ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΠΑΙΚ 2012 2013

aspaite2-6

ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΠΑΙΚ 2012 2013

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΠΑΙΚ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2012 2013
Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ , που θα πραγματοποιηθεί στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Ιωάννινα, Ηράκλειο Κρήτης, Σάπες Ροδόπης και Ρόδο.


Ανακοινώνεται ότι όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή τους στο ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ. το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν 3027/02 και την αριθμ. 82/13-7-2012 (Θέμα 1.1) Πράξη της Δ.Ε της ΑΣΠΑΙΤΕ., θα πρέπει από 19-07-2012 μέχρι και 03-08-2012 να υποβάλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή των ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών ταχυδρομείων με την ένδειξη Επιλογή υποψηφίων ΕΠΠΑΙΚ, αποκλειστικά στην ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα (Ν. Ηράκλειο Αττικής, Σταθμός Η.Σ.Α.Π. «Ειρήνη», Τ.Κ 14121).
Η παρούσα Ανακοίνωση - Προκήρυξη, η οποία συνοδεύεται από τον Πίνακα με τον αριθμό των εισακτέων ανά πόλη και ειδικότητα, τον Κανονισμό Αξιολόγησης Υποψηφίων του ΕΠΠΑΙΚ., τα έντυπα της Αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης, διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της ΑΣΠΑΙΤΕ στη διεύθυνση: www.aspete.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΠΑΙΚ

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΠΑΙΤΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΠΑΙΚ