ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ 2013

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ 2013

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ

Προσλήψεις σε Δήμους το 2013 με πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου αίρεται η απαγόρευση σύναψης συμβάσεων έργου στους δήμους και ανοίγει ο δρόμος για προσλήψεις στους Δήμους το 2013.

Με αυτή τη διάταξη αυτή  αναμένεται να προκηρυχθούν από τους Δήμους 3.700 προσλήψεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέσα στο 2013.Οι προσλήψεις στους Δήμους θα γίνονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας από 8 μήνες έως και 11 μηνες.

Το άρθρο της πράξης νομοθετικού περιεχομένου για τις προσλήψεις αναγράφει

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μισθώσεις έργου στους ΟΤΑ

Με το άρθρο 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ.

Ειδικότερα, ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην περίπτωση 3 του άρθρου αυτού, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου, βάσει αιτημάτων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, για τα οποία έχει δοθεί έγκριση από την Επιτροπή της 33/2006 ΠΥΣ, όπως ισχύει, έως 31-12-2012, να μπορούν να συναφθούν έως 31-12-2013 και εν συνεχεία να υλοποιηθούν. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε απαραίτητη λόγω της καθυστέρησης που σημειώθηκε το 2012 στη χορήγηση εγκρίσεων πρόσληψης συμβασιούχων από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, που με τη σειρά της ήταν απόρροια της διεξαγωγής δύο εθνικών εκλογών και των αντίστοιχων προεκλογικών περιόδων, κατά τις οποίες δεν επιτρέπονταν οι προσλήψεις ούτε οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες (αποστολή αιτημάτων από τους φορείς, χορήγηση εγκρίσεων κ.λπ.).

 Οι δήμοι θα μπορούν να στελεχώσουν συγκεκριμένες υπηρεσίες, κυρίως τεχνικές οι θέσεις νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, μουσικών που οι περισσότερες προσλήψεις έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής χρηματοδοτούμενες απο το ΕΣΠΑ για την κάλυψη αναγκών των παιδικών σταθμών των δήμων.

Επίσης στις παραπάνω προσλήψεις δεν συμπεριλαμβάνονται οι προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας.

Οι προσλήψεις σε δήμους το 2013 θα γίνονται με την εποπτεία και την αξιολόγηση του ΑΣΕΠ .Το ΑΣΕΠ θα δίνει και την εγκριση για την προκήρυξη των προσλήψεων απο τους Δήμους. Η διαδικασία που θα ακολουθούν οι Δήμοι ωστε να προχωρούν στις προσλήψεις θα είναι οπως και η διαδικασία που ακολουθήθηκε και φέτος για τα οκτάμηνα και τα δίμηνα.
Ο Δήμος θα κάνει αιτηση στον ΑΣΕΠ για εγκριση των θεσεων και μετα θα προκηρύσσει τις θέσεις ο Δήμος για πρόσληψη συμβασιούχων.

Στα κριτήρια για την κατάταξη των υποψηφίων θα εχουν μεγάλη βαρύτητα ο χρόνος ανεργίας του υποψηφίου ο Βαθμός πτυχίου ,η προϋπηρεσία το εαν ο υποψήφιος εχει ανήλικα παιδια η εχει την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας αλλά και εαν είναι αρχηγός μονογονειακής οικογένειας.

 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ