Προσωρινά αποτελέσματα κοινωφελούς εργασίας για τις 27.948 θέσεις

Προσωρινά αποτελέσματα κοινωφελούς εργασίας για τις 27.948 θέσεις

Προσωρινά αποτελέσματα κοινωφελούς εργασίας για τις 27.948 θέσεις

Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε τα προσωρινά αποτελέσματα για την Κοινωφελή εργασία σε επιβλέποντες φορείς, για 27.948 θέσεις εργασίας σε ανέργους .Δείτε τα αποτελέσματα αλλά και την διαδικασία των ενστάσεων στον ΟΑΕΔ .

Δείτε ΕΔΩ τα προσωρινά αποτελέσματα του ΟΑΕΔ για τις 27.948 θέσεις με την κοινωφελή εργασία

Τα αποτελέσματα σε google doc

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς Χαρακτήρες (Α-Γ)   Αρχείο XLS
Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς Χαρακτήρες (Δ-Κ)   Αρχείο XLS
Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς Χαρακτήρες (Λ-Μ)  Αρχείο XLS
Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς Χαρακτήρες (Ν-Ρ)  Αρχείο XLS
Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς Χαρακτήρες (Σ-Ω)  Αρχείο XLS

Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά τις ενστάσεις που θα γίνουν

Οι μη επιτυχόντες εφόσον το επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά ένσταση στον ΟΑΕΔ .Η ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ μετά τα τελικά που θα ανακοινωθούν σε λίγες ημέρες θα πρέπει οι επιτυχόντες να κατάθεσουν τα δικαιολογητικά για την πρόσληψη τους στους φορείς (μετά από την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων ). Οι ενστάσεις προς τον ΟΑΕΔ θα ξεκινήσουν από αύριο.

Ποια είναι η διαδικασία της ένστασης στο ΟΑΕΔ για τις 27.948 προσλήψεις με την κοινωφελή εργασία.

Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η υποβολή, με ηλεκτρονικό τρόπο, ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών αρχής γενόμένης από αύριο προς τον ΟΑΕΔ , που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της καταχώρισης των πινάκων στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν στην ένσταση κατατίθενται αυτοπροσώπως ή δια νομίμων αντιπροσώπων (με εξουσιοδότηση) στο αρμόδιο ΚΠΑ2, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των τριών (3) εργάσιμων ημερών. Τα ΚΠΑ2 υποβάλλουν άμεσα τα κατατεθέντα δικαιολογητικά, με ηλεκτρονική σάρωση συνοδευόμενα με πιθανή πρόταση της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), σχετικά με την αποδοχή ή μη της ένστασης, στη Διεύθυνση Απασχόλησης της Διοίκησης του ΟΑΕΔ.

Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ., εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, εγκρίνεται από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφασή του, ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, ο οποίος αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ. και η έκδοοή του ανακοινώνεται, στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2.) του ΟΑΕΔ

Εκτός από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, καταρτίζονται και πίνακες κατάταξης επιτυχόντων ανά φορέα, καθώς και πίνακες κατάταξης επιλαχόντων ανά φορέα και επιλογή με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις.
Οι άνεργοι που περιλαμβάνονται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία υπόδειξης τους στους επιβλέποντες φορείς.

Οσοι από την επομένη της προθεσμίας λήξης υποβολής των αιτήσεων τους, απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω απασχόλησης, ασθένειας κλπ και την επανακτούν μέχρι την ημερομηνία υπόδειξης τους στους επιβλέποντες φορείς, επανεγγράφονται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με τα ίδια αρχικά κριτήρια εγγραφής.
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν  για όσους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω μη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας τους.

 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
 
1. Δεν αναγνωρίστηκαν καθόλου τα μόρια ανεργίας του/της συζύγου μου

2. Διαφωνώ με τον υπολογισμό της ανεργίας του/της συζύγου μου

3. Δεν προσμετρήθηκαν όλα τα μόρια ανεργίας μου

4. Δε μου αναγνωρίστηκε η μονογονεϊκότητα

5. Διαφωνώ με τον υπολογισμό των μορίων της μονογονεϊκότητας

6. Διαφωνώ με τον υπολογισμό των μορίων για το/τα ανήλικο/ανήλικα τέκνο/τέκνα μου

7. Δεν έγινε δεκτή η προϋπόθεση συμμετοχής μου ως μέλος της ηλικιακής ομάδας 18-29

8. Διαφωνώ με τον υπολογισμό των μορίων της ηλικίας μου

9. Δεν έγινε δεκτή η μακροχρόνια ανεργία μου

10. Δεν υπολογίστηκε το πτυχίο μου ως προϋπόθεση συμμετοχής

11. Διαφωνώ με τον υπολογισμό του ατομικού / οικογενειακού μου εισοδήματος,

12. Άλλοι λόγοι.

Παράδειγμα:

Αν εμπίπτετε στις περίπτωσεις 1 και 8 τότε στο πεδίο Λόγοι Ένστασης συμπληρώνετε τα παρακάτω:

 1. Δεν αναγνωρίστηκαν καθόλου τα μόρια ανεργίας του/της συζύγου μου

 8. Διαφωνώ με τον υπολογισμό των μορίων της ηλικίας μου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τυχόν δικαιολογητικά που επιθυμεί να προσκομίσει ο ενιστάμενος, υποβάλλονται στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην οποία ανήκει.

Κάντε εδώ ηλεκτρονικά τις ενστάσεις προς τον ΟΑΕΔ

ΛΟΓΟΙ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

1. Δεν αναγνωρίστηκαν καθόλου τα μόρια ανεργίας του/της συζύγου μου

2. Διαφωνώ με τον υπολογισμό της ανεργίας του/της συζύγου μου

3. Δεν προσμετρήθηκαν όλα τα μόρια ανεργίας μου

4. Δε μου αναγνωρίστηκε η μονογονεϊκότητα

5. Διαφωνώ με τον υπολογισμό των μορίων της μονογονεϊκότητας

6. Διαφωνώ με τον υπολογισμό των μορίων για το/τα ανήλικο/ανήλικα τέκνο/τέκνα μου

7. Δεν έγινε δεκτή η προϋπόθεση συμμετοχής μου ως μέλος της ηλικιακής ομάδας 18-29

8. Διαφωνώ με τον υπολογισμό των μορίων της ηλικίας μου

9. Δεν έγινε δεκτή η μακροχρόνια ανεργία μου

10. Δεν υπολογίστηκε το πτυχίο μου ως προϋπόθεση συμμετοχής

11. Διαφωνώ με τον υπολογισμό του ατομικού / οικογενειακού μου εισοδήματος,

12. Άλλοι λόγοι.

 Παράδειγμα:

Αν εμπίπτετε στις περίπτωσεις 1 και 8 τότε στο πεδίο Λόγοι Ένστασης συμπληρώνετε τα παρακάτω: 

 1. Δεν αναγνωρίστηκαν καθόλου τα μόρια ανεργίας του/της συζύγου μου

 8. Διαφωνώ με τον υπολογισμό των μορίων της ηλικίας μου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τυχόν δικαιολογητικά που επιθυμεί να προσκομίσει ο ενιστάμενος, υποβάλλονται στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην οποία ανήκει.

Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΔΩ