ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2013

 eot sima

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2013 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Γ΄ ΗΛΙΚΙΑΣ 2012 2013 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Όροι και διαδικασίες ένταξης Τουριστικών Επιχειρήσεων στο

Πρόγραμμα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Γ ΗΛΙΚΙΑΣ 2012 2013

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η !!!! Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ν Σ Η!!!
1. Δεδομένου του κοινωνικού χαρακτήρα του προγράμματος επισημαίνεται η επιτακτική ανάγκη μείωσης των τιμών συμμετοχής
των δικαιούχων.
2. Υπεύθυνες δηλώσεις που θα αντικαθιστούν σήματα ή άδειες κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής δεν θα γίνονται δεκτές και η
επιχείρηση δεν θα καταχωρείται.
3. Η ενημέρωση των δικαιούχων για τα συμμετέχοντα καταλύματα, τις τιμές και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ΚΕΠ,
μέσω των Π.Υ.Τ. και των γραφείων του ΕΟΤ, μέσω της ιστοσελίδας www.gnto.gov.gr ή www.visitgreece.gr και μέσω ειδικού τετραψήφιου αριθμού του ΕΟΤ

Αίτηση / δήλωση συμμετοχής


Οι ενδιαφερόμενοι Επιχειρηματίες, προκειμένου να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» Γ΄ Ηλικίας 2012 - 2013 του Ε.Ο.Τ., απαραίτητα πρέπει να έχουν υποβάλλει στην αρμόδια Δ/νση Μελετών & Επενδύσεων του Ε.Ο.Τ., αίτηση / δήλωση συμμετοχής, ιδιόχειρα ή ταχυδρομικά (και όχι με ΦΑΞ), σύμφωνα με το υπόδειγμα . Το υπόδειγμα και η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα γνωστοποιηθούν με σχετική Εγκύκλιο του Ε.Ο.Τ. και από το site του Ε.Ο.Τ. www.gnto.gov.gr ή www.visitgreece.gr. Η εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης συμμετοχής θα αποδεικνύεται με τη σφραγίδα ταχυδρομείου.
Εφίσταται η προσοχή για τη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης / δήλωσης συμμετοχής, η οποία γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των
ενδιαφερομένων και η οποία επέχει θέση σύμβασης μεταξύ επιχειρηματία και ΕΟΤ.
Η αίτηση / δήλωση θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου (π.χ.
επωνυμία, διακριτικός τίτλος κλπ) με τα δικαιολογητικά που ζητούνται
προκειμένου, να καταχωρηθούν οι επιχειρηματίες στο Πρόγραμμα.
Λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα του προγράμματος επισημαίνεται στους
ενδιαφερόμενους τουριστικούς επιχειρηματίες ότι το άθροισμα του ποσού
συμμετοχής και του ποσού επιδότησης επιβάλλεται να είναι μειωμένο σε
σχέση με την τιμή της ελεύθερης αγοράς και πάντως αισθητά χαμηλότερο
από την τιμή πόρτας του καταλύματος.
Ειδικά ως προς τις δηλωθείσες τιμές συμμετοχής του δικαιούχου θα γίνεται
έλεγχος και κατά την καταχώρηση της αίτησης συμμετοχής οπότε η αίτηση
συμμετοχής είναι δυνατόν να επαναπεμφθεί στον επιχειρηματία για
αναπροσαρμογή της τιμής ή για εξαίρεση από το πρόγραμμα, και κατά τη
διάρκεια του προγράμματος με επιτόπιους ελέγχους.
Η αίτηση / δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται :
 από αντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας σε ισχύ , από το οποίο
να προκύπτει ότι η πυρασφάλεια του καταλύματος είναι σε ισχύ. Σε αντίθετη
περίπτωση θα πρέπει να συνυποβάλλεται πρόσφατη ανανέωση της ισχύος
του πιστοποιητικού πυρασφάλειας του καταλύματος .
 από αντίγραφο άδειας εστιατορίου – κυλικείου – BAR για τις
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ανάλογα με το αν υποχρεούνται ή επιθυμούν να
παρέχουν πρωινό ή και γεύματα.
Οι επιχειρήσεις ξενοδοχείων κλασσικού τύπου δυο (2) αστέρων και άνω θα
πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνουν τιμή συμμετοχής με πρωινό και προαιρετικά
απλής διανυκτέρευσης .
Οι επιχειρήσεις ξενοδοχείων κλασσικού τύπου ενός (1) αστέρα και ξενοδοχείων
τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων δεν υποχρεούνται στην παροχή πρωινού
(εκτός των 5 αστεριών).

από αντίγραφο άδειας παρασκευαστήριου με αίθουσα πρωινού ή από
αντίγραφο άδειας εστιατορίου για τις επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων
που επιθυμούν να παρέχουν πρωινό.
 Οι αιτήσεις που συνοδεύονται από άδειες κυλικείου – μπάρ και εστιατόριου
εντός του καταλύματος, σε διαφορετικό όνομα από του επιχειρηματία που έχει
υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής, θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση
του επιχειρηματία το περιεχόμενο της οποίας είναι το εξής:
«Είμαι εκ παράλληλου και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με τον (ονοματεπώνυμο)
κάτοχο της σχετικής άδειας εντός του καταλύματος για την παροχή πρωινού ή
γεύματος (κατά περίπτωση) στους πελάτες μου δικαιούχους του Προγράμματος
«Τουρισμός για όλους» Γ΄ηλικίας, σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και
τη σχετική Εγκύκλιο του Ε.Ο.Τ. για το παραπάνω Πρόγραμμα.»
Της παραπάνω ρύθμισης εξαιρούνται τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και τα
ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων τα οποία δεν προσφέρουν
υπηρεσίες εστίασης, δεδομένου ότι διαθέτουν κουζίνα ανά διαμέρισμα.
 Από αντίγραφο της άδειας λειτουργίας πισίνας εφόσον δηλώσουν με την
αίτηση συμμετοχής ως υπηρεσία την πισίνα.
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον συνοδεύονται από
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα είναι σε ισχύ και όχι από
υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986.
Υποχρεώσεις επιχειρήσεων
Οι επιχειρηματίες, με την αίτηση/ δήλωσή τους αναλαμβάνουν επιπρόσθετα τις
παρακάτω υποχρεώσεις για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα :
 να προσφέρουν τις υπηρεσίες εστίασης (πρωινού ή και ημιδιατροφής).
 να εκδίδουν τα νόμιμα παραστατικά και για όσες επιχειρήσεις απαιτείται, εκ του
νόμου, να τηρούν βιβλίο πόρτας, να καταχωρούν αντιστοίχως τα δελτία Γ΄
Ηλικίας των δικαιούχων.
 να γνωστοποιούν άμεσα στον ΕΟΤ οποιαδήποτε αλλαγή στη νομική μορφή της
επιχείρησης.
 να μη προβαίνουν σε αλλαγή της δηλωμένης στον ΕΟΤ χρονικής περιόδου
συμμετοχής.
 Ο αριθμός των δικαιούχων που θα διαμείνει στο κατάλυμα σε καμία περίπτωση
δεν θα υπερβαίνει τη νόμιμη εγκεκριμένη δυναμικότητα του.
 Η αποδοχή των όρων της παρούσας Απόφασης από τις συμμετέχουσες
επιχειρήσεις γίνεται με την αίτηση / δήλωση συμμετοχής των νομίμων
εκπροσώπων τους, η οποία και θα επέχει θέση σύμβασης με τον Ε.Ο.Τ.

Κυρώσεις
Παρέκκλιση από τους όρους της Απόφασης αυτής η οποία διαπιστώνεται από
εξακριβωμένη καταγγελία δικαιούχου του Προγράμματος και ιδιαίτερα όταν οι
καταγγελίες είναι πολλαπλές έχει ως συνέπεια εκτός των κυρώσεων που
προβλέπει η τουριστική νομοθεσία και την εξαίρεση των επιχειρήσεων από το
Πρόγραμμα του επόμενου έτους.
Δεδομένου ότι η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επέχει θέση σύμβασης με τον
ΕΟΤ, η υποβολή στοιχείων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα μπορεί
να επιφέρει την απένταξη του καταλύματος από το πρόγραμμα ακόμη και
αναδρομικά.
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του Προγράμματος
Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή του Προγράμματος Γ΄ Ηλικίας
2012-2013 οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες καλούνται όπως ακολουθήσουν
αυστηρά τις παρακάτω οδηγίες :
α. Προκαταβολές
Να εισπράττουν απαραιτήτως τις προκαταβολές κράτησης μέσω Τράπεζας ή
ΕΛΤΑ από τους δικαιούχους.
Προκειμένου να διαφυλαχθεί ο κοινωνικός χαρακτήρας του προγράμματος,
απαγορεύεται ρητά η μεσιτεία για την κράτηση δωματίων από άλλα πρόσωπα
διαφορετικά των δικαιούχων, π.χ. μέσω τουριστικών γραφείων κ.λ.π.
Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται την εφαρμογή της διάταξης του
άρθρ.458 του Ποινικού Κώδικα, διερευνάται δε κατά πόσον συντρέχει περίπτωση
εφαρμογής άλλων διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, εφόσον έχει διαπραχθεί άλλο
αδίκημα (π.χ. απάτη κατά του Δημοσίου κλπ).
β. Έλεγχος γνησιότητας δελτίων και ατομικών στοιχείων δικαιούχων
Να ελέγχουν τη γνησιότητα και την ορθή συμπλήρωση των δελτίων των
δικαιούχων και επίσης το αν φέρουν το μοναδικό για κάθε δελτίο σειριακό
αριθμό καθώς επίσης σφραγίδα και υπογραφή του αρμόδιου φορέα
διάθεσης, όπως και την υπογραφή του δικαιούχου.
Το Δελτίο Γ΄ Ηλικίας του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» είναι αυστηρά
προσωπικό, ισχύει αποκλειστικά για τον δικαιούχο και τα προστατευόμενα μέλη
της οικογένειάς του και απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του από άλλα άτομα.
Ο ξενοδόχος υποχρεούται να δεχθεί στο κατάλυμά του το δικαιούχο, αφού
διαπιστώσει ότι τα στοιχεία της ταυτότητάς του ταυτίζονται με αυτά που
αναγράφονται στο Δελτίο. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση, που ο επιχειρηματίας
του καταλύματος, δεχθεί στο κατάλυμά του άτομο ή άτομα, άλλα από τα
αναγραφόμενα στο Δελτίο Γ΄ Ηλικίας του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους»,
υπόκειται στις οικείες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
Να ελέγχουν επίσης αν τα στοιχεία του καταλύματος στο δελτίο όπως εκδόθηκε
από το ΚΕΠ είναι σωστά συμπληρωμένα. Αν το δελτίο έχει εκδοθεί για άλλο
κατάλυμα θα πρέπει έγκαιρα να ζητήσουν από το δικαιούχο να ακυρώσει το δελτίο
στο πλησιέστερο ΚΕΠ και να εκδώσει νέο με την ορθή επωνυμία του
καταλύματος. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η επιδότηση του δελτίου.

γ. Ορθή συμπλήρωση δελτίων
Να συμπληρώνουν με αυξημένη προσοχή όλα τα στοιχεία του δεξιού τμήματος του
δελτίου και ειδικότερα τις ακριβείς ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης των
δικαιούχων, απαραίτητα να το υπογράφουν και να θέτουν την σφραγίδα της
επιχείρησης. Τα στοιχεία της σφραγίδας της επιχείρησης πρέπει να
συμφωνούν απόλυτα με τα στοιχεία της επιχείρησης, όπως αυτά
αναγράφονται στο δελτίο. Επίσης θα πρέπει να φροντίζουν τα δελτία να
υπογράφονται από τους δικαιούχους. Στην ένδειξη «ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤ. ΠΑΡΟΧ.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» θα σημειώνεται ο αριθμός του δελτίου παροχής υπηρεσιών, που
εκδίδεται προς τους δικαιούχους την ημέρα της αναχώρησής τους και αφορά
αποκλειστικά το ποσό της οικονομικής συμμετοχής τους και όχι της επιδότησης
του Ε.Ο.Τ.
Τα δελτία τα οποία φέρουν διορθώσεις με μελάνι ή με το ειδικό διορθωτικό
(blanco) δεν θα γίνονται δεκτά.
Όροι και διαδικασίες για την επιδότηση των επιχειρηματιών
α. Φάκελος αίτησης – δικαιολογητικών
Για την καταβολή της επιδότησης από τον ΕΟΤ οι επιχειρηματίες υποβάλλουν στην
ακόλουθη διεύθυνση :
Ε.Ο.Τ.
Διεύθυνση Μελετών και Επενδύσεων
Τσόχα 7, 11521
Αμπελόκηποι, Αθήνα
συγκεντρωτικά, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, και ειδικά για το Πρόγραμμα
της Γ΄ Ηλικίας
 Αίτηση επιδότησης
 αντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας σε ισχύ, από το οποίο να
προκύπτει ότι η πυρασφάλεια του καταλύματος είναι σε ισχύ. Σε αντίθετη
περίπτωση θα πρέπει να συνυποβάλλεται πρόσφατη ανανέωση της ισχύος
του πιστοποιητικού πυρασφάλειας του καταλύματος.
 Αντίγραφο Βιβλιαρίου Τράπεζας στο οποίο να φαίνεται ο αριθμός ΙΒΑΝ
και η επωνυμία της επιχείρησης.
 Συγκεντρωτική κατάσταση
 Αναλυτική κατάσταση με τον αριθμό των διανυκτερεύσεων κατά ημερομηνία
που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι του Προγράμματος στο κατάλυμα,
στην περίπτωση που το συνολικό ποσό της επιδότησης υπερβαίνει το ποσό
των 10.000,00 €.
 Όλα τα αντίγραφα (τα στελέχη Β3) των δελτίων που φέρουν την ένδειξη «για
τον Ε.Ο.Τ.» των δικαιούχων που φιλοξένησαν.
 Αντίγραφο του Βιβλίου Κίνησης Πελατών (Βιβλίου Πόρτας) στο οποίο θα
αναγράφονται ονομαστικά οι δικαιούχοι δελτίων «Τουρισμός για Όλους», η
ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, ο αριθμός δωματίου στο οποίο διέμειναν
καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του δελτίου παροχής
υπηρεσιών, που εκδόθηκε προς το δικαιούχο.
 Συγκεντρωτική απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο στο όνομα του
ΕΟΤ με στοιχεία: ΕΟΤ, Τσόχα 7, 115 21, ΑΦΜ 090010364, Δ.Ο.Υ. ΚΑ΄

Αθηνών. Η εν λόγω απόδειξη ή τιμολόγιο (θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
ή σφραγισμένη με την ένδειξη : αθεώρητη βάσει ……. ) αφορά το συνολικό
ποσό της επιδότησης του ΕΟΤ που αναλογεί στο σύνολο των δικαιούχων που
φιλοξενήθηκαν από την επιχείρηση.
Στην αιτιολογία θα αναγράφεται : Επιδότηση Προγράμματος «Τουρισμός για
όλους» Γ΄ Ηλικίας 2012- 2013.
 Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας στην περίπτωση που το συνολικό ποσό
της επιδότησης υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 1.500,00 €.
 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του Ι.Κ.Α. στην περίπτωση που το
συνολικό ποσό της επιδότησης υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 3.000,00 €.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται κατά προτίμηση μια μόνο φορά και
σε περίπτωση που ενδεχομένως υποβληθούν σε περισσότερες φορές θα πρέπει
να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον (3) τριών μηνών μεταξύ των αιτήσεων
επιδότησης.
β. Προθεσμία υποβολής του φακέλου των δικαιολογητικών για την
επιδότηση
Οι επιχειρηματίες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλουν
φάκελο με τα παραπάνω δικαιολογητικά μέχρι την 31η Αυγούστου 2013.
γ. Επισημάνσεις
Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να φροντίζουν να υποβάλουν τους φακέλους πλήρως
ενημερωμένους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με δική τους ευθύνη, στις
προαναφερόμενες προθεσμίες. Επίσης, τα παραστατικά θα πρέπει να είναι σωστά
συμπληρωμένα όπως στα υποδείγματα. Φάκελοι με παραστατικά που
παρουσιάζουν ελλείψεις, παρατυπίες ή δυσανάγνωστα στοιχεία, δεν θα
γίνονται δεκτοί προς εξόφληση.
Ελλείψεις δικαιολογητικών ή εκπρόθεσμη κατάθεση φακέλων συνεπάγονται
καθυστερήσεις ή μη καταβολή των επιδοτήσεων.
δ. Πληρωμές
Η πληρωμή των επιχειρήσεων θα γίνεται με κατάθεση στο λογαριασμό ΙΒΑΝ που
έχει δηλωθεί ή απευθείας από το ταμείο του Ε.Ο.Τ., και στις δύο όμως
περιπτώσεις απαιτείται ο αριθμός ΙΒΑΝ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΗΜΕΡΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Ι. Η. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η !!!! Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ν Σ Η!!!
1. Δεδομένου του κοινωνικού χαρακτήρα του προγράμματος
επισημαίνεται η επιτακτική ανάγκη μείωσης των τιμών συμμετοχής
των δικαιούχων (λεπτομέρειες στην παράγραφο 1)
2. Υπεύθυνες δηλώσεις που θα αντικαθιστούν σήματα ή άδειες κατά την
υποβολή αιτήσεων συμμετοχής δεν θα γίνονται δεκτές και η
επιχείρηση δεν θα καταχωρείται.
3. Η ενημέρωση των δικαιούχων για τα συμμετέχοντα καταλύματα, τις
τιμές και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ΚΕΠ,
μέσω των Π.Υ.Τ. και των γραφείων του ΕΟΤ, μέσω της ιστοσελίδας
www.gnto.gov.gr ή www.visitgreece.gr και μέσω ειδικού τετραψήφιου
αριθμού του ΕΟΤ.

1. Αίτηση / δήλωση συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι Επιχειρηματίες, με τις προϋποθέσεις της παραγράφου Ι.Ζ.3.
και προκειμένου να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους»
Εξαήμερων διακοπών 2012 - 2013 του Ε.Ο.Τ., απαραίτητα πρέπει να έχουν
υποβάλλει στην αρμόδια Δ/νση Μελετών & Επενδύσεων του Ε.Ο.Τ., αίτηση /
δήλωση συμμετοχής, ιδιόχειρα ή ταχυδρομικά (και όχι με ΦΑΞ), σύμφωνα με

το υπόδειγμα . Το υπόδειγμα αίτησης / δήλωσης συμμετοχής και η περίοδος
υποβολής αιτήσεων θα γνωστοποιηθούν με σχετική Εγκύκλιο του Ε.Ο.Τ. και από
το site www.gnto.gov.gr ή www.visitgreece.gr. Η εμπρόθεσμη υποβολή της
αίτησης συμμετοχής θα αποδεικνύεται με τη σφραγίδα ταχυδρομείου.
Εφίσταται η προσοχή για τη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης /
δήλωσης συμμετοχής, η οποία γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των
ενδιαφερομένων και η οποία επέχει θέση σύμβασης μεταξύ επιχειρηματία και
ΕΟΤ.
Η αίτηση / δήλωση θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου (π.χ.
επωνυμία, διακριτικός τίτλος κλπ) με τα δικαιολογητικά που ζητούνται
προκειμένου να καταχωρηθούν οι επιχειρηματίες στο Πρόγραμμα.
Λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα του προγράμματος επισημαίνεται στους
ενδιαφερόμενους τουριστικούς επιχειρηματίες ότι το άθροισμα του ποσού
συμμετοχής και του ποσού επιδότησης επιβάλλεται να είναι μειωμένο σε
σχέση με την τιμή της ελεύθερης αγοράς και πάντως αισθητά χαμηλότερο
από την τιμή πόρτας του καταλύματος.
Ειδικά ως προς τις δηλωθείσες τιμές συμμετοχής του δικαιούχου θα γίνεται
έλεγχος και κατά την καταχώρηση της αίτησης συμμετοχής οπότε η αίτηση
συμμετοχής είναι δυνατόν να επαναπεμφθεί στον επιχειρηματία για
αναπροσαρμογή της τιμής ή για εξαίρεση από το πρόγραμμα, και κατά τη
διάρκεια του προγράμματος με επιτόπιους ελέγχους.
 Η αίτηση / δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται :
- από αντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας σε ισχύ, από το οποίο να
προκύπτει ότι η πυρασφάλεια του καταλύματος είναι σε ισχύ. Σε αντίθετη
περίπτωση θα πρέπει να συνυποβάλλεται πρόσφατη ανανέωση της ισχύος του
πιστοποιητικού πυρασφάλειας του καταλύματος .
- από αντίγραφο άδειας εστιατορίου – κυλικείου – BAR για τις ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις ανάλογα με το αν υποχρεούνται ή επιθυμούν να παρέχουν
πρωινό ή και γεύματα.
Οι επιχειρήσεις ξενοδοχείων κλασσικού τύπου δυο (2) αστέρων και άνω θα
πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνουν τιμή συμμετοχής με πρωινό και
προαιρετικά απλής διανυκτέρευσης .
Οι επιχειρήσεις ξενοδοχείων κλασσικού τύπου ενός (1) αστέρα και
ξενοδοχείων τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων δεν υποχρεούνται στην
παροχή πρωινού (εκτός των 5 αστεριών)
- από αντίγραφο άδειας παρασκευαστήριου με αίθουσα πρωινού ή από
αντίγραφο άδειας εστιατορίου για τις επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων
που επιθυμούν να παρέχουν πρωινό.
Οι αιτήσεις που συνοδεύονται από άδειες κυλικείου – μπάρ και εστιατόριου
εντός του καταλύματος, σε διαφορετικό όνομα από του επιχειρηματία που
έχει υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής, θα συνοδεύονται από υπεύθυνη
δήλωση του επιχειρηματία το περιεχόμενο της οποίας είναι το εξής:
«Είμαι εκ παράλληλου και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με τον
(ονοματεπώνυμο) κάτοχο της σχετικής άδειας εντός του καταλύματος για
την παροχή πρωινού ή γεύματος (κατά περίπτωση) στους πελάτες μου
δικαιούχους του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» Εξαήμερων

διακοπών , σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και τη σχετική Εγκύκλιο
του Ε.Ο.Τ. για το παραπάνω Πρόγραμμα.»
Της παραπάνω ρύθμισης εξαιρούνται τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και τα
ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων τα οποία δεν προσφέρουν
υπηρεσίες εστίασης δεδομένου ότι διαθέτουν κουζίνα ανά διαμέρισμα.
- Από αντίγραφο της άδειας λειτουργίας πισίνας εφόσον δηλώσουν με την
συμμετοχή ως υπηρεσία την πισίνα.
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον συνοδεύονται από
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα είναι σε ισχύ και όχι από
υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986.
2. Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων :
Οι επιχειρηματίες, με την αίτηση/ δήλωσή τους αναλαμβάνουν επιπρόσθετα τις
παρακάτω υποχρεώσεις για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα :
- να προσφέρουν τις υπηρεσίες εστίασης (πρωινού ή και ημιδιατροφής), εφ’ όσον
έχουν δηλώσει σχετικές παροχές .
- να εκδίδουν τα νόμιμα παραστατικά και για όσες επιχειρήσεις απαιτείται εκ του
νόμου να τηρούν βιβλίο πόρτας, να καταχωρούν αντιστοίχως όλα τα Δελτία
Εξαήμερων διακοπών των δικαιούχων.
- να γνωστοποιούν άμεσα στον ΕΟΤ οποιαδήποτε αλλαγή στη νομική μορφή της
επιχείρησης.
- να μη προβαίνουν σε αλλαγή της δηλωμένης στον ΕΟΤ χρονικής περιόδου
συμμετοχής.
- ο αριθμός των δικαιούχων που θα διαμένει στο κατάλυμα σε καμία περίπτωση
δεν θα υπερβαίνει τη νόμιμη δυναμικότητα του.
- Η αποδοχή των όρων της παρούσας Απόφασης από τις συμμετέχουσες
επιχειρήσεις γίνεται με την αίτηση / δήλωση συμμετοχής των νομίμων
εκπροσώπων τους, η οποία και θα επέχει θέση σύμβασης με τον Ε.Ο.Τ.
3. Κυρώσεις:
Παρέκκλιση από τους όρους της Απόφασης αυτής η οποία διαπιστώνεται από
εξακριβωμένη καταγγελία δικαιούχου του Προγράμματος και ιδιαίτερα όταν οι
καταγγελίες είναι πολλαπλές, έχει ως συνέπεια εκτός των κυρώσεων που
προβλέπει η τουριστική νομοθεσία και την εξαίρεση των επιχειρήσεων από το
Πρόγραμμα του επόμενου έτους.
Δεδομένου ότι η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επέχει θέση σύμβασης με τον
ΕΟΤ, η υποβολή στοιχείων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα μπορεί
να επιφέρει την απένταξη του καταλύματος από το πρόγραμμα ακόμη και
αναδρομικά.

4. Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του Προγράμματος
Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή του Προγράμματος 6ήμερων
Διακοπών 2012-2013 οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες καλούνται όπως
ακολουθήσουν αυστηρά τις παρακάτω οδηγίες :
 Προκαταβολές
Να εισπράττουν απαραιτήτως τις προκαταβολές κράτησης μέσω Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. από τους δικαιούχους.
Προκειμένου να διαφυλαχθεί ο κοινωνικός χαρακτήρας του προγράμματος,
απαγορεύεται ρητά η μεσιτεία για την κράτηση δωματίων από άλλα πρόσωπα
διαφορετικά των δικαιούχων, π.χ. μέσω τουριστικών γραφείων κ.λ.π.
Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται την εφαρμογή της διάταξης του άρθρ.458 του Ποινικού Κώδικα, διερευνάται δε κατά πόσον συντρέχει περίπτωση
εφαρμογής άλλων διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, εφόσον έχει διαπραχθεί άλλο
αδίκημα (π.χ. απάτη κατά του Δημοσίου κλπ).
 Έλεγχος γνησιότητας δελτίων και ατομικών στοιχείων δικαιούχων
Να ελέγχουν τη γνησιότητα και την ορθή συμπλήρωση των δελτίων των
δικαιούχων και επίσης το αν φέρουν το μοναδικό για κάθε δελτίο σειριακό
αριθμό καθώς επίσης σφραγίδα και υπογραφή του αρμόδιου φορέα
διάθεσης, όπως και την υπογραφή του δικαιούχου.
Το Δελτίο Εξαήμερων διακοπών του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» είναι
αυστηρά προσωπικό, ισχύει αποκλειστικά για το δικαιούχο και τα
προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του και απαγορεύεται αυστηρά η χρήση
του από άλλα άτομα. Ο ξενοδόχος υποχρεούται να δεχθεί στο κατάλυμά του το
δικαιούχο, αφού διαπιστώσει ότι τα στοιχεία της ταυτότητάς του ταυτίζονται
με αυτά που αναγράφονται στο Δελτίο. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση, που ο
επιχειρηματίας του καταλύματος, δεχθεί στο κατάλυμά του άτομο ή άτομα, άλλα
από τα αναγραφόμενα στο Δελτίο Εξαήμερων διακοπών του Προγράμματος
«Τουρισμός για όλους», υπόκειται στις οικείες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
Να ελέγχουν επίσης αν τα στοιχεία του καταλύματος στο δελτίο όπως εκδόθηκε
από το ΚΕΠ είναι σωστά συμπληρωμένα. Αν το δελτίο έχει εκδοθεί για άλλο κατάλυμα θα πρέπει έγκαιρα να ζητήσουν από το δικαιούχο να ακυρώσει το δελτίο
στο πλησιέστερο ΚΕΠ και να εκδώσει νέο με την ορθή επωνυμία του
καταλύματος. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η επιδότηση του δελτίου.
 Ορθή συμπλήρωση δελτίων
Να συμπληρώνουν με αυξημένη προσοχή όλα τα στοιχεία του δεξιού τμήματος του
δελτίου και ειδικότερα τις ακριβείς ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης των
δικαιούχων, απαραίτητα να το υπογράφουν και να θέτουν την σφραγίδα της
επιχείρησης. Τα στοιχεία της σφραγίδας της επιχείρησης πρέπει να
συμφωνούν απόλυτα με τα στοιχεία της επιχείρησης, όπως αυτά
αναγράφονται στο δελτίο. Επίσης θα πρέπει να φροντίζουν τα δελτία να
υπογράφονται από τους δικαιούχους. Στην ένδειξη «ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤ. ΠΑΡΟΧ.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» θα σημειώνεται ο αριθμός του δελτίου παροχής υπηρεσιών, που
εκδίδεται προς τους δικαιούχους την ημέρα της αναχώρησής τους και αφορά

αποκλειστικά το ποσό της οικονομικής συμμετοχής τους και όχι της επιδότησης
του Ε.Ο.Τ.
Τα δελτία τα οποία φέρουν διορθώσεις με μελάνι ή με το ειδικό διορθωτικό
(blanco) δεν θα γίνονται δεκτά.
5. Όροι και διαδικασίες για την επιδότηση των επιχειρηματιών
α. Φάκελος αίτησης – δικαιολογητικών
Για την καταβολή της επιδότησης από τον ΕΟΤ οι επιχειρηματίες υποβάλλουν στην ακόλουθη διεύθυνση :
Ε.Ο.Τ.
Διεύθυνση Μελετών και Επενδύσεων
Τσόχα 7, 11521
Αμπελόκηποι, Αθήνα
συγκεντρωτικά, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, και ειδικά για το Πρόγραμμα
των 6ήμερων διακοπών
 Αίτηση επιδότησης
 αντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει
ότι η πυρασφάλεια του καταλύματος είναι σε ισχύ. Σε αντίθετη περίπτωση θα
πρέπει να συνυποβάλλεται πρόσφατη ανανέωση της ισχύος του
πιστοποιητικού πυρασφάλειας του καταλύματος .
 Αντίγραφο Βιβλιαρίου Τράπεζας στο οποίο να φαίνεται ο αριθμός ΙΒΑΝ
και η επωνυμία της επιχείρησης.
 Συγκεντρωτική κατάσταση
 Αναλυτική κατάσταση με τον αριθμό των διανυκτερεύσεων κατά ημερομηνία
που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι του Προγράμματος στο κατάλυμα, στην
περίπτωση που το συνολικό ποσό της επιδότησης υπερβαίνει το ποσό των
10.000,00 €.
 Όλα τα αντίγραφα (τα στελέχη Α3) των δελτίων που φέρουν την ένδειξη «για
τον Ε.Ο.Τ.» των δικαιούχων που φιλοξένησαν.
 Αντίγραφο του Βιβλίου Κίνησης Πελατών (Βιβλίου Πόρτας) στο οποίο θα
αναγράφονται ονομαστικά οι δικαιούχοι δελτίων «Τουρισμός για Όλους», η
ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, ο αριθμός δωματίου στο οποίο διέμειναν
καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του δελτίου παροχής
υπηρεσιών, που εκδόθηκε προς το δικαιούχο.
 Συγκεντρωτική απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο στο όνομα του
ΕΟΤ με στοιχεία: ΕΟΤ, Τσόχα 7, 115 21, ΑΦΜ 090010364, Δ.Ο.Υ. ΚΑ΄
Αθηνών. Η εν λόγω απόδειξη ή τιμολόγιο (θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
ή σφραγισμένη με την ένδειξη : αθεώρητη βάσει ……. ) αφορά το συνολικό
ποσό της επιδότησης του ΕΟΤ που αναλογεί στο σύνολο των δικαιούχων που
φιλοξενήθηκαν από την επιχείρηση.
Στην αιτιολογία θα αναγράφεται : Επιδότηση Προγράμματος «Τουρισμός για
όλους» Εξαήμερων διακοπών 2012-2013.
 Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας στην περίπτωση που το συνολικό ποσό
της επιδότησης υπερβαίνει το ποσό των 1.500,00 €.
 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του Ι.Κ.Α. στην περίπτωση που το
συνολικό ποσό της επιδότησης υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00 €.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται κατά προτίμηση μια μόνο φορά και
σε περίπτωση που ενδεχομένως υποβληθούν σε περισσότερες φορές θα πρέπει
να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον (3) τριών μηνών μεταξύ των αιτήσεων
επιδότησης.
Προσοχή: Στην περίπτωση που επιχειρηματίας συμμετέχει με παραπάνω από
ένα κατάλυμα ή πρόγραμμα θα υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση / δήλωση
επιδότησης ανά κατάλυμα ή πρόγραμμα, η οποία θα αποστέλλεται με ξεχωριστό
φάκελο.
β. Προθεσμία υποβολής του φακέλου των δικαιολογητικών για την
επιδότηση
Οι επιχειρηματίες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλουν
φάκελο με τα παραπάνω δικαιολογητικά μέχρι την 31η Αυγούστου 2013.
γ. Επισημάνσεις
Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να φροντίζουν να υποβάλουν τους φακέλους πλήρως
ενημερωμένους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με δική τους ευθύνη, στις
προαναφερόμενες προθεσμίες. Φάκελοι με παραστατικά που παρουσιάζουν
ελλείψεις, παρατυπίες ή δυσανάγνωστα στοιχεία, δεν θα γίνονται δεκτοί
προς εξόφληση.
Ελλείψεις δικαιολογητικών ή εκπρόθεσμη κατάθεση φακέλων συνεπάγονται
καθυστερήσεις ή μη καταβολή των επιδοτήσεων.
δ. Πληρωμές
Η πληρωμή των επιχειρήσεων θα γίνεται με κατάθεση στο λογαριασμό ΙΒΑΝ που έχει δηλωθεί ή απευθείας από το ταμείο του Ε.Ο.Τ., και στις δύο όμως περιπτώσεις απαιτείται ο αριθμός ΙΒΑΝ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 6 ΗΜΕΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 6 ΗΜΕΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Γ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Γ ΗΛΙΚΙΑΣ