Α ΕΣΣΟ 2014 ημερομηνίες και υπόχρεοι κατάταξης

 Α ΄ ΕΣΣΟ 2014 ημερομηνίες και υπόχρεοι κατατάξης Α ΄ ΕΣΣΟ 2014 ημερομηνίες και υπόχρεοι κατατάξης

Α ΕΣΣΟ 2014 ημερομηνίες και υπόχρεοι κατάταξης 

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας ορίζονται οι ημερομηνίες και οι υπόχρεοι κατάταξης για την  Α ΕΣΣΟ 2014 για τους επιλέξιμους στρατεύσιμους στο Πολεμικό Ναυτικό.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας καλούνται για κατάταξη στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού με την 2014 Α ΕΣΣΟ, οι στρατεύσιμοι ή οι ανυπότακτοι που έχουν κατανεμηθεί ή μεταφερθεί στο Πολεμικό Ναυτικό , εφόσον έχουν κριθεί ή λογισθεί ικανοί οποιασδήποτε κατηγορίας , πλην ακαταλλήλων για στράτευση (Ι/5) και ανήκουν στις παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες:

α.    Από την Κλάση 2016 ( γεννηθέντες το έτος 1995) τους
στρατεύσιμους που είναι γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα Μητρώα Αρρένων των Νομών αρμοδιότητας των Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΣΥ) Αθήνας, Δυτικής Ελλάδας και Κέρκυρας.

β.    Από τις Κλάσεις 1991 μέχρι και 2015 ( γεννηθέντες από το
έτος 1970 μέχρι και το έτος 1994) από όλους τους Νομούς του Κράτους ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση, εφόσον οι λόγοι της υποχρέωσης τους για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2013.

γ. Τους στρατεύσιμους των κλάσεων 1991 μέχρι και 2015 που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013.

δ. Τους στρατεύσιμους και τους ανυπότακτους που διέκοψαν την ανυποταξία τους και θα τύχουν αναβολής κατάταξης ως νοσηλευόμενοι, σύμφωνα με το άρθρο 15 του (β) σχετικού, εφόσον η νοσηλεία τους δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες, ή έχουν πάρει αναβολή από οποιαδήποτε προηγούμενη πρόσκληση ως νοσηλευόμενοι και νοσηλεύονται και πάλι.

ε. Τους στρατεύσιμους των οποίων το αίτημα αναβολής κατάτα¬ξης για κοινωνικούς λόγους απορρίφθηκε από την αρμόδια Διοίκηση Στρατολογίας, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 29 του (β) σχετικού.

στ. Τους στρατεύσιμους και τους ανυπότακτους που για λόγους υγείας θα μετατοπισθεί η ημερομηνία κατάταξής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 7γ του άρθρου 37 του (β) σχετικού.

ζ.    Τους στρατεύσιμους και τους ανυπότακτους που θα κριθούν
από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ικανοί κατηγορίας πρώτης (1/1) μέχρι και τέταρτης (Ι/4), σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 37 του (β) σχετικού.

η. Όσους, από τους στρατεύσιμους που κατανεμήθηκαν στο Πολεμικό Ναυτικό ή μεταφέρθηκαν σ' αυτό από άλλους Κλάδους, υπέβαλαν δικαιολογητικά για την κατάταξή τους ως πρότακτοι οπλίτες, σύμφωνα με το άρθρο 38 του (β) σχετικού. Αυτοί έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν οποτεδήποτε τα δικαιολογητικά τους ή να μην κατατάσσονται χωρίς να υπέχουν συνέπειες.

θ. Τους μονίμους κατοίκους εξωτερικού της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του (β) σχετικού που υπέβαλαν ή θα υποβάλουν αίτηση για αρχική κατάταξη τμηματικής εκπλήρωσης της θητείας τους μέχρι 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία της κατάταξης, πλην των καλουμένων με την παράγραφο 1α της παρούσας, που υπέβαλαν ή θα υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι και την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν αρχικά.
 
ι.    Τους ανήκοντες στις  κλάσεις  της παραγράφου   1β της
παρούσας που προέρχονται από την κατηγορία των ανυπότακτων, που παρέλαβαν σημείωμα κατάταξης της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας ή το αδίκημα της ανυποταξίας τους διακόπηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 3δ του άρθρου 51 του (β) σχετικού, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας κατάταξης των λοιπών καλουμένων από τον ίδιο Νομό.
ια. Τους στρατεύσιμους που με διαταγές της Διεύθυνσης Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, εκτός των παραπάνω κατηγοριών, που θα ενταχθούν στη 2014 Α 7 ΕΣΣΟ για διάφορους λόγους (υπηρεσιακές ανάγκες, ικανοποίηση αιτημάτων στρατευσίμων κλπ ).

ιβ.    Τους  στρατεύσιμους  που   με  διαταγές  της Διεύθυνσης
Στρατολογικού-Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας μεταφέρθηκαν ή θα μεταφερθούν στο Πολεμικό Ναυτικό από τους άλλους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και υποχρεούνται για κατάταξη με τη 2014 Α' ΕΣΣΟ.
ιγ.        Τους στρατεύσιμους και ανυπότακτους που θα καταταγούν σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του (στ) σχετικού.
2. Όσοι από τους καλούμενους της παραγράφου 1 κηρυχθούν ανυπότακτοι, λόγω μη κατάταξής τους, θα εξακολουθούν να καλούνται για κατάταξη, κατά τη διάρκεια της ανυποταξίας τους, με την παρούσα.

ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΤΗΝ Α ΕΣΣΟ 2014

Σύμφωνα με την απόφαση που παρουσιάζει το dikaiologitika.gr πρώτο αναβάλλεται η κατάταξη στο ΠΝ με την Α ΕΣΣΟ 2014 των στρατευσίμων που ανήκουν στις κατηγορίες των άρθρων 14- 29 του (β) σχετικού. Αυτοί πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία τα προβλεπόμενα για την περίπτωσή τους δικαιολογητικά που καθορίζονται στο (β) σχετικό και υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζεται σ' αυτό.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

4.    Οι ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων ορίζονται ως εξής :
α. Η 14 Ιανουαρίου 2014 : για όσους προέρχονται από αναβολής υγείας ή έτυχαν οποτεδήποτε αναβολή υγείας και στη συνέχεια μετέπεσαν σε άλλη στρατολογική κατηγορία ή κρίθηκε κατά το παρελθόν η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση οποιασδήποτε Επιτροπής Απαλλαγών των ΕΔ.
β. Η 21 Ιανουαρίου 2014: για όλους τους λοιπούς συνυπόχρεους αρμοδιότητας όλων των Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΣΥ) της Χώρας.
γ.    Υποχρεούνται να κατατάσσονται εκτός ΕΣΣΟ:
(1)       Οι της υποπαραγράφου 1δ της παρούσας:
(α)       Εντός  δνθημέρου   οι   εξερχόμενοι από
νοσηλευτικά ιδρύματα εσωτερικού.
(β)       Εντός   ΙΟημέρου   οι   εξερχόμενοι από
νοσηλευτικά ιδρύματα εξωτερικού.
(2) Οι της υποπαραγράφου 1στ της παρούσας που σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του (δ) σχετικού υποχρεούνται να καταταγούν οπωσδήποτε εντός δεκαημέρου από τη λήξη της μετατόπισης της ημερομηνίας κατάταξής τους.
(3).  Οι της υποπαραγράφου 1ζ της παρούσας που σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 37 του (β) σχετικού υποχρεούνται να
 
καταταγούν οπωσδήποτε εντός πενθημέρου από της κοινοποιήσεως της γνωμάτευσης στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.
(4) Οι της υποπαραγράφου 1ε της παρούσας που σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του (β) σχετικού υποχρεούνται να καταταγούν οπωσδήποτε εντός πενθημέρου από της εκδόσεως της απορριπτικής πράξης.
(5)   Όσοι συμπλήρωσαν το τριακοστό πέμπτο (35°) έτος
της ηλικίας τους και διατελούν εκτός Ενόπλων Δυνάμεων, πλην όμως δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, εφόσον αιτηθούν την κατάταξή τους στο Πολεμικό Ναυτικό με προσδιοριζόμενη ημερομηνία κατάταξης στο χρονικό διάστημα από την έναρξη κατάταξης της 2014 Α' ΕΣΣΟ έως και την προηγούμενη ημερομηνία της ενάρξεως κατάταξης της 2014 Β' ΕΣΣΟ , σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του (στ) σχετικού.
5.    Οι παρουσιαζόμενοι αργότερα από την καθοριζόμενη για την κατηγορία τους ημερομηνία μέχρι και 23 Ιανουαρίου 2014 να γίνονται δεκτοί για κατάταξη ως εκπρόθεσμοι, υπέχοντας μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 17 του (δ) σχετικού. Μετά την ημερομηνία αυτή να μην κατατάσσεται κανένας, πλην των αναφερομένων στην υποπαράγραφο 4γ και στην παράγραφο 6 της παρούσας.
6.    Όσοι καλούνται, αν για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας αδυνατούν να καταταχθούν την καθοριζόμενη ημερομηνία, να παρουσιάζονται σε οποιαδήποτε Αστυνομική ή Στρατιωτική Αρχή και, εφόσον διαπιστωθούν οι λόγοι της αντικειμενικής αδυναμίας, μπορούν , σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του (β) σχετικού, να καταταχθούν εντός δύο (2) ημερών από την καθοριζόμενη ημερομηνία κατάταξης τους , χωρίς συνέπειες.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ.
7.    Οι καλούμενοι στρατεύσιμοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στην 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης (124 ΠΒΕ), στην Τρίπολη,
8.    Για την κανονική κίνηση και την εμπρόθεσμη παρουσίαση πρέπει οι
καλούμενοι :
α. Να παρουσιάζονται, έγκαιρα, στα κατά τόπους Φρουραρχεία, στις Ναυτικές, Αστυνομικές ή Λιμενικές Αρχές και να εφοδιάζονται, εφόσον το επιθυμούν με καταστάσεις επιβίβασης, σύμφωνα με το άρθρο 68 του (β) σχετικού.
β.        Να έχουν μαζί τους κατά την κατάταξή τους:
(1)    Το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας και σε περίπτωση απώλειας το εν ισχύ διαβατήριο τους ή άλλο επίσημο στοιχείο που να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία τους.
(2)    Το σημείωμα κατάταξης, που θα τους στείλουν οι αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες διαμέσου των Αστυνομικών Τμημάτων.
(3) Ακτινογραφία θώρακα, που θα συνοδεύεται από γνωμάτευση ακτινολόγου ή πνευμονολόγου ιατρού από οποιοδήποτε Δημόσιο -Νομαρχιακό - Στρατιωτικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας .
(4) Επίσημα στοιχεία από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαίωση έκδοσης αριθμού φορολογικού μητρώου), από τα οποία να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού τους μητρώου (ΑΦΜ).
(5) Αντίγραφο του διπλώματος Πλοιάρχου ΕΝ ή Ιατρού για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό Σημαιοφόρων Επικούρων Αξιωματικών (ΣΕΑ).
 
(6) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, όσοι έχουν αποκτήσει ένα ή περισσότερα, από τα παρακάτω αναφερόμενα Πτυχία ή Διπλώματα:
(α)  Πτυχίο Ανωτάτων ή Ανώτερων Ελληνικών ή Ξένων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
(β)   Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου επαγγελματικό ή ερασιτεχνικό του Υπουργείου Συγκοινωνιών.
(γ) Πτυχίο Ξένων Γλωσσών.
(δ) Πτυχίο Μηχανικού του Εμπορικού Ναυτικού.
9. Η ΔΝΕ (ΚΕΠΑΛ) να ζητήσει αυτεπάγγελτα για όσους επιλεγούν ως Σημαιοφόροι Επίκουροι Αξιωματικοί (ΣΕΑ), πλήρες ΑΦΜ από τις ΣΥ και Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης από την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.

10. Η124ΠΒΕ:

α. Να συμπληρώσει στον Ατομικό Φάκελο Οπλίτη (ΑΦΟ), τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια ΔΟΥ, από τα επίσημα στοιχεία που θα προσκομίσουν οι καταταγέντες.
β. Να συγκεντρώσει τα κατατιθέμενα σ' αυτή διάφορα δικαιολογητικά των ναυτών και υποψηφίων ΣΕΑ και να τα αποστείλει όπου απαιτείται.
γ.   Να δημιουργήσει ηλεκτρονικό αρχείο καταταγέντων και να το αποστείλει όπου απαιτηθεί.
δ. Να αποστείλει στο ΓΕΝ αναλυτικές αριθμητικές αναφορές με το πέρας εκάστης μέρας κατάταξης καθώς και τελικό απολογισμό της ΕΣΣΟ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ.
11. Οι καλούμενοι από αναβολή σπουδών ή από αναβολή προς συμπλήρωση θαλάσσιας υπηρεσίας να συμβουλευθούν τις έντυπες οδηγίες που έχουν εφοδιαστεί από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, όταν έλαβαν την αναβολή τους και να συμμορφωθούν σ' αυτές.

ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
12.    Να εφαρμοσθούν, επακριβώς, οι ακόλουθες διατάξεις:
α.        Τα άρθρα 32 έως 34 και 37 του (β) σχετικού,
β.        Το ΠΔ 133/30 Απρ 2002 (ΦΕΚ 109 Α').
γ.        Το άρθρο 1 παράγραφος 1 του (γ) σχετικού.
δ.        Το άρθρο 17 παράγραφοι 11  μέχρι 14, το άρθρο 18, παράγραφος 1 και το άρθρο 19 του (δ) σχετικού.
13.    Όλες οι ΣΥ στα Σημειώματα Κατάταξης, που θα αποστείλουν για όσους έχουν προϋπηρεσία , να αναγράφουν με κόκκινο μολύβι το χρόνο προϋπηρεσίας και την ένδειξη για την εκπαίδευση που τελείωσε ο καθένας (βασική ή ειδική). Επίσης να αποστείλουν, το ταχύτερο δυνατό, τα ατομικά έγγραφα στην 124 ΠΒΕ για όσους διετέλεσαν σε Αναβολή Υγείας και ΑΦΜ για όσους υπέχουν πρόσθετες υπηρεσίες.
14.    Οι ελληνικές προξενικές αρχές παρακαλούνται να ενεργήσουν όπως καθορίζεται στο άρθρο 68 του (β) σχετικού και στο άρθρο 32 του (δ) όμοιου. Διευκρινίζεται ότι μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού δικαιούνται κίνησης με δαπάνη του δημοσίου και μόνο για την αρχική τους κατάταξη και την οριστική τους απόλυση. Για την δικαιολόγηση της παραπάνω δαπάνης οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν στη Μονάδα ή υπηρεσία όπου υπηρετούν, ένα μήνα πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία απόλυσής τους τα ακόλουθα έγγραφα:
 
α.        Αντίγραφο    του πιστοποιητικού    μονίμου κατοίκου
εξωτερικού, που είχαν καταθέσει στη ΣΥ τους για να μεταφερθούν στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.
β. Αποκόμματα των εισιτηρίων που κατέχουν για την είσοδο τους στη χώρα καθώς και για την αναχώρησή τους, εφόσον υπάρχουν, διαφορετικά βεβαιώσεις αρμοδίων φορέων για το αντίτιμο των σχετικών εισιτηρίων.
γ.    Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν τον τόπο της
κατοικίας τους και την επιθυμία τους να καλυφθούν τα έξοδα άφιξης αναχώρησής τους από το ελληνικό δημόσιο.