Αίτηση για έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) Τουριστικού Καταστήματος

5 0 Αξιολόγηση:5
(1 Ψήφος)
Αίτηση για έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) Τουριστικού Καταστήματος

Αίτηση για έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) Τουριστικού Καταστήματος

Για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) του Τουριστικού Καταστήματος σας, θα χρειαστεί να συγκεντρώσετε τα ακόλουθα εννέα (9) δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του επιχειρηματία. Σε περίπτωση όπου η επιχείρηση είναι εταιρεία, η αίτηση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό της.
2. Υπεύθυνη δήλωση κατά το υπόδειγμα της παρ.2 του αρ.3 του Ν.2160/93 (επισυνάπτεται υπόδειγμα).
3. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ξένης γλώσσας του επιχειρηματία ή υπαλλήλου αυτού. Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει, η γνώση ξένης γλώσσας μπορεί να αποδειχθεί και με εξέταση από ειδικό υπάλληλο της υπηρεσίας.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ομιλούντος την ξένη γλώσσα ότι θα έχει πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στο κατάστημα.
5. Τριπλότυπο δημόσιου ταμείου για τέλη χαρτοσήμου: 0,73 € συν 20% ΟΓΑ (πληρωτέο σε οποιαδήποτε AOY).
6. Παράβολο Υπέρ ΕΟΤ 29,35 € συν 2,4 % χαρτόσημο πληρωτέο:

• ή στην Τράπεζα της Ελλάδος με κατάθεση υπέρ ΕΟΤ στο λογαριασμό: IBAN GR 1401000240000000000261800
• ή στο Ταμείο του Ταμείο του ΕΟΤ , Τσόχα 7 Αμπελόκηποι, 1ος όροφος, Γραφείο 1.14.
7. Παράβολο υπέρ Δημοσίου 29,35 € πληρωτέο σε οποιαδήποτε AOY στον κωδικό 3741.
8. Παράβολο υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ (πρώην ΤΕΑΠΠΕΡΤ ) 29,35 € πληρωτέο στην Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό: 040/546025-54
9. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της επιχείρησης.


Ο Σημείωση: Προκειμένου να χορηγηθεί το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, γίνεται επιθεώρηση του καταστήματος από την Υπηρεσία.