ΟΓΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 2012 2013

oga

ΟΝΟΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 2012 2013

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΩ

Η διαδικασία χορήγησης των Εισητηρίων Κοινωνικού και Εκδρομικού Προγράμματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2012. Οι κληρωθέντες

δικαιούχοι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΟΓΑ καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τα Δελτία Κοινωνικού

Τουρισμού και Εκδρομικού Προγράμματος μέσω των Κ.Ε.Π. όλης της χώρας. Τα ονόματα των 140.000 κληρωθέντων στα παραπάνω προγράμματα θα είναι

διαθέσιμα από την Δευτέρα 16-7-2012. Η διενέργεια κλήρωσης των δικαιούχων των Κοινωνικών Προγραμμάτων ήταν

ηλεκτρονική προκειμένου να διαφυλαχθεί η απόλυτη αντικειμενικότητα.Το χρονικό διάστημα που θα μπορούν οι δικαιούχοι να κάνουν χρήση των Δελτίων

Κοινωνικού Τουρισμού ξεκινά από την παραλαβή τους και διαρκεί μέχρι τις 31-03-2013. Τα Δελτία του Εκδρομικού Προγράμματος ισχύουν έως 31-12-2012.

Διαδικασία Παραλαβής Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών. Για την παραλαβή των Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομικού

Προγράμματος οι δικαιούχοι θα προσκομίζουν:

α) Αντίγραφο της Αίτησης Συμμετοχής τους και Δελτίο Αστυνομικής

Ταυτότητας (ή Διαβατήριο)

ή

β) Βιβλιάριο Υγείας ΟΓΑ - Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο)

Σημειώνεται: Τα Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών του ΟΓΑ είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ και δεν παραχωρούνται με οποιοδήποτε τρόπο

για χρήση από άλλο άτομο εκτός των δικαιούχων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η χρήση τους από τρίτο πρόσωπο οι κυρώσεις θα είναι αυστηρότατες τόσο για

τον ίδιο τον ασφαλισμένο όσο και για το φορέα υποδοχής (ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία κ.λ.π.).