Αίτηση για ανανέωση άδειας οδήγησης

5 0 Αξιολόγηση:3
(2 ψήφοι)
Αίτηση για ανανέωση άδειας οδήγησης

Αίτηση για ανανέωση άδειας οδήγησης

Ανανέωση άδειας οδήγησης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ο Ενδιαφερόμενος θα πρέπει:
1.    Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
2.    Να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν
3.    Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
4.    Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης.

1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
2.    Φωτοαντίγραφο    αστυνομικής    ταυτότητας ή διαβατηρίου
3. Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ
4. Κατεχόμενη άδεια οδήγησης. Αν πρόκειται για άδεια κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν απαιτείται μετάφρασή της από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο
5.   Φωτοαντίγραφο   ισχύουσας   άδειας   διαμονής ή παραμονής  ή   άλλου  ισοδύναμου  εγγράφου,   αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας,   Ισλανδίας   και   Λιχτενστάιν,   και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
6.  Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες)
7. Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμίατρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση

Παρατηρήσεις:
Δικαιολογητικό 7: Απαιτούνται δύο παράβολα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας των 45 ευρώ υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν. δ. 638/1970 και 4 φωτογραφίες. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Αίτηση για ανανέωση άδειας οδήγησης

Αίτηση για ανανέωση άδειας οδήγησης