

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B9%CE%94%CE%9F%CE%A193-%CE%9A%CE%98%CE%A8

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B92%CE%9F%CE%9F-%CE%A4%CE%93%CE%97

Περίληψη προκηρύξεων Δημοσίου Οκτώβριος 2013

Περίληψη προκηρύξεων Δημοσίου Οκτώβριος 2013