ΕΛΓΑ τα τέλη εκτίμησης και οι αποζημιώσεις για το 2014

ΕΛΓΑ τα τέλη εκτίμησης και οι αποζημιώσεις για το 2014 ΕΛΓΑ τα τέλη εκτίμησης και οι αποζημιώσεις για το 2014

ΕΛΓΑ τα τέλη εκτίμησης και οι αποζημιώσεις για το 2014

Με απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης  καθοριζονται τα τέλη εκτίμησης και επανεκτίμησης των ζημιών φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου του ΕΛΓΑ και για την ένταξη σε επιχορηγούμενο πρόγραμμα ενεργητικής προστασίας και επίσης η αποζημίωση των απασχολούμενων στην ασφαλιστική και εκτιμητική διαδικασία.

Συγκεκριμένα με την απόφαση καθορίζεται το ύψος των τελών για την εκτίμηση - επανεκτίμηση των ζημιών φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου και για την ένταξη σε επιχορηγούμενο πρόγραμμα ενεργητικής προστασίας καθώς και των δαπανών και αποζημιώσεων που καλύπτονται από αυτά.

Επίσης, με την απόφαση καθορίζονται ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων ή μη του ΕΛΓΑ, οι προϋποθέσεις και οι δαπάνες διανυκτέρευσης, το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης και τα ανώτατα όρια αποζημιώσεων των απασχολούμενων στην ασφαλιστική και εκτιμητική διαδικασία καθώς και στην ενεργητική προστασία.

Καθορισμός τελών

1.   Ο παραγωγός με την υποβολή δήλωσης ζημιάς καταβάλλει τέλη εκτίμησης - επανεκτίμησης:
1.1.    Για ζημιές στη φυτική παραγωγή:
α) Για καλλιέργειες σιτηρών, πενήντα λεπτά (0,5 €) του ευρώ κατά στρέμμα

β) Για αροτραίες καλλιέργειες, ένα (1 €) ευρώ κατά στρέμμα

γ) Για αμπελοειδή, ακτινίδια και κηπευτικά, δύο (2 €) ευρώ κατά στρέμμα

δ) Για καλλιέργειες καρποφόρων δένδρων, δέκα λεπτά (0,10 €) του ευρώ κατά δένδρο, όταν τα δένδρα αναπτύσσονται σε ελεύθερα ή γραμμοειδή σχήματα και πυκνότητα φύτευσης μέχρι 100 δένδρα το στρέμμα

ε) Για καλλιέργειες δενδρωδών καλλιεργειών υπέρπυκνης φύτευσης (πυκνότητα φύτευσης άνω των 100 δένδρων), δέκα (10 €) ευρώ κατά στρέμμα

στ) Για καλλιέργειες υπό κάλυψη γενικά (δεν περιλαμβάνεται η χαμηλή κάλυψη), δέκα (10 €) ευρώ κατά στρέμμα

ζ) Για καλλιέργειες δρεπτών ανθέων, είκοσι (20 €) ευρώ κατά στρέμμα

η) Για καλλιέργειες φυτωρίων και καλλιέργειες καλλωπιστικών θάμνων - δένδρων, σαράντα (40 €) ευρώ κατά στρέμμα

θ) Για καλλιέργειες γλαστρικών φυτών, πενήντα (50 €) ευρώ κατά στρέμμα

Για ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο:
α) Για βοοειδή και μόνοπλα, τριάντα (30 €) ευρώ κατά κεφαλή ζημιωθέντος ζώου
 
β) Για αιγοπρόβατα και χοίρους, δύο (2 €) ευρώ κατά κεφαλή ζημιωθέντος ζώου

γ) Για όρνιθες, γαλοπούλες και κουνέλια, δέκα (0,10 €) λεπτά κατά κεφαλή ζημιωθέντος ζώου

δ) Για μελισσοσμήνη, δύο (2 €) ευρώ κατά ζημιωθέν μελισσοσμήνος (κυψέλη)

2.    Ο παραγωγός με την υποβολή αιτήματος - φακέλου για ένταξη σε επιχορηγούμενο πρόγραμμα ενεργητικής προστασίας καταβάλλει τέλη ύψους είκοσι (20 € ) ευρώ ανά φάκελο. Σε περίπτωση ανάκλησης του αιτήματος για επιχορήγηση και πριν την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου, τα καταβληθέντα τέλη θα επιστρέφονται στον αιτούντα.

3.    Τα ως άνω ποσά εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό και διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών και αποζημιώσεων των απασχολούμενων στην ασφαλιστική και εκτιμητική διαδικασία και την ενεργητική προστασία. Σε περίπτωση που, για εξαιρετικούς λόγους, τα ποσά αυτά δεν επαρκούν για την κάλυψη των ως άνω δαπανών και αποζημιώσεων τότε το υπερβαίνον ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ.

Δαπάνες και αποζημιώσεις που καλύπτονται από το λογαριασμό τελών

Οι δαπάνες και αποζημιώσεις που καλύπτονται από τον ως άνω λογαριασμό είναι:
1.    Οι δαπάνες μετακίνησης και διανυκτέρευσης των υπαλλήλων ή μη του ΕΛΓΑ
2.    Η ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων ή μη του ΕΛΓΑ
3.    Η αποζημίωση των απασχολούμενων στο έργο της ασφαλιστικής και εκτιμητικής διαδικασίας και της ενεργητικής προστασίας

Ημέρες εκτός έδρας

1. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός κατ' έτος των εκτός έδρας μετακινήσεων του τακτικού προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθορίζεται ως εξής:
 
α) Υπάλληλοι της κατηγορίας Π Ε του κλάδου ΠΕ1 Γεωπόνων μέχρι 150 ημέρες. Για 50 υπαλλήλους του συγκεκριμένου κλάδου το όριο μπορεί να καθορίζεται σε 180 ημέρες.

β) Υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ2 Κτηνιάτρων μέχρι 180 ημέρες.

γ) Υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων Γεωπονίας μέχρι 60 ημέρες.

δ) Υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ του κλάδου ΔΕ6 Οδηγών μέχρι 60 ημέρες.

ε) Υπάλληλοι ανεξαρτήτου κατηγορίας και κλάδου, που δεν αναφέρονται ρητά στην απόφαση αυτή, μέχρι 30 ημέρες.

στ) Κατ' εξαίρεση υπάλληλοι όλων των κατηγοριών και κλάδων του ΕΛ.Γ.Α. που ασκούν καθήκοντα Επιθεωρητή ή συμμετέχουν στα Υπηρεσιακά Συμβούλια ή σε πάσης φύσεως Επιτροπές καθώς και στο έργο της συλλογής χαλαζομέτρων στα πλαίσια του αντιχαλαζικού προγράμματος του ΕΛ.Γ.Α., μέχρι 60 ημέρες.

2.    Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθώς και οι υπηρετούντες με πρακτική άσκηση στον ΕΛ.Γ.Α. θα ακολουθούν, ανάλογα με την ειδικότητά τους , τα ανωτέρω αντίστοιχα, κατά κατηγορία και κλάδο, όρια αριθμού ημερών εκτός έδρας.

3.    Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός κατ' έτος των εκτός έδρας μετακινήσεων των γεωτεχνικών υπαλλήλων που υπηρετούν στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και διατίθενται στον ΕΛ.Γ.Α., μετά από σχετική έγκριση των υπηρεσιών τους και πέραν των επιτρεπομένων κατ' έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας που έχει καθοριστεί για τις ανάγκες της υπηρεσίας που υπηρετούν καθορίζεται ως εξής:

α) Υπάλληλοι της κατηγορίας Π Ε του κλάδου Π Ε Γεωπόνων μέχρι 70 ημέρες

β) Υπάλληλοι της κατηγορίας Π Ε του κλάδου Π Ε Κτηνιάτρων μέχρι 70 ημέρες. Για το έτος 2013, ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός των εκτός έδρας μετακινήσεων των ως άνω δύο περιπτώσεων, δε μπορεί να υπερβαίνει τις ογδόντα (80).
 
Δαπάνες μετακίνησης
Οι μετακινούμενοι με εντολή υπάλληλοι ή μη του ΕΛΓΑ δικαιούνται έξοδα κίνησης και χιλιομετρική αποζημίωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ν. 2685/1999 και την αριθμ. 2/56533/0022/10-10-2006 (ΦΕΚ Β 1535) κ.υ.α.

Προϋποθέσεις και δαπάνες διανυκτέρευσης

1.    Η διανυκτέρευση των εκτός έδρας μετακινούμενων υπαλλήλων επιτρέπεται όταν η απόσταση από την έδρα τους είναι μεγαλύτερη:
α) από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, εφόσον κινούνται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό όχημα,
β) από ογδόντα (80) χιλιόμετρα, εφόσον κινούνται με συγκοινωνιακά μέσα,

γ) από είκοσι (20) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις στη νησιωτική Ελλάδα.
2.    Ως δαπάνη διανυκτέρευσης θεωρείται το καταβαλλόμενο ποσό σε κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας, πανσιόν ή ενοικιαζόμενο δωμάτιο, το ύψος της οποίας ορίζεται κατ' ανώτερο όριο στο ποσό των πενήντα (50 €) ευρώ και ειδικότερα για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών και θεσσαλονίκης στο ποσό των εξήντα πέντε (65 €) ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) κατά τη θερινή περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου.

Ημερήσια αποζημίωση

1.    Το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40 €) ευρώ και ισχύει για όλους τους μετακινούμενους υπαλλήλους ή μη του ΕΛΓΑ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό που κατέχουν, πλην των γεωτεχνικών. Για τους γεωτεχνικούς υπαλλήλους ή μη του ΕΛΓΑ ισχύει η υπ ' αριθμ. 2/61630/0022 Υ.Α. (ΦΕΚ 2241/Β/2011).
2.    Οι μετακινούμενοι δικαιούνται:

2.1. Ολόκληρη ημερήσια αποζημίωση:
α) όταν διανυκτερεύουν (συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας αναχώρησης).
 
β) για τις αυθημερόν μετακινήσεις στη νησιωτική Ελλάδα, εφόσον η απόσταση είναι μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια.

2.2. Το ένα δεύτερο (1/2) της ημερήσιας αποζημίωσης:
α) Κατά την ημέρα επιστροφής μετά από διανυκτέρευση και εφόσον η μετακίνηση πραγματοποιείται μετά το πέρας της ανατιθέμενης εργασίας.

β) Κατά τις αυθημερόν μετακινήσεις σε απόσταση άνω των είκοσι (20) χιλιομέτρων και άνω των πέντε (5) ναυτικών μιλίων.

Καθορισμός ανώτατων ορίων αποζημιώσεων των απασχολούμενων στο έργο της ασφαλιστικής και εκτιμητικής διαδικασίας και της ενεργητικής προστασίας

1.    Οι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ δικαιούνται αποζημίωση για τη σύνταξη, συγκέντρωση και αποστολή των δηλώσεων ζημιάς ή φακέλων στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΕΛΓΑ καθώς και τον έλεγχο της ορθότητας των αντίστοιχων τελών εκτίμησης και την κατάθεσή τους στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί για το σκοπό αυτό ο ΕΛΓΑ. Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (4,5 €) ανά δήλωση ή φάκελο και μέχρι του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως.

2.    Οι απασχολούμενοι σε όλα τα στάδια της ασφαλιστικής και εκτιμητικής διαδικασίας, των προγραμμάτων της ενεργητικής προστασίας και κρατικών οικονομικών ενισχύσεων γεωτεχνικοί, υπάλληλοι ή μη του ΕΛ.Γ.Α., δικαιούνται, για το έργο που τους ανατίθεται, αποζημίωση ανά πραγματογνωμοσύνη, επιτόπιο έλεγχο, εποπτικό έλεγχο, αξιολόγηση και παραλαβή έργων. Η ανωτέρω αποζημίωση μπορεί να ανέρχεται ημερησίως μέχρι του ποσού των πενήντα (50 €) ευρώ και μηνιαίως μέχρι του ποσού των τριακοσίων (300 €) ευρώ.

3.    Οι απασχολούμενοι σε προγράμματα ενεργητικής προστασίας, καθώς και σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, ανεξαρτήτου κλάδου, υπάλληλοι ή μη του ΕΛ.Γ.Α., δικαιούνται για το έργο που τους ανατίθεται, αποζημίωση ανά επιτόπιο έλεγχο, αξιολόγηση και παραλαβή έργων, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει ημερησίως το ποσό των πενήντα (50 €) ευρώ και μηνιαίως το ποσό των τριακοσίων (300 €) ευρώ.

4.    Οι χρησιμοποιούμενοι, από τους πραγματογνώμονες των ζημιών, ιδιώτες
 
οριοδείκτες, για την υπόδειξη αγροτεμαχίων, δικαιούνται αποζημίωση κατά ημέρα απασχόλησης ίση με το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει ημερησίως το ποσό των τριάντα (30 €) ευρώ σε περίπτωση που απασχολούνται πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας

5. Ο καθορισμός του ύψους της αποζημίωσης κατ' είδος εργασίας των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού αναγράφεται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Α/Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΕΣ σε ευρώ

1

Αρθρ ο8 παρ. 1

ΔΗΛΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΦΥΤΙΚΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1,79

2

ΔΗΛΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΖΩΙΚΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΑ

3,14

3

ΦΑΚΕΛΟΣ & ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΑ

4,19

4

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

4,5

5

Αρθρ ο8 παρ. 2

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1,25

6

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΑ

2,5

7

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Η' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΑ

5

8

ΔΕΝΔΡΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

0,00745

9

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

0,0248

10

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ-ΦΥΤΩΡΙΩΝ-ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΑ

2,5

11

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ-ΦΥΤΩΡΙΩΝ-ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΑ

5

12

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Η' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ-ΦΥΤΩΡΙΩΝ-ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΑ

10

13

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ,ΜΟΝΟΠΛΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΑ

20