ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Σε περίπτωση μεταβίβασης -από ή προς εσάς- μοτοσικλέτας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο επίσημος τίτλος του σχετικού εγγράφου από το Υπουργείο Μεταφορών είναι: "Μεταβίβαση και έκδοση κυκλοφορίας ενάριθμου  μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης".

Αυτό σημαίνει ότι το όχημα που θα μεταβιβάσετε ή θα σας μεταβιβάσουν θα πρέπει να έχει πινακίδες κυκλοφορίας και να μην εκκρεμούν οικονομικές οφειλές που προκύπτουν από τη χρήση του.

Με αυτό το δεδομένο λοιπόν, μπορείτε να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) όπου θα διεκπεραιώσετε τη μεταβίβαση.

Για την διαδικασία αυτή απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά:

1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο, τόσο για τον πωλητή όσο και για τον αγοραστή.

2. Άδεια παραμονής για τους υπηκόους τρίτων χωρών ή άδεια διαμονής Ευρωπαίου πολίτη για κατοίκους χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

4. Το έγγραφο άρσης παρακράτησης κυριότητας του οχήματος, -δηλαδή την πράξη εξόφλησής του- σε περίπτωση που η αγορά του είχε γίνει με δάνειο.

5. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αγοραστή και πωλητή. Σημειώστε εδώ ότι δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση επίσημου εγγράφου που να το πιστοποιεί.

6. Απόδειξη πληρωμής τέλους αδείας και μεταβίβασης από συμβεβλημένη τράπεζα. Το τέλος αδείας παραμένει σταθερό, στα 9 ευρώ για τις μοτοσικλέτες, ενώ το κόστος του τέλους μεταβίβασης διαμορφώνεται σύμφωνα με τον κυβισμό του κινητήρα. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε στο πίνακα που ακολουθεί και να υπολογίσετε το συνολικό ποσό, το οποίο σε κάθε περίπτωση επιβαρύνει τον αγοραστή.

8. Στην περίπτωση που δεν παρίσταται κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη, τότε από το τρίτο άτομο που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει την διαδικασία, απαιτείται η προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή εξουσιοδότησης.

Κινητήρας (κ.εκ.)         Τέλος μεταβίβασης (ευρώ)

51-400                                               30

401-800                                             45

801-1.300                                          60

1.301-1.600                                       90

1.601-1.900                                       120

1.901-2.500                                       145

2.500 & άνω                                       205

Συμβεβλημένες τράπεζες                 Αριθμός λογαριασμού

Alpha                                                 110-002 001 000 026

Millenium                                             355 76 44

Eurobank                                           002 600 161 20 200 349 401

Εθνική                                               182/545 00 715

Εμπορική                                           848 192 47

Γενική                                                9800 195 862-3

Αγροτική                                             0170 300 284 334

Κύπρου                                               11 38 80 45