Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ

5 0 Αξιολόγηση:2.7
(10 ψήφοι)
Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ

Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ

Η ασφαλιστική ιστορία που τηρείται ηλεκτρονικά απεικονίζεται στο «Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης», που εκδίδεται για κάθε ένα ασφαλισμένο. Το έντυπο αυτό έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ και περιλαμβάνει στοιχεία απασχόλησης - ασφάλισης τριμήνου (απασχολούμενοι κοινών επιχειρήσεων) και τετραμήνου (οικοδόμοι).

Για ειδικές κατηγορίες απασχολούμενων το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης περιλαμβάνει ετήσια στοιχεία απασχόλησης - ασφάλισης (φασόν, Θέαμα & ακρόαμα κ.λ.π).
Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Το «Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης», περιέχει:

    Τα ατομικά στοιχεία του ασφαλισμένου (Αριθμό Μητρώου, επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, ασφαλισμένος πριν ή μετά την 1/1/1993 δηλ. "νέος" ή "παλιός" ασφαλισμένος κλπ.).
    Τα στοιχεία του εργοδότη.
    Τον τύπο και το ύψος των αποδοχών του.
    Τον κωδικό του πακέτου καλύψεών του.

Κάθε "πακέτο καλύψεων" αντιστοιχεί σ' ένα ποσοστό εισφορών των κλάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ, και των κλάδων ή Λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΕΕ). Σε κάθε ασφαλισμένο αντιστοιχεί ένα πακέτο καλύψεων ανάλογα με την ειδικότητά του και τη δραστηριότητα του εργοδότη.

    Π.χ. ΚΩΔΙΚΟΣ: 101 (ΜΙΚΤΑ ΙΚΑ ΤΕΑΜ)
    ΚΩΔΙΚΟΣ: 102 (ΜΙΚΤΑ ΤΕΑΜ + Ε.Κ.)
    ΚΩΔΙΚΟΣ: 105 (ΒΑΡΕΑ-ΤΕΑΜ)

    Το σύνολο εισφορών
    Τις ημέρες ασφάλισης
    Τις ημέρες προσαύξησης και τις ημέρες αδείας (για οικοδόμους)
    Τις ακυρώσεις ή μετατροπές ασφάλισης, καθώς και τις ημέρες ασφάλισης που περιλήφθηκαν σε Πράξεις Επιβολής Εισφορών.

Το «Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης», αποστέλλεται ατομικά για κάθε ασφαλισμένο σε μορφή προσωποποιημένης επιστολής στον εργοδότη του, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να του το παραδίδει.
Το «Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης» θα αποστέλλεται στη διεύθυνση κατοικίας των ασφαλισμένων όταν ενημερωθούν τα μηχανογραφικά αρχεία του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με τις διευθύνσεις τους.

Το «Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης» των οικοδόμων αποστέλλεται εξ αρχής στη διεύθυνση κατοικίας τους.
Σε περιπτώσεις οικοδόμων που η διεύθυνση κατοικίας μπορεί να μην είναι ορθή ή να έχει αλλάξει, τα Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης που δεν παρελήφθησαν επιστρέφουν στα αρμόδια Υποκαταστήματα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και παραδίδονται στους οικοδόμους μαζί με το ενημερωτικό σημείωμα του ΕΛΔΕΟ.

Σημείωση: Οι ασφαλισμένοι που απογράφηκαν πριν την 4/2/2002, διατηρούν όλα τα μέχρι 31/12/2001 στοιχεία ασφάλισής τους, δηλαδή τα Δελτία Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών (ΔΑΤΕ), τα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια Απασχολούμενου (ΑΒΑ), τα Ατομικά Δελτία Ασφάλισης (ΑΔΑ), τα Ατομικά Δελτία Εισφορών (ΑΔΕ), τα Αποσπάσματα Ατομικού Ασφαλιστικού Λογαριασμού Απασχολουμένων σε οικοδομικά και τεχνικά έργα, μέχρι να κληθούν να τα υποβάλλουν στις υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για συνολική ανακεφαλαίωση, καταχώριση και ενημέρωση των μηχανογραφικών αρχείων του ΙΚΑ.