ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ Β ΕΠΚΑ

5 0 Αξιολόγηση:0
(0 ψήφοι)

museum7

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ Β ΕΠΚΑ

Το υπουργείο πολιτισμού προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Β΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (Β΄ Ε.Π.Κ.Α), που εδρεύει στην Αθήνα .Οι συμβασιούχοι θα εκτελούν καθήκοντα φυλάκων σε μουσεία της παραπάνω εφορείας αρχαιοτήτων.


Τα προσόντα των υποψήφιων είναι Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητα

Δικαιολογητικά αιτήσεις και διαδικασία θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο της ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ