Πρόσληψη 3 ατόμων στην ΠΕ Χανίων

Πρόσληψη 3 ατόμων στην ΠΕ Χανίων

Πρόσληψη 3 ατόμων στην ΠΕ Χανίων

O Αντιπεριφερειάρχης Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

, για το τμήμα Κτηνιατρικής - και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:


• ΠΕ Κτηνιάτρων 1
• ΤΕΙ Ζωικής Παραγωγής 1
• ΥΕ Εργατών/τριών 1


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Πλατεία Ελευθερίας 01, Τ.Κ.73134, Χανιά, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας, υπόψιν κας Διγαλάκη Καλλιόπης ή κας Πετράκη Φιλιώς (τηλ. επικοινωνίας: 2821-3-40186, 2821­3-40283) από 20.02.2014 έως 4.03.2014.


Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΕ47ΛΚ-Δ0Λ