ΕΛΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 1432 ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΑ ΕΛΤΑ 2012

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 1432 ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑ ΕΛΤΑ 2012

ΕΛΤΑ προσλήψεις για 1.432 εποχικούς μέσα στον Αύγουστο αναμένετε η προκήρυξη των θέσεων εργασίας

Οι θέσεις στα ΕΛΤΑ αφορούν στα καταστήματα όλης της χώρας και έχουν ήδη πάρει το έγκριση από τα αρμόδια υπουργεία. Οι συμβάσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ θα έχουν διάρκεια από 4 (τέσσερις) έως 8 (οκτώ) μήνες.

Οι ειδικότητες που ζητούνται από τα ΕΛΤΑ είναι τέσσερις και αφορούν σε υπαλλήλους εσωτερικής εκμετάλλευσης, διανομείς, διαμετακομιστές και οδηγούς.

ΟΛΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΕΔΩ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΕΔΩ

Στα κριτήρια πρόσληψης όλων των υποψηφίων, η εντοπιότητα έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα. Στη συνέχεια, η σειρά κατάταξης των υποψηφίων κάθε ομάδας καθορίζεται με τη βαθμολόγηση του χρόνου ανεργίας, του αριθμού τέκνων, του αριθμού ανήλικων τέκνων, του βαθμού του βασικού τίτλου σπουδών, της ηλικίας, αλλά και της εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις προσλήψεις στα ΕΛΤΑ θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, ενώ οι υποψήφιοι για τις θέσεις των ΔΕ διανομέων θα πρέπει να έχουν τα εξής απαραίτητα προσόντα: οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας ή μετάδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' κατηγορίας, καθώς και άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας άνω των 125 cc.

Για τις θέσεις ΔΕ οδηγών στα ΕΛΤΑ απαιτείται οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μετάδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, καθώς και επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' κατηγορίας και άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΛΤΑ