ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

oaed14656222

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Β.Μ. ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΟΑΕΔ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του προγράμματος της Π.Β.Μ. (ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, μονάδα επαγγελματικής κατάρτισης εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (νοητική ανεπάρκεια και μαθησιακές δυσκολίες ) σε ωρομίσθιο διδακτικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3   παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98) για το σχολικό έτος 2012– 2013.

Καλεί όσους ενδιαφέρονται, επιθυμούν και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να υποβάλουν από 29-6-2012 έως 06-07-2012 από 8.00 έως 14.00 αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται στην υπ. αριθμ 6622/383/2010 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας   και Κοινωνικής Ασφάλισης ( ΦΕΚ 707 τεύχος Β / 25-05-2010 ) περί «Καθορισμού κριτηρίων για την διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού του ΟΑΕΔ» και στην υπ΄αριθμ Β121884/28-06-2012 Απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού <<Περί  Καθορισμού Κριτηρίων Επιλογής του με Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Εκπαιδευτικού και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού για την κάλυψη αναγκών τη; ΠΒΜ Λακκιάς Θεσσαλονίκης του ΟΑΕΔ>>, στην Γραμματεία της παραπάνω Σχολής για την δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωρομισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού όπως αυτό ορίζεται παραπάνω, για την κάλυψη των παρακάτω κλάδων και ειδικοτήτων από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από εξουσιοδοτημένο για το λόγο αυτό πρόσωπο. Η αποστολή των αιτήσεων δύναται να γίνει και ταχυδρομικώς ( συστημένο ή με κούριερ) από τον/την υποψήφιο/α.

 

Περαιτέρω πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπ. αριθμ 6622/383/2010 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 707 τεύχος Β / 25-05-2010) καθώς και τα πρόσθετα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται στην ΠΒΜ ΟΑΕΔ Λακκιάς (πληρ:Δ/νση: 570 06 Λακκιά Βασιλικών, Θεσσαλονίκη, τηλ: 2396023201 – 22720).

Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το σχολικό έτος 2012-2013 και θα αφορούν την ΠΒΜ ΟΑΕΔ Λακκιάς              

 

Α. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΒΜ ΟΑΕΔ ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΠΕ   Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με εμπειρία ή εξειδίκευση σε ΑμεΑ   ( ΑΕΙ – ΤΕΙ )

-       ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ (πτυχιούχοι ΑΕΙ δάσκαλοι - ειδικοί παιδαγωγοί – νηπιαγωγοί)

-       ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ (πτυχιούχοι ΑΕΙ)

-       ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (πτυχιούχοι ΑΕΙ)

-       ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ (πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ)

-       ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (πτυχιούχοι ΑΕΙ(ΦΠΨ) με εξειδίκευση στην ψυχολογία )

-       ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ)  

-       ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ (πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ)

-       ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ ή ΠΕ με μεταπτυχιακό στους Η/Υ)

-       ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ (πτυχιούχοι ΑΕΙ)  

ΤΕ – Πτυχιούχοι ΤΕΛ , ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου με εμπειρία σε ΑΜΕΑ

-       ΤΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ (απόφοιτοι ΤΕΛ - ΕΠΛ - ΤΕΕ Β΄ κύκλου)

-       ΤΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΤΕΣ (απόφοιτοι ΤΕΛ - ΕΠΛ - ΤΕΕ Β΄ κύκλου)

-       ΤΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ (απόφοιτοι ΤΕΛ - ΕΠΛ - ΤΕΕ Β΄ κύκλου)

-       ΤΕ ΚΟΠΤΙΚΗΣ – ΡΑΠΤΙΚΗΣ (απόφοιτοι ΤΕΛ - ΕΠΛ - ΤΕΕ Β΄ κύκλου)

-       TE MOYΣΙΚΟΙ ( με αναγνωρισμένο τίτλο κρατικού ωδείου )

ΔΕ – Πτυχιούχοι ΙΕΚ με πιστοποίηση , Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α ΄Κύκλου , εμπειροτεχνίτες  
         απόφοιτοι   τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85     με
εμπειρία
         σε ΑΜΕΑ

-       ΔΕ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΟΙ – ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΟΙ (εμπειροτεχνίτες)

-       ΔΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΤΕΣ (εμπειροτεχνίτες)

-       ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ     (εμπειροτεχνίτες)

-       ΔΕ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ (εμπειροτεχνίτες)

-       ΔΕ ΨΥΧΑΓΩΓΟΙ (με διδακτική εμπειρία σε ΑΜΕΑ )

Λόγω της ιδιαιτερότητας του εκπαιδευτικού πλαισίου της ΠΒΜ (εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες νοητική υστέρηση και μαθησιακές δυσκολίες), επισημαίνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για όλες τις προαναφερθείσες ειδικότητες η εμπειρία ή εξειδίκευση σε ΑμεΑ. (νοητική υστέρηση και μαθησιακές δυσκολίες)

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. 1.Να μην έχουν υπερβεί το όριο ηλικίας όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις τις παρ.του άρθρου 15 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1566/85
 2. 2.Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
 3. 3.Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα ή πλημμέλημα όπως ο Νόμος προβλέπει.
 4. 4.Να μην είναι υπόδικοι
 5. 5.Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
 6. 6.Να μην έχουν απολυθεί από τη θέση Δημοσίου υπαλλήλου ή Ν.Π.Δ.Δ.

 

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα :

α) Οι εκπαιδευτικοί και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης που θα επιλεγούν από τη Σχολή, ανεξαρτήτως θεματικού πεδίου, πρέπει να διαθέτουν προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα   εκπαίδευσης – κατάρτισης των ΑμεΑ (νοητική καθυστέρηση – μαθησιακές δυσκολίες )

           Επισημαίνεται ότι εάν δεν υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός υποψηφίων,( από τον ειδικό πίνακα Α΄προτεραιότητας ) οι οποίοι να πληρούν τον παραπάνω όρο, κατ’ εξαίρεση και σε αναλογία 10%, των πραγματοποιούμενων ωρών εκπαίδευσης, θα καλυφθεί από προσωπικό που δεν διαθέτει την προϋπηρεσία σε ΑμεΑ (από τον γενικό πίνακα β΄)

β) Για το θεωρητικό μέρος της κατάρτισης να είναι τουλάχιστον πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) Για το πρακτικό μέρος της κατάρτισης οι εκπαιδευτές, εφόσον δεν είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

- Πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Τεχνικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής του Υπ. Παιδείας ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ ή ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εμπειρία μετά το πέρας των σπουδών τους σε αντικείμενο συναφές με το συγκεκριμένο θέμα κατάρτισης ( σε ΑμεΑ ), ελλείψει αυτών

- Απολυτήριο Γενικού Λυκείου και εμπειρία μετά το πέρας των σπουδών τους σε αντικείμενο συναφές με το συγκεκριμένο θέμα κατάρτισης ( σε ΑμεΑ ) ελλείψει αυτών

-   Απολυτήριο   υποχρεωτικής εκπαίδευσης και εμπειρία μετά το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσής τους σε αντικείμενο συναφές με το συγκεκριμένο θέμα της κατάρτισης ( σε ΑμεΑ ) ελλείψει αυτών ,

- Αποδεδειγμένη εμπειρία δέκα ( 10 ) τουλάχιστον ετών στο συγκεκριμένο αντικείμενο της κατάρτισης ( σε ΑΜΕΑ )

 

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

     Η αίτηση συμμετοχής είναι έντυπη και χορηγείται από την Γραμματεία της ΠΒΜ Λακκιάς Θεσσαλονίκης ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ.

Η αίτηση με τα προβλεπόμενα στη προκήρυξη δικαιολογητικά υποβάλλεται στην Γραμματεία της ΠΒΜ Λακκιάς Θεσσαλονικής από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από εξουσιοδοτημένο για το λόγο αυτό πρόσωπο, μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από την προκήρυξη.

Στην αίτηση και την αντίστοιχη θέση αναγράφεται οπωσδήποτε, η ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος ενδιαφέρεται, όπως αυτή αναφέρεται στην αντίστοιχη προκήρυξη. Κατά την δημιουργία των πινάκων αξιολόγησης, οι συνταξιούχοι και όσοι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ , υπάγονται στην διάταξη του Ν.3528/2007 και έχουν υποβάλλει αίτηση κατατάσσονται σε ιδιαίτερο πίνακα και έπονται των λοιπών υποψηφίων μετά από επαναπροκήρυξη.

2. Έγγραφο πιστοποίησης ταυτότητας, επικυρωμένο από αρμόδια αρχή .

3. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας, ή δελτίου ανεργίας, όσοι εκ των υποψηφίων είναι άνεργοι.

4. Βεβαίωση ή άλλο επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ) όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ( ΑΦΜ ) του υποψηφίου.

5. Βασικός Τίτλος Σπουδών.

   Ως βασικός τίτλος σπουδών θεωρείται εκείνος με την ειδικότητα του οποίου θέτει υποψηφιότητα και πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση.

   Στο βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η ειδικότητα, η οποία και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την σχετική προκήρυξη, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος.

   Ο βασικός τίτλος σπουδών υποβάλλεται σε αντίγραφο ή σε νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. Αντί του αντιγράφου τίτλου σπουδών μπορεί να υποβάλλεται πιστοποιητικό σπουδών, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται όλα τα παραπάνω στοιχεία.

Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλλει :

 • Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση ισοτιμίας και Αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ, κλπ )

 

6. Τίτλοι Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών .

     Ως τίτλοι αναγνωριμένων μεταπτυχιακών σπουδών εννοούνται μεταπτυχιακοί τίτλοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (μεταπτυχιακό, πιστοποιητικά , master, D.E.A. )

Μεταπτυχιακοί τίτλοι για να αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν το βασικό τίτλο σπουδών.

7. Τίτλοι ή Βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών ή επιμορφωτικών σεμιναρίων για ΑΜΕΑ

 • Ως τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών, εννοούνται αναγνωρισμένοι τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών τουλάχιστον ενός διδακτικού εξαμήνου από ΑΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ.
 • Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού αξιολογούνται μόνο σε περίπτωση που είναι επικυρωμένοι από αρμόδιες αρχές και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών .
 • Ως τίτλος Παιδαγωγικών Σπουδών θα θεωρείται και η κτήση δεύτερου πτυχίου των κλάδων ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ11, ΠΕ15, ΠΕ16, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ19 Πληροφορικής του τμήματος διδακτικής της τεχνολογίας και των ψηφιακών συστημάτων τα οποία θεωρούνται ότι εμπεριέχουν Παιδαγωγική Κατάρτιση ( άρθρο 14 παρ.8, Ν 1566/1985 ) και πτυχίο Δασκάλου και Νηπιαγωγού.
 • Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής.
 • Ο Τίτλος Παιδαγωγικών Σπουδών δεν είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
 • Ως τίτλοι Επιμορφωτικών Σεμιναρίων ΑμεΑ εννοούνται τα πιστοποιητικά παρακολούθησης ετησίων σεμιναρίων κατάρτισης στην Ειδική Επαγγελματική Αγωγή Εκπαίδευση από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων ( 400) ωρών.
 • Σεμινάρια ετήσιας διάρκειας στην ΕΑΕ, που έχουν υλοποιηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.3699/2008 (άρθρ.20 παρ.δ) από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα ανωτέρω σεμινάρια των (400 ) ωρών .

8. Βεβαιώσεις Διδακτικής Εμπειρίας ( σε ΑΜΕΑ και γενικά )

Η Διδακτική εμπειρία που βεβαιώνεται πρέπει να έχει αποκτηθεί στην Εκπαίδευση Ειδικής Αγωγής ή στην κατάρτιση ή στην τυπική εκπαίδευση ή σε φορείς του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου τομέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και απαραίτητα μετά την κτήση του πτυχίου. Επίσης η διδακτική εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται από πιστοποιημένα ΚΕΚ ΑΜΕΑ θα πρέπει να βεβαιώνεται από τους εν λόγω φορείς.

   Η διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα Ιδιωτικά Σχολεία πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από Δημόσια εκπαιδευτική αρχή.

   Η διδακτική εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε αναγνωρισμένα πλαίσια αγωγής, κατάρτισης ΑΜΕΑ ( συλλόγους , ιδρύματα ) πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από δημόσια εκπαιδευτική αρχή.

   Η διδακτική εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε Ιδιωτικά ΙΕΚ πρέπει να βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ.

Η διδακτική εμπειρία σε πλαίσια Ειδικής Αγωγής ή γενικής παιδείας του εξωτερικού πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από αρμόδια Ελληνική εκπαιδευτική ή Προξενική αρχή της αντίστοιχης χώρας .

   Στις βεβαιώσεις των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται η Υπουργική Απόφαση με την οποία έγινε η πιστοποίησή τους .

   Σε κάθε βεβαίωση Διδακτικής Εμπειρίας θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται :

 • Το χρονικό διάστημα ( έναρξη – λήξη διδασκαλίας )
 • Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στα μαθήματα της ειδικότητας του βασικού πτυχίου στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην βεβαίωση ή προκειμένου για αναπληρωτές το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τους .
 • Η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό.

Βεβαιώσεις στις οποίες δεν αναφέρονται ή δεν δύναται να υπολογιστούν ακριβώς οι αναγραφόμενες συνολικές ώρες διδασκαλίας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 

9. Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας ( σε ΑΜΕΑ και Γενικά )

Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε μορφής δεν προσμετρούνται ως επαγγελματική εμπειρία.

Η επαγγελματική εμπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε μετά την απόκτηση του πτυχίου αυτού .

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

α)Επαγγελματική Εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα .

Oι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Δημόσιο Τομέα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδιες Υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την υπαλληλική κατηγορία και βαθμό, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή

το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα .

β) Επαγγελματική Εμπειρία στον Ιδιωτικό τομέα

β1) Μισθωτοί

Οι βεβαιώσεις απασχόλησης θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τους εργοδότες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας , την ειδικότητα , το πτυχίο , την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα .

Οι βεβαιώσεις αυτές θα πρέπει να είναι θεωρημένες από αρμόδια αρχή της περιοχής που εδρεύει η επιχείρηση (π.χ Επιθεώρηση Εργασίας) ως προς την ειδικότητα και τον χρόνο .

   β 2)Ελεύθεροι Επαγγελματίες

1.Έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.

2.Φωτοτυπίες εκκαθαριστικών φορολογικής δήλωσης ή των εντύπων Ε1 καθώς και των έντυπων Ε3 θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ , των αντιστοίχων Οικονομικών Ετών , τα οποία ο υποψήφιος επικαλείται ως Επαγγελματική Εμπειρία . Σε περίπτωση που δεν έχουν θεωρηθεί τα Ε 1 και Ε3 από την Εφορία θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία τα προσκομιζόμενα έγγραφα έτσι ακριβώς έχουν κατατεθεί στις αντίστοιχες Οικονομικές Εφορίες .

3.Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία σε ελεύθερο επάγγελμα θα πρέπει το εισόδημα που δηλώνεται κατά το αντίστοιχο οικονομικό έτος να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου για το αντίστοιχο έτος .

   β3) Σε περίπτωση εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα πέραν από τις παραπάνω βεβαιώσεις δεν θα γίνονται δεκτά και δεν αξιολογούνται φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων, σημειώματα καταβολής εισφορών, αποδείξεις ασφαλιστικών ταμείων, εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας κ.λ.π.

γ) Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος .

Η Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος αναγνωρίζεται εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει:

Βεβαίωση εργοδότη η οποία θα αναγράφει με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος .

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

 • Σε περίπτωση που στο Ε1 δεν εμφανίζεται η απόκτηση τέκνου /νων , δύναται η προσκόμηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης .
 • Για τις ειδικότητες των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στις οποίες απαιτείται βιβλιάριο υγείας από Νομαρχία ( σε ισχύ ) όπως : ( ΠΕ14 Ιατροί, ΠΕ14 Φαρμακοποιοί, ΠΕ14-Νοσηλευτές, ΠΕ – Διαιτολόγοι (Πτυχιούχοι ΑΕΙ) ΠΕ 18–Νοσηλευτικής, ΠΕ14 Γεωπόνοι- Τεχνολόγοι Τροφίμων, ΠΕ18 – Τεχνολόγοι Τροφίμων – Διατροφής, ΠΕ18 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ –ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ 18 – Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ18 Επισκεπτών Υγείας, ΠΕ 18 Ιατρικών Εργαστηρίων, ΠΕ18 – Φυσιοθεραπείας, ΤΕ-ΔΕ Αρτοποιοί, ΤΕ-ΔΕ Ζαχαροπλάστες, ΤΕ-ΔΕ Μάγειροι, ΤΕ-ΔΕ Κομμωτές, ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Αισθητικοί ) είναι απαραίτητη η προσκόμιση νόμιμα επικυρωμένου φωτοαντιγράφου του .
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

 

 • Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε αντίγραφα ή ΝΟΜΙΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ Φωτοαντίγραφα.
 • Στην αίτηση ο κλάδος και η ειδικότητα θα συμπληρώνονται σύμφωνα με τον τρόπο που αναγράφεται στην παρούσα προκήρυξη διότι η αίτηση θα αξιολογηθεί στον κλάδο και την ειδικότητα που αναγράφει .
 • Οι ενδιαφερόμενοι για παραπάνω από μία ειδικότητα θα υποβάλλουν χωριστά δικαιολογητικά συμμετοχής και αίτηση για κάθε ειδικότητα .
 • Κανένα απολύτως δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό εφόσον υποβληθεί μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών .
 • Οι παραλήπτες κατά την υποβολή της αίτησης δεν ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών
 • Για τις ειδικότητες που απαιτείται πρέπει να υποβάλλεται και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος .
 • Η Π.Β.Μ. Λακκιάς λειτουργεί σε πρωινό ωράριο κατά συνέπεια η ανάθεση εργασίας σε πρωινό ωράριο γίνεται με βάση τις ανάγκες της σχολής προσδιοριζόμενο από τα όργανα της Διοίκησής της .
 • Η πρόσληψη των υποψηφίων εκπαιδευτικών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού γίνεται μόνο σε ένα κλάδο .
 • Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι και μετά την πρόσληψή τους , μπορεί η Διοίκηση να διακόψει τη σύμβαση οποτεδήποτε, χωρίς καμία συνέπεια για τον ΟΑΕΔ, αν σε κλάδο ή κλάδους διορισθούν μόνιμοι εκπαιδευτικοί .
 • Επίσης πληροφορούμε τους ενδιαφερομένους ότι ενδέχεται να μη γίνει πρόσληψη, αν και υπέβαλαν δικαιολογητικά και συμπεριελήφθησαν στους πίνακες αξιολόγησης ,εφόσον δεν δημιουργηθούν τα προβλεπόμενα τμήματα για τις προκηρυχθείσες ειδικότητες κάθε σχολείου.
 • Η σειρά πρόσληψης των υποψηφίων εκπαιδευτικών και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού γίνεται σύμφωνα με την με αριθμ. Απόφαση Β121884/28-06-2012 του Διοικητή του ΟΑΕΔ και τα αναφερόμενα στην Υπουργική Απόφαση 6622/383/2010 ( ΦΕΚ 707 /Β/25-5-2010 )
 • Για την ένταξη στον πίνακα του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3552/2007, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν αντίστοιχες βεβαιώσεις που πιστοποιούν το δικαίωμα ένταξής τους στο Νόμο αυτό .

       Οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι που υπέβαλαν αίτηση το σχολικό έτος 2011-2012 και μοριοδοτήθηκαν, θα υποβάλλουν μόνο τα δικαιολογητικά που βεβαιώνουν την προϋπηρεσία και τους τίτλους που αποκτήθηκαν μετά την αίτηση που υπέβαλλαν για την σχολική χρονιά 2011-2012, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανεργίας και οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό δύναται να ενισχύσει την μοριοδότησή τους.

Υπεύθυνη Δήλωση

Στον υποψήφιο χορηγείται μαζί με την αίτηση , υπεύθυνη δήλωση στην οποία πρέπει να δηλώνει :

 1. 1. ότι είμαι ή δεν είμαι *πολιτικός διοικητικός υπάλληλος του κράτους και Ν.Π.Δ.Δ.
 2. 2. ότι είμαι ή δεν είμαι *συνταξιούχος
 3. 3. ότι δεν έχω καταδικαστεί και δεν είμαι υπόδικος για τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 3528/07 ποινικά αδικήματα
 4. 4.ότι δεν έχω απολυθεί πειθαρχικά από Δημόσια Υπηρεσία Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α ή Ν.Π.Ι.Δ του άρθρου 14 παρ.1 του Ν. 2190 / 94
 5. 5.ότι δεν έχω αποχωρήσει οικειοθελώς από σχολές του ΟΑΕΔ και την ΠΒΜ τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη και δεν έχω αξιολογηθεί από την Δ/νση Εκ/σης ή την ΕΚΟ του ΟΑΕΔ ως ακατάλληλος /η.
 6. 6.Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 και του Ν. 2690/1999 .

 

*Διαγράφεται αναλόγως. Εάν δεν γίνει η διαγραφή θα αξιολογηθείτε στον πίνακα ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

 

Αποκλεισμός από την Διαδικασία Επιλογής

Ι ) Αποκλείεται από την διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού ο υποψήφιος /α ο/η οποίος /α :

     - έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του .

     - Δεν έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη ειδικοτήτων .

     - Δεν υποβάλλει αντίγραφα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών .

     - Δεν υποβάλλει αναγνώριση του βασικού τίτλου σπουδών αλλοδαπής από τα σχετικά αρμόδια όργανα ( ΔΟΑΤΑΠ, Συμβούλιο Ισοτιμιών κ.λ.π. )

   - Δεν έχει υποβάλει έγγραφο πιστοποίησης ταυτότητας .

   - Έχει κατά το παρελθόν υποβάλλει ψευδή δήλωση του ν. 1599/1988

   - Υποβάλλει εκπρόθεσμα αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά .

ΙΙ) Αποκλείεται για τα δύο επόμενα σχολικά έτη από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού ο υποψήφιος/α ο/η οποίος /α :

- Έχει αξιολογηθεί και προσληφθεί στην ΠΒΜ   ΟΑΕΔ Λακκιάς και αποχωρεί οικειοθελώς κατά την διάρκεια του σχολικού έτους , πλην των περιπτώσεων κύησης και ασθένειας δικής του ή συζύγου του ή συγγενών Α΄ βαθμού .

- Έχει αξιολογηθεί από την Υπηρεσία   ΕΚΟ της Διοίκησης του ΟΑΕΔ ως ακατάλληλος /η με βάση στοιχεία που προκύπτουν από προηγούμενη στον ΟΑΕΔ διδακτική του απασχόληση για εκπαιδευτική και παιδαγωγική ανεπάρκεια και αφού έχει αποσταλεί προς την Υπηρεσία ΕΚΟ της Διοίκησης μέχρι τη λήξη του προηγούμενου διδακτικού έτους τεκμηριωμένη έκθεση του Διευθυντή της ΠΒΜ Λακκιάς .

 

Ε. Δημιουργία Πινάκων Αξιολόγησης – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

α) Για του υποψηφίους ωρομισθίους εκπαιδευτικούς και ειδικό επιστημονικό προσωπικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 1566/1985, άρθρα 13 και 14

   β ) Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τα επόμενα κριτήρια , και σε δύο πίνακες :

Α Πίνακας ( Ειδικός Πίνακας Α΄- με εμπειρία σε ΑμεΑ και συγκεκριμένα 1000 τουλάχιστον ώρες διδακτικής εμπειρίας σε ΑμεΑ ή ένα ( 1 ) τουλάχιστον έτος Επαγγελματικής Εμπειρίας σε ΑμεΑ ή Παιδαγωγικές σπουδές σε ΑΜΕΑ ή μεταπτυχιακές σπουδές σε ΑμεΑ ή 400 ωρών κατ΄ ελάχιστον επιμορφωτικά σεμινάρια σε ΑΜΕΑ )

Β. Πίνακας Γενικά

- Διδακτική Εμπειρία σε ΑΜΕΑ

- Διδακτική Εμπειρία γενικά

- Επαγγελματική Εμπειρία σε ΑΜΕΑ

- Επαγγελματική Εμπειρία γενικά

- Παιδαγωγικές Σπουδές

- Μεταπτυχιακές Σπουδές

- Αυξημένα προσόντα κλάδων ΔΕ

- Οικογενειακή Κατάσταση

- Βαθμός Πτυχίου

- Ανεργία

 

Στην κατάρτιση των πινάκων αξιολόγησης Εκπαιδευτικού και ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και για όλες τις Βαθμίδες ( ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ) προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν την προβλεπόμενη εμπειρία σε ΑΜΕΑ και τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων .

Ειδικότερα

 1. 1.Διδακτική Εμπειρία σε ΑΜΕΑ ή γενικά

-       Η διδακτική εμπειρία σε προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, αγωγής ΑΜΕΑ αποτελεί προτιμητέο   τυπικό προσόν του υποψηφίου, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην αντίστοιχη προκήρυξη (ειδικός πίνακας Α).

-       Το σύνολο των ωρών διδακτικής εμπειρίας σε ΑμεΑ ή γενικά των τελευταίων δεκαπέντε (15) ετών από την τελευταία ημέρα ισχύος της προκήρυξης, αξιολογείται ως εξής:

 • Στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατό να συνυπολογίζεται διδακτική εμπειρία περισσότερη από 28 διδακτικές ώρες ανά εκπαιδευτική εβδομάδα.
 • Κάθε ώρα διδακτικής εμπειρίας σε μονάδα εκπαίδευσης, κατάρτισης, αγωγής ΑΜΕΑ ή σε μονάδα γενικής εκπαίδευσης βαθμολογείται με ένα (1) μόριο.

 

 1. 1.
 2. 2.Επαγγελματική εμπειρία σε   ΑΜΕΑ ή γενικά

-       Η επαγγελματική εμπειρία σε ΑΜΕΑ για το εκπαιδευτικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό, αποτελεί προτιμητέο προσόν.

-       Στο ίδιο χρονικό διάστημα μόνο μία επαγγελματική εμπειρία αξιολογείται.

-       Κάθε ημέρα εργασίας επαγγελματικής εμπειρίας   για τους υποψηφίους των κλάδων και ειδικοτήτων   αξιολογείται ως εξής :

Η Επαγγελματική Εμπειρία γενικά αξιολογείται με :

Ένα μόριο ( 1 ) για κάθε ημέρα επαγγελματικής εμπειρίας

Ημέρες εργασίας   Χ 1   Χ 1

Μήνες εργασίας   Χ   25 Χ   1

Έτη εργασίας   Χ 300 Χ   1

 1. 3.Παιδαγωγικές σπουδές

-       Οι υποψήφιοι κάτοχοι Παιδαγωγικών σπουδών, μοριοδοτούνται με 1.200 μόρια τα οποία προστίθενται στο σύνολο των μορίων τους .

 1. 4.Επιμορφωτικά Σεμινάρια σε ΑμεΑ

Οι υποψήφιοι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης ετησίων σεμιναρίων κατάρτισης στην ΕΑΕ μοριοδοτούνται με 400 μόρια τα οποία προστίθενται στο σύνολο των μορίων τους.
5.

 1. 1.
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4. Μεταπτυχιακές σπουδές

Στους   υποψήφιους κλάδου ΠΕ κατόχους τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών προσμετρώνται για Μεταπτυχιακό (Μaster κ.λ.π. ) 1.000 μόρια και για διδακτορικό 2.000 μόρια. Αξιολογείται (ένας) 1 τίτλος τα μόρια του οποίου προστίθενται στο σύνολο των μορίων του.

 1. 6.Ανεργία

   Σε κάθε υποψήφιο/α όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, που είναι άνεργος/η, στο σύνολο των μορίων του/της προστίθενται 200 μόρια για συμπληρωμένους συνεχόμενους 12 μήνες που είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης. Για συνεχόμενη ανεργία πέραν των 12 μηνών προστίθενται στο σύνολο των μορίων του/της 20 μόρια ανά συμπληρωμένο μήνα.

 1. 7.Αυξημένα προσόντα κλάδων ΔΕ

Στους υποψηφίους κλάδων ΔΕ λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται το απολυτήριο ΤΕΕ Α΄ Κύκλου εφόσον είναι αντίστοιχης ειδικότητας της προκήρυξης και το απολυτήριο λυκείου στους υποψηφίους κλάδου ΔΕ κατόχους απολυτηρίου ΤΕΕ Α ΄ Κύκλου προσμετρώνται 2000 μόρια στους υποψηφίους κλάδου ΔΕ κατόχους απολυτηρίου λυκείου προσμετρώνται 1000 μόρια .

 1. 8.Οικογενειακή Κατάσταση

Σε κάθε υποψήφιο στο σύνολο των μορίων του προστίθεται 100 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο (συμπεριλαμβάνοντας τα ενήλικα τέκνα με αναπηρίες ανίκανα ισοβίως για εργασία, που τον επιβαρύνουν φορολογικά), όπως προκύπτει από το Ε1 της φορολογικής του δήλωσης του οικονομικού έτους που λήγει η προκήρυξη ή του προηγούμενου έτους εφόσον δεν έχει νόμιμα υποβάλει κατά το έτος που λήγει η προκήρυξη.

9.     Βαθμός πτυχίου

-            Ο βαθμός πτυχίου λαμβάνεται υπόψη εφ’ όσον υποψήφιοι ισοβαθμούν στους πίνακες αξιολόγησης και προηγείται ο έχων μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου εφ’ όσον αναγράφεται.

-            Σε περίπτωση που στο πτυχίο δεν αναγράφεται ο βαθμός αλλά υπάρχει μόνο ο χαρακτηρισμός ΚΑΛΩΣ, Λ. ΚΑΛΩΣ και ΑΡΙΣΤΑ, θεωρείται ο βαθμός πτυχίου ως εξής :

-            ΚΑΛΩΣ         =   5    

-            Λ.ΚΑΛΩΣ     =   6,5

-            ΑΡΙΣΤΑ       =   8,5

-            Σε περίπτωση που ο βαθμός έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλει βεβαίωση αντιστοιχίας του βαθμού σπουδών από αρμόδιο φορέα     (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ ) .                        

-            Σε περίπτωση που ο βαθμός δεν αναφέρεται σε δεκαβάθμια κλίμακα ή δεν συνοδεύεται από βεβαίωση αντιστοιχίας του από αρμόδιο φορέα ως βαθμός πτυχίου θεωρείται το πέντε (5).  

 

 1. 1.ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ 01 , ΠΕ 02 , ΠΕ 03, ΠΕ 04, ΠΕ 05 , ΠΕ 06 , ΠΕ 07, ΠΕ 08, ΠΕ 11 , ΠΕ 16

Απόφοιτοι ΑΕΙ κλάδων των οποίων ο βασικός τίτλος σπουδών εμπεριέχει παιδαγωγικό τίτλο.

- Δημιουργούνται πίνακες και οι υποψήφιοι προσλαμβάνονται από τον επόμενο πίνακα εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του προηγούμενου

- Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων με κριτήριο το άθροισμα των μορίων της διδακτικής εμπειρίας , των μορίων του Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου εφόσον υπάρχει, των μορίων των επιμορφωτικών σεμιναρίων στην ειδική αγωγή εκπαίδευση (ΕΑΕ) εφόσον υπάρχει, των μορίων της οικογενειακής κατάστασης, εφόσον υπάρχουν, των μορίων της ανεργίας εφόσον υπάρχουν.

- Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών .

- Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.

- Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του παραπάνω πίνακα προσλαμβάνονται από νέο πίνακα υποψήφιοι Δημόσιοι Υπάλληλοι, Συνταξιούχοι που αξιολογούνται με τα ίδια ως άνω κριτήρια.

 

 1. 2.ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ & ΤΕ

 

Απόφοιτοι ΑΕΙ κλάδων των οποίων ο βασικός τίτλος σπουδών δεν εμπεριέχει παιδαγωγικό τίτλο, απόφοιτοι ΤΕΙ και απόφοιτοι ΤΕΕ Β Κύκλου και ισοτίμων .

- Δημιουργούνται πίνακες και οι υποψήφιοι προσλαμβάνονται από το επόμενο πίνακα εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του προηγούμενου .

- Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων με κριτήριο το άθροισμα των μορίων της διδακτικής εμπειρίας , των μορίων της επαγγελματικής εμπειρίας , των μορίων του Παιδαγωγικού Τίτλου εφόσον υπάρχει, των μορίων του Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου εφόσον υπάρχει, των μορίων των επιμορφωτικών σεμιναρίων στην ειδική αγωγή εκπαίδευση (ΕΑΕ) εφόσον υπάρχει, των μορίων της οικογενειακής κατάστασης εφόσον υπάρχουν, των μορίων της ανεργίας, εφόσον υπάρχουν.

- Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών .

- Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.

- Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του παραπάνω πίνακα προσλαμβάνονται από νέο πίνακα υποψήφιοι Δημόσιοι Υπάλληλοι , Συνταξιούχοι , που αξιολογούνται με τα ίδια ως άνω κριτήρια .

 

 1. 3.ΚΛΑΔΟΙ ΔΕ ( Με εμπειρία σε ΑΜΕΑ ή γενικά )

Για τους υποψηφίους κατηγορίας ΔΕ

 

- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περατώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση του Ν. 1566/85 .

- Δημιουργούνται πίνακες και οι υποψήφιοι προσλαμβάνονται από τον επόμενο πίνακα εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του προηγούμενου .

- Για τους κλάδους για τους οποίους απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βιβλιάριο υγείας είναι απαραίτητη η προσκόμιση νόμιμα επικυρωμένου φωτοαντιγράφου.

- Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων με κριτήριο το άθροισμα των μορίων της διδακτικής εμπειρίας , των μορίων της επαγγελματικής εμπειρίας , των μορίων του απολυτηρίου Λυκείου, ή απολυτηρίου ΤΕΕ Α Κύκλου ή ισοτίμου , των μορίων των επιμορφωτικών σεμιναρίων στην ειδική αγωγή εκπαίδευση (ΕΑΕ) εφόσον υπάρχει, των μορίων της οικογενειακής κατάστασης, εφόσον υπάρχουν, των μορίων της ανεργίας, εφόσον υπάρχουν.

- Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο έχων μεγαλύτερη Επαγγελματική Εμπειρία .

- Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.

- Ειδικά για τις περιπτώσεις υποψηφίων ΔΕ με επάρκεια διδασκαλίας ξένων γλωσσών , οι υποψήφιοι θα αξιολογούνται με τη διαδικασία αξιολόγησης των αντιστοίχων υποψηφίων ΠΕ.

- Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του παραπάνω πίνακα προσλαμβάνονται από νέο πίνακα υποψήφιοι Δημόσιοι Υπάλληλοι, Συνταξιούχοι που αξιολογούνται με τα ίδια ως άνω κριτήρια .

 

ΣΤ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 

 

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Π.Β.Μ, με βάση τα νόμιμα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αντίστοιχα προσόντα τους συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ Επιτροπή αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς ή και διοικητικούς υπαλλήλους του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος των παραπάνω μελών, με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ , ορίζονται οι αντικαταστάτες τους.

 

Η Επιτροπή αυτή:

 

 1. 1.Ελέγχει την εγκυρότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών αυτών και αποκλείει τους μη δικαιούμενους να συμμετάσχουν στην επιλογή με βάση τα δικαιολογητικά αυτά .
 2. 2.Ταξινομεί τα δικαιολογητικά κατά ειδικότητα σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη και βαθμολογεί όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Απόφαση.
 3. 3.Μετά τη βαθμολόγηση όλων των υποψηφίων συντάσσει Πίνακες Αξιολόγησης Ωρομισθίου εκπαιδευτικού και επιστημονικού προσωπικού κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη και κατά σειρά αξιολόγησης με βάση τα συνολικά μόρια κάθε υποψηφίου.
 4. 4.Συντάσσει Πίνακα Αποκλειομένων από τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων στον οποίο αναγράφεται συνοπτικά η αιτιολογία αποκλεισμού για κάθε ένα υποψήφιο.
 5. 5.Αποφασίζει για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών και αφορά στα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης που δεν προβλέπεται από την   παρούσα Απόφαση.
 6. 6.Οι περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5, επανεξετάζονται από την δευτεροβάθμια επιτροπή , στην οποία παραδίδονται ολόκληροι οι φάκελοι των εν λόγω υποψηφίων
 7. 7.Η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων παραδίδει στον Διευθυντή της ΠΒΜ τους συγκεντρωτικούς πίνακες αξιολόγησης και τον πίνακα αποκλειομένων των υποψηφίων εκπαιδευτικών.
  1. 8.Ο Διευθυντής της Π.Β.Μ. Λακκιάς Θεσ/νίκης την επόμενη εργάσιμη ημέρα, μετά την παραλαβή των πινάκων, αναρτά σε εμφανές σημείο της Εκπαιδευτικής Μονάδας αντίγραφα των Πινάκων Αξιολόγησης και του Πίνακα Αποκλειομένων και ανακοίνωση για το δικαίωμα των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών υποβολής ένστασης κατά των πινάκων σε προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής τους.

       Για να εξεταστούν οι ενστάσεις κατά των πινάκων που θα υποβληθούν από υποψηφίους εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού, οι οποίοι πήραν μέρος στην επιλογή, απαιτείται:

-       Να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία.

-       Να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου, την ειδικότητα για την οποία ήταν υποψήφιος και τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ενίσταται αναλυτικά.

-       Κανένα νέο δικαιολογητικό δεν λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.

Με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ συγκροτείται δευτεροβάθμια τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από :

   α. Τον Περιφερειακό Διευθυντή, ως Πρόεδρο

   β. Έναν Εκπρόσωπο της Διοίκησης ως μέλος

   γ. Τον Διευθυντή της εκπαιδευτικής μονάδας ως μέλος.

Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος των παραπάνω μελών με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, ορίζεται η αντικατάστασή τους .

   Η Επιτροπή αυτή:

 1. 1.Επανεξετάζει τις περιπτώσεις εκείνες που παραπέμπονται σε αυτή από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή καθώς και όποια περίπτωση εισηγείται μέλος της Επιτροπής αυτής.
 2. 2. Κρίνει τις υποβληθείσες ενστάσεις και οι αποφάσεις της είναι οριστικές.
 3. 3.Ελέγχει και επικυρώνει τους τελικούς Πίνακες Αξιολόγησης Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών και τον Πίνακα Αποκλειομένων, όπως αυτοί διαμορφώνονται μετά την επανεξέταση των ανωτέρω.
 4. 4.Ενημερώνει, το συντομότερο δυνατό, την Διοίκηση - Υπηρεσία Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων του Οργανισμού, για κάθε θέμα επιλογής ωρομισθίου εκπαιδευτικού ή ειδικού επιστημονικού προσωπικού που δεν προβλέπεται από την παρούσα Απόφαση, αναφέροντας συγχρόνως την πρότασή της και ενεργεί κατόπιν οδηγιών της Υπηρεσίας ΕΚΟ.
 5. 5.Συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται ο επικυρωμένος Πίνακας Αποκλειομένων και οι επικυρωμένοι Πίνακες Αξιολόγησης του σχολείου, κατά κατηγορία ειδικότητα και κλάδο σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη.

   Το έργο της Επιτροπής λήγει μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών.

     Οι νέοι τελικοί πίνακες, που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του έργου της παραπάνω επιτροπής, παραδίδονται στον Διευθυντή της Π.Β.Μ. Λακκιάς Θεσ/νίκης και αναρτώνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την παραλαβή τους στον πίνακα ανακοινώσεων της Μονάδας .

 

   6.   Ο Διευθυντής της Π.Β.Μ. Λακκιάς αιτείται με τηλεομοιοτυπία στην Υπηρεσία Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, την έγκριση κάλυψης των κενών θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα. Μετά την έγκριση, ειδοποιεί τους υποψηφίους του πίνακα αξιολόγησης με τηλεγράφημα ή κάθε πρόσφορο μέσο που αποδεικνύει ότι έλαβαν γνώση κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

 

 

 

Ζ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

 • Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον δημιουργηθούν ανάγκες εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού και εξαντληθούν όλοι οι υποψήφιοι των αντίστοιχων πινάκων αξιολόγησης δύναται ο ΟΑΕΔ να προσλαμβάνει εκπαιδευτικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό με κατευθείαν πρόσληψη και οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν τα προσόντα των θέσεων που καλύπτουν, όπως αυτά έχουν καθοριστεί με την αρχική προκήρυξη.
 • Η πρόσληψη του επιλεγέντος ωρομισθίου προσωπικού της Π.Β.Μ. Λακκιάς Θεσ/νίκης πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.
 • Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα προκήρυξη και προκύπτει κατά την διαδικασία επιλογής εκτάκτου εκπαιδευτικού προσωπικού της ΠΒΜ ΟΑΕΔ Λακκιάς ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

 
 

 

 

      

 

                              

 

                          

 

                                                                    

 


                                                            ΑΔΑ Β4ΛΝ4691Ω2-ΓΜΒ

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Aρ. Πρωτ: Β121968/28-06-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ                   

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                        

                                                                                                                                        

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ    

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Πληρ: Μ.  Σπανουδάκη

Τηλ:    210 9989111

FAX  : 210 9989187

 

   

ΠΡΟΚHΡYΞΗ   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  Π.Β.Μ.  ΛΑΚΚΙΑΣ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του προγράμματος της Π.Β.Μ. (ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, μονάδα επαγγελματικής κατάρτισης εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (νοητική ανεπάρκεια και μαθησιακές δυσκολίες )  σε ωρομίσθιο διδακτικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3   παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95  και άρθρο 16 του  Ν. 2643/98) για το σχολικό έτος  2012– 2013.

Καλεί όσους ενδιαφέρονται, επιθυμούν και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις,  να υποβάλουν  από  29-6-2012 έως 06-07-2012 από 8.00 έως 14.00 αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται στην υπ. αριθμ 6622/383/2010  Απόφαση  του Υπουργού Εργασίας   και Κοινωνικής Ασφάλισης  ( ΦΕΚ  707 τεύχος Β / 25-05-2010 ) περί «Καθορισμού κριτηρίων  για την διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού του ΟΑΕΔ» και στην υπ΄αριθμ Β121884/28-06-2012 Απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού <<Περί   Καθορισμού  Κριτηρίων  Επιλογής του με Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Εκπαιδευτικού και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού για την κάλυψη αναγκών τη; ΠΒΜ  Λακκιάς Θεσσαλονίκης του ΟΑΕΔ>>,  στην  Γραμματεία της  παραπάνω Σχολής για την δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωρομισθίου εκπαιδευτικού και  ειδικού επιστημονικού προσωπικού όπως αυτό ορίζεται παραπάνω, για την κάλυψη των παρακάτω κλάδων και ειδικοτήτων από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από εξουσιοδοτημένο για το λόγο αυτό πρόσωπο. Η αποστολή  των αιτήσεων δύναται να γίνει και ταχυδρομικώς ( συστημένο ή με κούριερ) από τον/την υποψήφιο/α.

Περαιτέρω πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπ. αριθμ 6622/383/2010 Απόφαση  του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ  707 τεύχος Β / 25-05-2010) καθώς και τα πρόσθετα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται στην ΠΒΜ ΟΑΕΔ Λακκιάς (πληρ:Δ/νση: 570 06 Λακκιά Βασιλικών, Θεσσαλονίκη, τηλ: 2396023201 – 22720).

Οι πίνακες θα ισχύουν  για ολόκληρο το σχολικό έτος 2012-2013 και θα αφορούν την ΠΒΜ ΟΑΕΔ Λακκιάς               

 

 

Α. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΒΜ ΟΑΕΔ ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

ΠΕ   Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης με εμπειρία ή εξειδίκευση  σε ΑμεΑ   ( ΑΕΙ – ΤΕΙ )

-       ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ (πτυχιούχοι ΑΕΙ δάσκαλοι - ειδικοί παιδαγωγοί – νηπιαγωγοί)

-       ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ  (πτυχιούχοι ΑΕΙ)

-       ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (πτυχιούχοι ΑΕΙ)

-       ΠΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ  (πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ)

-       ΠΕ  ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ  (πτυχιούχοι ΑΕΙ(ΦΠΨ) με εξειδίκευση στην ψυχολογία )

-       ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ)   

-       ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ  (πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ)

-       ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ ή ΠΕ με μεταπτυχιακό στους Η/Υ)

-       ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ  (πτυχιούχοι ΑΕΙ)   

ΤΕ – Πτυχιούχοι ΤΕΛ , ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου με εμπειρία σε ΑΜΕΑ

-       ΤΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ (απόφοιτοι ΤΕΛ - ΕΠΛ - ΤΕΕ Β΄ κύκλου)

-       ΤΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΤΕΣ  (απόφοιτοι ΤΕΛ - ΕΠΛ - ΤΕΕ Β΄ κύκλου)

-       ΤΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ  (απόφοιτοι ΤΕΛ - ΕΠΛ - ΤΕΕ Β΄ κύκλου)

-       ΤΕ ΚΟΠΤΙΚΗΣ – ΡΑΠΤΙΚΗΣ (απόφοιτοι ΤΕΛ - ΕΠΛ - ΤΕΕ Β΄ κύκλου)

-       TE MOYΣΙΚΟΙ ( με αναγνωρισμένο τίτλο κρατικού ωδείου )

ΔΕ – Πτυχιούχοι ΙΕΚ με πιστοποίηση , Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α ΄Κύκλου , εμπειροτεχνίτες  
          απόφοιτοι    τουλάχιστον  υποχρεωτικής εκπαίδευσης  του Ν. 1566/85     με
εμπειρία
          σε  ΑΜΕΑ

-       ΔΕ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΟΙ – ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΟΙ (εμπειροτεχνίτες)

-       ΔΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΤΕΣ  (εμπειροτεχνίτες)

-       ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ      (εμπειροτεχνίτες)

-       ΔΕ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ (εμπειροτεχνίτες)

-       ΔΕ ΨΥΧΑΓΩΓΟΙ  (με  διδακτική  εμπειρία  σε ΑΜΕΑ )

Λόγω της ιδιαιτερότητας του εκπαιδευτικού πλαισίου της ΠΒΜ (εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες νοητική υστέρηση και μαθησιακές δυσκολίες), επισημαίνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για όλες τις προαναφερθείσες ειδικότητες η  εμπειρία ή εξειδίκευση σε ΑμεΑ. (νοητική υστέρηση και μαθησιακές δυσκολίες)

   Β. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1.      Να μην έχουν  υπερβεί το όριο ηλικίας όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις τις παρ.5   του άρθρου 15 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1566/85

2.      Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

3.      Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα ή πλημμέλημα όπως ο Νόμος προβλέπει.

4.      Να μην είναι υπόδικοι

5.      Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

6.      Να μην έχουν απολυθεί από τη θέση  Δημοσίου υπαλλήλου ή  Ν.Π.Δ.Δ.

 

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

 Το εκπαιδευτικό  προσωπικό πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα :

α)  Οι εκπαιδευτικοί  και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης που θα επιλεγούν από τη  Σχολή, ανεξαρτήτως θεματικού πεδίου, πρέπει να διαθέτουν  προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία  σε  θέματα   εκπαίδευσης – κατάρτισης  των ΑμεΑ (νοητική καθυστέρηση – μαθησιακές δυσκολίες )

            Επισημαίνεται ότι εάν δεν υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός υποψηφίων,( από τον ειδικό πίνακα Α΄προτεραιότητας )  οι οποίοι να πληρούν τον παραπάνω όρο, κατ’ εξαίρεση και σε αναλογία 10%,  των πραγματοποιούμενων ωρών εκπαίδευσης, θα καλυφθεί από προσωπικό που δεν διαθέτει την  προϋπηρεσία σε  ΑμεΑ (από τον γενικό πίνακα β΄)

β) Για το θεωρητικό μέρος της κατάρτισης  να είναι τουλάχιστον πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

γ)  Για το πρακτικό μέρος της κατάρτισης οι εκπαιδευτές, εφόσον δεν είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,  θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

- Πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Τεχνικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής  Σχολής  του Υπ.  Παιδείας ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ ή ισότιμης Σχολής  της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εμπειρία μετά το πέρας των σπουδών τους σε αντικείμενο συναφές με το συγκεκριμένο θέμα κατάρτισης ( σε ΑμεΑ ), ελλείψει αυτών

- Απολυτήριο Γενικού Λυκείου και εμπειρία μετά το πέρας των σπουδών τους σε αντικείμενο συναφές με το συγκεκριμένο θέμα κατάρτισης ( σε ΑμεΑ ) ελλείψει αυτών

-   Απολυτήριο   υποχρεωτικής εκπαίδευσης  και  εμπειρία μετά το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσής τους  σε αντικείμενο συναφές με το συγκεκριμένο θέμα της κατάρτισης ( σε ΑμεΑ )  ελλείψει αυτών ,

-  Αποδεδειγμένη εμπειρία δέκα ( 10 ) τουλάχιστον ετών στο συγκεκριμένο αντικείμενο της κατάρτισης  ( σε ΑΜΕΑ )

 

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαδικασία επιλογής, πρέπει  να υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

      Η αίτηση συμμετοχής είναι έντυπη και χορηγείται από την Γραμματεία της  ΠΒΜ Λακκιάς Θεσσαλονίκης  ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ.

Η αίτηση με τα προβλεπόμενα στη προκήρυξη δικαιολογητικά υποβάλλεται στην Γραμματεία της ΠΒΜ Λακκιάς Θεσσαλονικής από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από εξουσιοδοτημένο για το λόγο αυτό πρόσωπο, μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από την προκήρυξη.

Στην αίτηση και την αντίστοιχη θέση αναγράφεται οπωσδήποτε, η ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος ενδιαφέρεται, όπως αυτή αναφέρεται στην αντίστοιχη προκήρυξη. Κατά την δημιουργία των πινάκων αξιολόγησης, οι συνταξιούχοι και όσοι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ , υπάγονται στην διάταξη του Ν.3528/2007 και έχουν υποβάλλει αίτηση κατατάσσονται σε ιδιαίτερο πίνακα και έπονται των λοιπών υποψηφίων μετά από επαναπροκήρυξη.

2. Έγγραφο πιστοποίησης ταυτότητας, επικυρωμένο από αρμόδια αρχή .

3. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας, ή δελτίου ανεργίας, όσοι εκ των υποψηφίων είναι άνεργοι.

4. Βεβαίωση ή άλλο επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ) όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ( ΑΦΜ ) του υποψηφίου.

5. Βασικός Τίτλος Σπουδών.

    Ως βασικός τίτλος σπουδών θεωρείται εκείνος με την ειδικότητα του οποίου θέτει υποψηφιότητα και πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση.

   Στο βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η ειδικότητα, η οποία και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την σχετική προκήρυξη, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος.

   Ο βασικός τίτλος σπουδών υποβάλλεται σε αντίγραφο ή σε νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. Αντί του αντιγράφου τίτλου σπουδών μπορεί να υποβάλλεται πιστοποιητικό σπουδών, στο οποίο  πρέπει να αναφέρονται όλα τα παραπάνω στοιχεία.

Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλλει :

·         Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών

·         Βεβαίωση ισοτιμίας και Αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ, κλπ )

 

6. Τίτλοι Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών .

      Ως τίτλοι αναγνωριμένων μεταπτυχιακών σπουδών εννοούνται μεταπτυχιακοί τίτλοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους  (μεταπτυχιακό, πιστοποιητικά , master, D.E.A. )

Μεταπτυχιακοί τίτλοι για να αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν το βασικό τίτλο σπουδών.

7. Τίτλοι ή Βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών ή επιμορφωτικών σεμιναρίων για ΑΜΕΑ

· Ως  τίτλοι  ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών, εννοούνται αναγνωρισμένοι τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών τουλάχιστον ενός διδακτικού εξαμήνου από ΑΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ.

· Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού αξιολογούνται μόνο σε περίπτωση που είναι επικυρωμένοι από αρμόδιες αρχές και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών .

· Ως τίτλος Παιδαγωγικών Σπουδών θα θεωρείται και η κτήση δεύτερου πτυχίου των κλάδων ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ11, ΠΕ15, ΠΕ16, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ19 Πληροφορικής του τμήματος διδακτικής της τεχνολογίας και των ψηφιακών συστημάτων τα οποία θεωρούνται ότι εμπεριέχουν Παιδαγωγική Κατάρτιση ( άρθρο 14 παρ.8, Ν 1566/1985 ) και πτυχίο Δασκάλου και Νηπιαγωγού.

· Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής.

· Ο Τίτλος Παιδαγωγικών Σπουδών δεν είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία υποβάλλεται  η αίτηση.

· Ως τίτλοι Επιμορφωτικών Σεμιναρίων ΑμεΑ εννοούνται  τα πιστοποιητικά παρακολούθησης ετησίων σεμιναρίων κατάρτισης στην Ειδική Επαγγελματική Αγωγή Εκπαίδευση  από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας  και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων ( 400) ωρών.

· Σεμινάρια ετήσιας διάρκειας στην ΕΑΕ, που έχουν υλοποιηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.3699/2008 (άρθρ.20 παρ.δ) από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναγνωρίζονται  ως ισότιμα με τα ανωτέρω σεμινάρια των (400 ) ωρών .

8. Βεβαιώσεις Διδακτικής Εμπειρίας ( σε ΑΜΕΑ και  γενικά )

Η Διδακτική εμπειρία που βεβαιώνεται πρέπει να έχει αποκτηθεί στην Εκπαίδευση Ειδικής Αγωγής ή στην κατάρτιση  ή στην τυπική εκπαίδευση ή  σε φορείς του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου τομέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και απαραίτητα μετά την κτήση του πτυχίου. Επίσης η διδακτική εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται από πιστοποιημένα ΚΕΚ ΑΜΕΑ θα πρέπει να βεβαιώνεται από τους εν λόγω φορείς.

   Η διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα Ιδιωτικά Σχολεία πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από Δημόσια εκπαιδευτική αρχή.

   Η διδακτική εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε αναγνωρισμένα πλαίσια αγωγής, κατάρτισης ΑΜΕΑ ( συλλόγους , ιδρύματα ) πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από δημόσια εκπαιδευτική αρχή.

   Η διδακτική εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε Ιδιωτικά ΙΕΚ πρέπει να βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ.

   Η διδακτική εμπειρία σε πλαίσια Ειδικής Αγωγής ή γενικής παιδείας του εξωτερικού πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από αρμόδια Ελληνική εκπαιδευτική ή Προξενική αρχή της αντίστοιχης χώρας .

    Στις βεβαιώσεις των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται η Υπουργική Απόφαση με την οποία έγινε η πιστοποίησή τους .

    Σε κάθε βεβαίωση Διδακτικής Εμπειρίας θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται :

·   Το χρονικό διάστημα ( έναρξη – λήξη διδασκαλίας )

·   Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στα μαθήματα της ειδικότητας του βασικού πτυχίου στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην βεβαίωση ή προκειμένου για αναπληρωτές το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τους .

·   Η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό.

Βεβαιώσεις στις οποίες δεν αναφέρονται ή δεν δύναται να υπολογιστούν ακριβώς οι αναγραφόμενες συνολικές ώρες διδασκαλίας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 

9. Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας ( σε ΑΜΕΑ και  Γενικά )

Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε μορφής δεν προσμετρούνται  ως επαγγελματική εμπειρία.

Η επαγγελματική εμπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε μετά την απόκτηση του πτυχίου αυτού .

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

α)Επαγγελματική Εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα .

Oι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Δημόσιο Τομέα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδιες Υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την υπαλληλική κατηγορία και βαθμό, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή

το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα .

β) Επαγγελματική Εμπειρία στον Ιδιωτικό τομέα

β1) Μισθωτοί

Οι βεβαιώσεις απασχόλησης θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τους εργοδότες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας , την ειδικότητα , το πτυχίο , την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα .

Οι βεβαιώσεις αυτές θα πρέπει να είναι θεωρημένες από αρμόδια αρχή της περιοχής που εδρεύει η επιχείρηση (π.χ Επιθεώρηση Εργασίας) ως προς την ειδικότητα και τον χρόνο .

    β 2)Ελεύθεροι Επαγγελματίες

1.Έναρξη  επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.

2.Φωτοτυπίες εκκαθαριστικών φορολογικής δήλωσης ή των εντύπων Ε1 καθώς και των έντυπων Ε3 θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ , των αντιστοίχων Οικονομικών Ετών , τα οποία ο υποψήφιος επικαλείται ως Επαγγελματική Εμπειρία .  Σε περίπτωση που δεν έχουν θεωρηθεί τα Ε 1 και Ε3 από την Εφορία θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία τα προσκομιζόμενα έγγραφα έτσι ακριβώς έχουν κατατεθεί στις αντίστοιχες Οικονομικές Εφορίες .

3.Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία σε ελεύθερο επάγγελμα θα πρέπει το  εισόδημα που δηλώνεται κατά το αντίστοιχο οικονομικό έτος να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου για το αντίστοιχο έτος .

    β3)  Σε περίπτωση εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα πέραν από τις παραπάνω βεβαιώσεις δεν θα  γίνονται δεκτά και δεν αξιολογούνται φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων, σημειώματα καταβολής εισφορών, αποδείξεις ασφαλιστικών ταμείων, εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας κ.λ.π.

γ) Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος .

Η Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος αναγνωρίζεται εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει:

Βεβαίωση εργοδότη η οποία θα  αναγράφει με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα  συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος .

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

·   Σε περίπτωση που στο Ε1 δεν εμφανίζεται η απόκτηση τέκνου /νων , δύναται η προσκόμηση  πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης .

·   Για τις ειδικότητες των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ  στις οποίες απαιτείται βιβλιάριο υγείας από Νομαρχία ( σε ισχύ ) όπως : ( ΠΕ14 Ιατροί, ΠΕ14 Φαρμακοποιοί, ΠΕ14-Νοσηλευτές,  ΠΕ – Διαιτολόγοι (Πτυχιούχοι ΑΕΙ) ΠΕ 18–Νοσηλευτικής, ΠΕ14 Γεωπόνοι- Τεχνολόγοι Τροφίμων, ΠΕ18 – Τεχνολόγοι Τροφίμων – Διατροφής, ΠΕ18  Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ –ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ 18 – Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ18  Επισκεπτών Υγείας, ΠΕ 18 Ιατρικών Εργαστηρίων, ΠΕ18 – Φυσιοθεραπείας, ΤΕ-ΔΕ Αρτοποιοί, ΤΕ-ΔΕ Ζαχαροπλάστες, ΤΕ-ΔΕ Μάγειροι, ΤΕ-ΔΕ Κομμωτές, ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Αισθητικοί ) είναι απαραίτητη η προσκόμιση νόμιμα επικυρωμένου φωτοαντιγράφου του .

·   Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

 

·   Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε αντίγραφα ή ΝΟΜΙΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ Φωτοαντίγραφα.

·   Στην αίτηση ο κλάδος και η ειδικότητα θα συμπληρώνονται σύμφωνα με τον τρόπο που αναγράφεται στην παρούσα προκήρυξη διότι η αίτηση θα αξιολογηθεί στον κλάδο και την ειδικότητα που αναγράφει .

·   Οι ενδιαφερόμενοι για παραπάνω από μία ειδικότητα θα υποβάλλουν χωριστά δικαιολογητικά συμμετοχής και αίτηση για κάθε ειδικότητα .

·   Κανένα απολύτως δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό εφόσον υποβληθεί μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών .

·   Οι παραλήπτες κατά την υποβολή της αίτησης δεν ελέγχουν  την πληρότητα των δικαιολογητικών

·   Για τις ειδικότητες που απαιτείται πρέπει να υποβάλλεται και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος .

·   Η Π.Β.Μ. Λακκιάς λειτουργεί σε πρωινό ωράριο κατά συνέπεια η ανάθεση εργασίας σε πρωινό ωράριο γίνεται με βάση τις ανάγκες της σχολής προσδιοριζόμενο από τα όργανα της Διοίκησής της .

·   Η πρόσληψη των υποψηφίων εκπαιδευτικών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού γίνεται μόνο σε ένα κλάδο .

·   Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι και μετά την πρόσληψή τους , μπορεί η Διοίκηση να διακόψει τη σύμβαση οποτεδήποτε, χωρίς καμία συνέπεια για τον ΟΑΕΔ, αν σε κλάδο ή κλάδους διορισθούν μόνιμοι εκπαιδευτικοί .

·   Επίσης πληροφορούμε τους ενδιαφερομένους ότι ενδέχεται να μη γίνει πρόσληψη, αν και υπέβαλαν δικαιολογητικά και συμπεριελήφθησαν στους πίνακες αξιολόγησης ,εφόσον δεν δημιουργηθούν τα προβλεπόμενα τμήματα για τις προκηρυχθείσες ειδικότητες κάθε σχολείου.

·   Η σειρά  πρόσληψης των υποψηφίων εκπαιδευτικών και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού γίνεται σύμφωνα με την με αριθμ.  Απόφαση  Β121884/28-06-2012  του Διοικητή του ΟΑΕΔ και τα αναφερόμενα στην Υπουργική Απόφαση 6622/383/2010 ( ΦΕΚ 707 /Β/25-5-2010 )

·   Για την ένταξη στον πίνακα του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3552/2007, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν αντίστοιχες βεβαιώσεις που πιστοποιούν το δικαίωμα ένταξής τους στο Νόμο αυτό .

       Οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι που υπέβαλαν αίτηση το σχολικό έτος 2011-2012 και μοριοδοτήθηκαν, θα υποβάλλουν μόνο τα δικαιολογητικά που βεβαιώνουν την προϋπηρεσία και τους τίτλους που αποκτήθηκαν μετά την αίτηση που υπέβαλλαν  για την σχολική χρονιά 2011-2012,  καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανεργίας και οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό δύναται να ενισχύσει την μοριοδότησή τους.

Υπεύθυνη Δήλωση

Στον υποψήφιο χορηγείται μαζί με την αίτηση , υπεύθυνη δήλωση στην οποία πρέπει να δηλώνει :

1.       ότι είμαι ή δεν είμαι *πολιτικός διοικητικός υπάλληλος του κράτους και Ν.Π.Δ.Δ.

2.       ότι είμαι ή δεν είμαι *συνταξιούχος

3.       ότι δεν έχω καταδικαστεί και δεν είμαι υπόδικος για τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 3528/07 ποινικά αδικήματα

4.      ότι δεν έχω απολυθεί πειθαρχικά από Δημόσια Υπηρεσία Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α ή Ν.Π.Ι.Δ του άρθρου 14 παρ.1 του Ν. 2190 / 94

5.      ότι δεν έχω αποχωρήσει οικειοθελώς από σχολές του ΟΑΕΔ και την ΠΒΜ τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη και δεν έχω αξιολογηθεί από την Δ/νση Εκ/σης ή την ΕΚΟ του ΟΑΕΔ ως ακατάλληλος /η.

6.      Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 και του Ν. 2690/1999 .

 

*Διαγράφεται αναλόγως. Εάν δεν γίνει η διαγραφή θα αξιολογηθείτε στον πίνακα ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

 

Αποκλεισμός από την Διαδικασία Επιλογής

Ι ) Αποκλείεται από την διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού ο υποψήφιος /α ο/η οποίος /α :

     - έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του .

     - Δεν έχει τα  απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη ειδικοτήτων .

     - Δεν υποβάλλει αντίγραφα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών .

     - Δεν υποβάλλει αναγνώριση του βασικού τίτλου σπουδών αλλοδαπής από τα σχετικά  αρμόδια όργανα ( ΔΟΑΤΑΠ, Συμβούλιο Ισοτιμιών κ.λ.π. )

    - Δεν έχει υποβάλει έγγραφο πιστοποίησης  ταυτότητας .

   -  Έχει κατά το παρελθόν υποβάλλει ψευδή δήλωση του ν. 1599/1988

   - Υποβάλλει εκπρόθεσμα αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά .

ΙΙ) Αποκλείεται για τα δύο επόμενα σχολικά έτη από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού ο υποψήφιος/α ο/η οποίος /α :

- Έχει αξιολογηθεί και προσληφθεί  στην ΠΒΜ   ΟΑΕΔ Λακκιάς  και αποχωρεί οικειοθελώς κατά την διάρκεια του σχολικού έτους , πλην των περιπτώσεων κύησης και ασθένειας δικής του ή συζύγου του ή συγγενών Α΄ βαθμού .

- Έχει αξιολογηθεί από την  Υπηρεσία   ΕΚΟ της Διοίκησης του  ΟΑΕΔ  ως ακατάλληλος /η με βάση στοιχεία που προκύπτουν από προηγούμενη στον ΟΑΕΔ διδακτική του απασχόληση για εκπαιδευτική και παιδαγωγική ανεπάρκεια και αφού έχει αποσταλεί προς την Υπηρεσία  ΕΚΟ της Διοίκησης μέχρι τη λήξη του προηγούμενου διδακτικού έτους τεκμηριωμένη έκθεση του Διευθυντή της ΠΒΜ Λακκιάς .

 

Ε. Δημιουργία Πινάκων Αξιολόγησης – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

  α) Για του υποψηφίους ωρομισθίους εκπαιδευτικούς και ειδικό επιστημονικό προσωπικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 1566/1985, άρθρα 13 και 14

   β ) Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τα επόμενα κριτήρια , και σε δύο πίνακες : 

Α Πίνακας ( Ειδικός Πίνακας Α΄- με εμπειρία σε ΑμεΑ  και συγκεκριμένα 1000 τουλάχιστον ώρες διδακτικής εμπειρίας σε ΑμεΑ ή ένα ( 1 ) τουλάχιστον έτος Επαγγελματικής Εμπειρίας σε ΑμεΑ ή  Παιδαγωγικές σπουδές σε ΑΜΕΑ ή μεταπτυχιακές σπουδές  σε ΑμεΑ ή  400 ωρών κατ΄ ελάχιστον επιμορφωτικά σεμινάρια σε ΑΜΕΑ )

Β. Πίνακας Γενικά

-  Διδακτική Εμπειρία σε ΑΜΕΑ

-  Διδακτική Εμπειρία γενικά

-  Επαγγελματική Εμπειρία σε ΑΜΕΑ

-  Επαγγελματική Εμπειρία γενικά

-  Παιδαγωγικές Σπουδές

-  Μεταπτυχιακές Σπουδές

-  Αυξημένα προσόντα κλάδων ΔΕ

-  Οικογενειακή Κατάσταση

-  Βαθμός Πτυχίου

-  Ανεργία

 

Στην κατάρτιση των πινάκων αξιολόγησης Εκπαιδευτικού και ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και για όλες τις Βαθμίδες ( ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ) προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν την προβλεπόμενη εμπειρία σε ΑΜΕΑ και τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων .

Ειδικότερα

1.      Διδακτική Εμπειρία σε ΑΜΕΑ ή γενικά

-       Η διδακτική  εμπειρία σε  προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, αγωγής ΑΜΕΑ αποτελεί  προτιμητέο   τυπικό προσόν του υποψηφίου, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην αντίστοιχη προκήρυξη (ειδικός πίνακας Α).

-       Το σύνολο των ωρών διδακτικής εμπειρίας σε ΑμεΑ ή γενικά των τελευταίων δεκαπέντε (15) ετών από την τελευταία ημέρα ισχύος της προκήρυξης, αξιολογείται ως εξής: 

·         Στο  ίδιο χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατό να συνυπολογίζεται διδακτική εμπειρία περισσότερη από 28 διδακτικές ώρες ανά εκπαιδευτική εβδομάδα.

·         Κάθε ώρα διδακτικής εμπειρίας σε μονάδα εκπαίδευσης, κατάρτισης, αγωγής ΑΜΕΑ ή  σε μονάδα γενικής εκπαίδευσης  βαθμολογείται με ένα (1) μόριο.

 

1.       

2.      Επαγγελματική εμπειρία σε   ΑΜΕΑ  ή γενικά

-       Η επαγγελματική εμπειρία σε ΑΜΕΑ για το εκπαιδευτικό και  ειδικό επιστημονικό  προσωπικό, αποτελεί προτιμητέο  προσόν. 

-       Στο ίδιο χρονικό διάστημα μόνο μία επαγγελματική εμπειρία αξιολογείται.

-       Κάθε ημέρα εργασίας επαγγελματικής εμπειρίας   για τους υποψηφίους των κλάδων  και ειδικοτήτων   αξιολογείται ως εξής :

Η Επαγγελματική Εμπειρία γενικά αξιολογείται με :

Ένα μόριο ( 1 ) για κάθε ημέρα επαγγελματικής εμπειρίας

Ημέρες εργασίας   Χ  1   Χ  1

Μήνες εργασίας   Χ    25  Χ   1

Έτη  εργασίας   Χ  300  Χ   1

3.      Παιδαγωγικές σπουδές

-       Οι υποψήφιοι κάτοχοι Παιδαγωγικών σπουδών,  μοριοδοτούνται με 1.200 μόρια τα οποία προστίθενται στο σύνολο των μορίων τους .

4.      Επιμορφωτικά Σεμινάρια σε ΑμεΑ

Οι υποψήφιοι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης ετησίων σεμιναρίων κατάρτισης στην ΕΑΕ μοριοδοτούνται με 400 μόρια τα οποία προστίθενται στο σύνολο των μορίων τους.
5.

1.       

2.       

3.       

4.       Μεταπτυχιακές σπουδές

Στους   υποψήφιους κλάδου ΠΕ κατόχους τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών προσμετρώνται για Μεταπτυχιακό (Μaster κ.λ.π. ) 1.000 μόρια  και για διδακτορικό 2.000 μόρια. Αξιολογείται (ένας)  1 τίτλος τα μόρια του οποίου προστίθενται στο σύνολο των μορίων του.

6.     Ανεργία

    Σε κάθε υποψήφιο/α όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, που είναι άνεργος/η, στο σύνολο των μορίων του/της προστίθενται 200 μόρια για συμπληρωμένους συνεχόμενους 12 μήνες που είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης. Για συνεχόμενη ανεργία πέραν των 12 μηνών προστίθενται στο σύνολο των μορίων του/της 20 μόρια ανά συμπληρωμένο μήνα.

7.     Αυξημένα προσόντα κλάδων ΔΕ

Στους υποψηφίους κλάδων ΔΕ λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται το απολυτήριο ΤΕΕ  Α΄ Κύκλου εφόσον είναι αντίστοιχης ειδικότητας της προκήρυξης και το απολυτήριο λυκείου στους υποψηφίους κλάδου ΔΕ κατόχους απολυτηρίου ΤΕΕ Α ΄ Κύκλου προσμετρώνται  2000  μόρια στους  υποψηφίους κλάδου ΔΕ  κατόχους απολυτηρίου λυκείου προσμετρώνται 1000 μόρια .

8.     Οικογενειακή Κατάσταση

Σε κάθε υποψήφιο στο σύνολο των μορίων του προστίθεται  100 μόρια για  κάθε ανήλικο τέκνο (συμπεριλαμβάνοντας τα ενήλικα τέκνα με αναπηρίες ανίκανα ισοβίως για εργασία, που τον επιβαρύνουν φορολογικά), όπως προκύπτει από το Ε1 της φορολογικής του δήλωσης του οικονομικού έτους που λήγει η προκήρυξη ή του προηγούμενου έτους εφόσον δεν έχει νόμιμα υποβάλει κατά το έτος που λήγει η προκήρυξη. 

9.     Βαθμός πτυχίου

-            Ο βαθμός πτυχίου λαμβάνεται υπόψη εφ’ όσον υποψήφιοι ισοβαθμούν στους πίνακες αξιολόγησης και προηγείται ο έχων μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου εφ’ όσον αναγράφεται.

-            Σε περίπτωση που στο πτυχίο δεν αναγράφεται ο βαθμός αλλά υπάρχει  μόνο ο χαρακτηρισμός  ΚΑΛΩΣ, Λ. ΚΑΛΩΣ  και ΑΡΙΣΤΑ,  θεωρείται ο βαθμός πτυχίου ως εξής :

-            ΚΑΛΩΣ         =   5     

-            Λ.ΚΑΛΩΣ     =   6,5

-            ΑΡΙΣΤΑ        =   8,5

-            Σε περίπτωση που ο βαθμός  έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος  να υποβάλει βεβαίωση αντιστοιχίας του βαθμού σπουδών από αρμόδιο φορέα     (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ ) .                         

-            Σε περίπτωση που ο βαθμός δεν αναφέρεται σε δεκαβάθμια  κλίμακα ή δεν συνοδεύεται από βεβαίωση  αντιστοιχίας του από αρμόδιο φορέα ως βαθμός πτυχίου θεωρείται το πέντε (5).   

 

1.                                      ΚΛΑΔΟΙ  ΠΕ 01 , ΠΕ 02 , ΠΕ 03, ΠΕ 04, ΠΕ 05 , ΠΕ 06 , ΠΕ 07, ΠΕ 08, ΠΕ 11 , ΠΕ 16

Απόφοιτοι ΑΕΙ κλάδων των οποίων ο βασικός τίτλος σπουδών εμπεριέχει παιδαγωγικό τίτλο.

- Δημιουργούνται πίνακες και οι υποψήφιοι προσλαμβάνονται από τον επόμενο πίνακα εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του προηγούμενου

- Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων με κριτήριο το άθροισμα των μορίων της διδακτικής εμπειρίας , των μορίων του Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου εφόσον υπάρχει, των μορίων των επιμορφωτικών σεμιναρίων στην ειδική αγωγή εκπαίδευση (ΕΑΕ) εφόσον υπάρχει, των μορίων της οικογενειακής κατάστασης, εφόσον υπάρχουν, των μορίων της ανεργίας εφόσον υπάρχουν.

- Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών .

- Σε περίπτωση εκ  νέου ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.

- Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι  του παραπάνω πίνακα προσλαμβάνονται από νέο πίνακα υποψήφιοι Δημόσιοι Υπάλληλοι, Συνταξιούχοι που αξιολογούνται με τα ίδια ως άνω κριτήρια.

 

2.      ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ & ΤΕ

 

Απόφοιτοι ΑΕΙ  κλάδων των οποίων ο βασικός τίτλος σπουδών δεν εμπεριέχει παιδαγωγικό τίτλο, απόφοιτοι ΤΕΙ και απόφοιτοι ΤΕΕ Β Κύκλου και ισοτίμων .

-  Δημιουργούνται πίνακες και οι υποψήφιοι προσλαμβάνονται από το επόμενο πίνακα εφόσον  εξαντληθούν οι υποψήφιοι του προηγούμενου .

-  Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων με κριτήριο το άθροισμα των μορίων της διδακτικής  εμπειρίας , των μορίων της επαγγελματικής εμπειρίας , των μορίων του Παιδαγωγικού Τίτλου εφόσον υπάρχει, των μορίων του Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου εφόσον υπάρχει, των μορίων των επιμορφωτικών σεμιναρίων στην ειδική αγωγή εκπαίδευση (ΕΑΕ) εφόσον υπάρχει, των μορίων της οικογενειακής κατάστασης εφόσον υπάρχουν, των μορίων της ανεργίας,  εφόσον υπάρχουν.

- Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών .

-  Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.

-  Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του παραπάνω πίνακα προσλαμβάνονται από νέο πίνακα υποψήφιοι Δημόσιοι Υπάλληλοι , Συνταξιούχοι , που αξιολογούνται με τα ίδια ως άνω κριτήρια .

 

3.                  ΚΛΑΔΟΙ ΔΕ  ( Με εμπειρία σε ΑΜΕΑ ή γενικά )

Για τους υποψηφίους κατηγορίας  ΔΕ

 

-  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περατώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση του Ν. 1566/85 .

-  Δημιουργούνται πίνακες και οι υποψήφιοι προσλαμβάνονται από τον επόμενο πίνακα εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του προηγούμενου .

-  Για τους κλάδους για τους οποίους απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βιβλιάριο υγείας είναι απαραίτητη η προσκόμιση νόμιμα επικυρωμένου φωτοαντιγράφου.

-  Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων με κριτήριο το άθροισμα των μορίων της διδακτικής εμπειρίας , των  μορίων της επαγγελματικής εμπειρίας , των μορίων του απολυτηρίου Λυκείου, ή απολυτηρίου ΤΕΕ Α Κύκλου ή ισοτίμου , των μορίων των επιμορφωτικών σεμιναρίων στην ειδική αγωγή εκπαίδευση (ΕΑΕ) εφόσον υπάρχει, των μορίων της οικογενειακής κατάστασης, εφόσον υπάρχουν, των μορίων της ανεργίας, εφόσον υπάρχουν.

-  Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο έχων μεγαλύτερη Επαγγελματική Εμπειρία .

-  Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας  προηγείται ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.

- Ειδικά για τις περιπτώσεις υποψηφίων ΔΕ  με επάρκεια διδασκαλίας ξένων γλωσσών , οι υποψήφιοι θα αξιολογούνται με τη διαδικασία αξιολόγησης των αντιστοίχων υποψηφίων ΠΕ.

- Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του παραπάνω πίνακα προσλαμβάνονται από νέο πίνακα υποψήφιοι Δημόσιοι Υπάλληλοι, Συνταξιούχοι που αξιολογούνται με τα ίδια ως άνω κριτήρια .

 

ΣΤ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ    ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 

 

 Για την αξιολόγηση των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Π.Β.Μ, με βάση τα νόμιμα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αντίστοιχα προσόντα τους συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ Επιτροπή αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς  ή και διοικητικούς υπαλλήλους του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος των παραπάνω  μελών,  με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ , ορίζονται οι αντικαταστάτες τους.

 

Η Επιτροπή αυτή:

 

      1.            Ελέγχει την εγκυρότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών αυτών και αποκλείει τους μη δικαιούμενους να συμμετάσχουν στην επιλογή με βάση τα  δικαιολογητικά αυτά .

      2.            Ταξινομεί τα δικαιολογητικά κατά ειδικότητα σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη και βαθμολογεί όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Απόφαση.

      3.            Μετά τη βαθμολόγηση όλων των υποψηφίων συντάσσει Πίνακες  Αξιολόγησης Ωρομισθίου εκπαιδευτικού και επιστημονικού προσωπικού κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη και κατά σειρά αξιολόγησης με βάση τα συνολικά μόρια κάθε υποψηφίου.

      4.            Συντάσσει Πίνακα Αποκλειομένων από τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων στον οποίο αναγράφεται συνοπτικά η αιτιολογία αποκλεισμού για  κάθε ένα υποψήφιο.

      5.            Αποφασίζει για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών και αφορά στα κριτήρια και τη διαδικασία  αξιολόγησης  που  δεν  προβλέπεται  από  την   παρούσα  Απόφαση.

      6.            Οι περιπτώσεις των παραγράφων 4 και  5,  επανεξετάζονται από την δευτεροβάθμια επιτροπή , στην οποία παραδίδονται ολόκληροι οι φάκελοι των εν λόγω υποψηφίων

      7.            Η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων παραδίδει στον Διευθυντή της  ΠΒΜ  τους συγκεντρωτικούς πίνακες αξιολόγησης και τον πίνακα  αποκλειομένων των υποψηφίων εκπαιδευτικών.

      8.            Ο Διευθυντής  της  Π.Β.Μ. Λακκιάς Θεσ/νίκης  την επόμενη εργάσιμη ημέρα, μετά την παραλαβή των πινάκων, αναρτά σε εμφανές σημείο της Εκπαιδευτικής Μονάδας αντίγραφα των Πινάκων Αξιολόγησης και του Πίνακα Αποκλειομένων  και ανακοίνωση για το δικαίωμα των υποψηφίων ωρομισθίων  εκπαιδευτικών  υποβολής ένστασης κατά των πινάκων σε προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής τους.

        Για να εξεταστούν οι ενστάσεις κατά των πινάκων που θα υποβληθούν  από υποψηφίους εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού, οι οποίοι πήραν μέρος στην επιλογή, απαιτείται:

-       Να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία.

-       Να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου, την ειδικότητα για την οποία ήταν υποψήφιος και τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ενίσταται αναλυτικά.

-        Κανένα νέο δικαιολογητικό  δεν λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.

Με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ συγκροτείται δευτεροβάθμια τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από :

   α. Τον  Περιφερειακό Διευθυντή, ως Πρόεδρο

   β. Έναν Εκπρόσωπο της Διοίκησης ως μέλος

   γ.  Τον Διευθυντή της εκπαιδευτικής μονάδας ως μέλος.

Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος των παραπάνω μελών με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, ορίζεται η αντικατάστασή τους .

    Η Επιτροπή αυτή:

1.            Επανεξετάζει τις περιπτώσεις εκείνες που παραπέμπονται σε αυτή από την Πρωτοβάθμια  Επιτροπή καθώς και όποια περίπτωση εισηγείται μέλος της Επιτροπής αυτής.

2.             Κρίνει τις υποβληθείσες ενστάσεις και οι αποφάσεις της είναι οριστικές.

3.            Ελέγχει και επικυρώνει τους τελικούς Πίνακες Αξιολόγησης Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών  και τον Πίνακα Αποκλειομένων, όπως αυτοί διαμορφώνονται μετά την  επανεξέταση  των  ανωτέρω.

4.            Ενημερώνει, το συντομότερο δυνατό, την Διοίκηση - Υπηρεσία Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων του Οργανισμού, για κάθε θέμα επιλογής ωρομισθίου εκπαιδευτικού ή ειδικού επιστημονικού προσωπικού που δεν προβλέπεται από την παρούσα Απόφαση, αναφέροντας συγχρόνως την πρότασή της και ενεργεί κατόπιν οδηγιών της Υπηρεσίας ΕΚΟ.

5.            Συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται ο επικυρωμένος Πίνακας Αποκλειομένων και οι επικυρωμένοι Πίνακες Αξιολόγησης  του σχολείου, κατά κατηγορία ειδικότητα και κλάδο σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη.

    Το έργο της Επιτροπής λήγει μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών.

     Οι νέοι τελικοί πίνακες, που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του  έργου της παραπάνω επιτροπής, παραδίδονται στον Διευθυντή της Π.Β.Μ. Λακκιάς Θεσ/νίκης  και αναρτώνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την παραλαβή τους στον πίνακα ανακοινώσεων της Μονάδας .

 

     6.   Ο Διευθυντής της Π.Β.Μ. Λακκιάς αιτείται με τηλεομοιοτυπία στην Υπηρεσία Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, την έγκριση κάλυψης των κενών θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα.  Μετά την έγκριση, ειδοποιεί τους υποψηφίους του πίνακα αξιολόγησης με τηλεγράφημα ή κάθε πρόσφορο  μέσο που αποδεικνύει ότι έλαβαν γνώση κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

 

 

 

Ζ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

·             Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον δημιουργηθούν ανάγκες εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού και εξαντληθούν όλοι οι υποψήφιοι των αντίστοιχων πινάκων αξιολόγησης δύναται ο ΟΑΕΔ να προσλαμβάνει εκπαιδευτικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό με κατευθείαν πρόσληψη και οι  προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν τα προσόντα των θέσεων που καλύπτουν, όπως αυτά έχουν καθοριστεί με την αρχική προκήρυξη.

·             Η  πρόσληψη του επιλεγέντος ωρομισθίου προσωπικού της Π.Β.Μ. Λακκιάς Θεσ/νίκης πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

·             Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν περιλαμβάνεται  στην παρούσα προκήρυξη και προκύπτει κατά την διαδικασία επιλογής εκτάκτου εκπαιδευτικού προσωπικού της ΠΒΜ ΟΑΕΔ Λακκιάς ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

                  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                     Η.  ΚΙΚΙΛΙΑΣ