ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δικαιολογητικά Ανανέωσης
 

 • Έντυπο αίτησης εις διπλούν.
 • Τρεις πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000).
 • Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου.
 •  Επικυρωμένο αντίγραφο προηγούμενης άδειας διαμονής, μόνο στην περίπτωση που η άδεια διαμονής δεν είναι επικολλημένη επί του προσκομισθέντος διαβατηρίου.
 • Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 92 του ν. 3386/05.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη όπως ορίζονται με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καθώς και το διάστημα απασχόλησης του, ή υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια υπηρεσία, στην οποία να αναφέρεται ότι η αμοιβή του εργαζόμενου είναι ίση με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ορίζονται με την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθώς και το διάστημα απασχόλησής του. Σε περίπτωση σύμβασης αόριστης διάρκειας αντίγραφο αυτής συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια υπηρεσία που θα αναφέρει ότι η εν λόγω σύμβαση είναι σε ισχύ.
  Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης σύμβασης: α) άτομα που απασχολούνται σε γεωργικές εργασίες, β) οικοδόμοι, γ) αποκλειστικές νοσοκόμες  δ) προσωπικό εργαζόμενο κατ΄ οίκον του εργοδότη και ε) εποχιακά εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις επισιτισμού που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.
 • Βεβαίωση του οικείου οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης από την οποία προκύπτουν οι ημέρες εργασίας και η διάρκεια ασφάλισης ή οποιοδήποτε έγγραφο, εάν πρόκειται για το ΙΚΑ (απογραφικό δελτίο, απόσπασμα ατομικού λογαριασμού του ασφαλισμένου, βιβλιάριο ασθενείας έστω και ληγμένο) από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός μητρώου του ασφαλισμένου.
 • Αποδεικτικά στοιχεία για την περίπτωση τεκμηριωμένης αποχής από την εργασία.
 • Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.