Αποτελέσματα ΣΟΧ 4/2014 ΔΕΗ

Αποτελέσματα ΣΟΧ 4/2014 ΔΕΗ

Αποτελέσματα ΣΟΧ 4/2014 ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας