ΙΝΕΓΣΕΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΝΤΑΜΗΝΑ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

5 0 Αξιολόγηση:0
(0 ψήφοι)

 igsee

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΝΤΑΜΗΝΑ ΜΕΣΩ ΙΝΕΓΣΕΕ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ανακοινώνει τα αποτελέσματα και τους πίνακες κατάταξης της υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.505/1/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Τρικάλων» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων ανήλθε σε 2.942 για 863 θέσεις εργασίας, εκ των οποίων καλύφθηκαν οι 778 θέσεις.

 Οι πίνακες του ΙΝΕΓΣΕΕ που αναρτήθηκαν είναι οι εξής:

 1.Αλφαβητικός πίνακας αποκλειομένων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού. Στον πίνακα των απορριπτέων βρίσκονται: α) όσοι απορρίφθηκαν από το διαγωνισμό λόγω π.χ μη προσκόμισης έγκυρης κάρτας ανεργίας ή βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ και β) όσοι απορρίφθηκαν για θέσεις εργασίας (κωδικούς) που δεν πληρούσαν τα κριτήρια σύμφωνα με την πρόσκληση. Για τις θέσεις εργασίας που διέθεταν τα απαραίτητα προσόντα συμμετείχαν κανονικά στο διαγωνισμό και η μοριοδότηση τους παρουσιάζεται αναλυτικά στον κύριο πίνακα κατάταξης.

  1. 2.Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ. Στον πίνακα κατάταξης εμφανίζονται τα αναλυτικά μόρια ανά κριτήριο, καθώς και το σύνολο των μορίων τους και οι επιδιωκόμενες θέσεις κατά σειρά προτίμησης, χωρίς το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, αλλά με αναγραφή μόνο του ΑΜΚΑ.
  2. 3.Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο. Ο πίνακας κατάταξης με τα αναλυτικά μόρια ανά κριτήριο, καθώς και το σύνολο των μορίων τους και τις επιδιωκόμενες θέσεις κατά σειρά προτίμησης, χωρίς ονοματεπώνυμο του υποψηφίου αλλά με αναγραφή μόνο του οικείου ΑΜΚΑ, κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία.
  3. 4.Πίνακας προσληπτέων κατ’ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης. Ο πίνακας είναι προσωρινός και θα οριστικοποιηθεί μετά τη δήλωση αποδοχής των θέσεων εργασίας από τους προσληπτέους, καθώς και μετά από το αποτέλεσμα της εξέτασης των τυχόν ενστάσεων από το ΑΣΕΠ.

 

Διευκρινήσεις επί της διαδικασίας αξιολόγησης

  1. 1.Οι επιδοτούμενοι άνεργοι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ή και πέραν αυτής μοριοδοτήθηκαν με μηδέν (0) μόρια ως προς την κατάσταση ανεργίας Γ.1. Εξαιρούνται όσοι εντάσσονται στην κατηγορία β. νέος άνεργος, και μοριοδοτούνται με 25 μόρια.
  2. 2.Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου «οικογενειακή κατάσταση – μονογονεϊκή οικογένεια» Γ.2. α, επισημαίνουμε ότι μονογονέας είναι εκείνος που ασκεί στην πράξη και κατά αποκλειστικότητα ή μετά από ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσοτέρων τέκνων. Όσοι ασκούν την επιμέλεια των τέκνων τους μοριοδοτούνται με μηδέν (0) μόρια στο κριτήριο της μονογονεϊκής οικογένειας.
  3. 3.Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου «οικογενειακό εισόδημα» Γ.3. χρειαζόταν εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2010, δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως και 31/12/2009. Όσοι εκ παραδρομής κατέθεσαν το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2011 (ή δεν κατέθεσαν καθόλου) μοριοδοτήθηκαν με μηδέν (0) μόρια και στον πίνακα μοριοδότησης έχουν ενταχθεί στην κατηγορία ε, για εισόδημα από 22.000,01 και άνω.
  4. 4.Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου «οικογενειακό εισόδημα» Γ.3., σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν ήταν υποχρεωμένος να υποβάλλει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2010, δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως 31/12/2009, χρειαζόταν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ. Σε περίπτωση που δεν ήταν θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ, μοριοδοτήθηκε με μηδέν (0) μόρια και στον πίνακα μοριοδότησης έχει ενταχθεί στην κατηγορία ε, για εισόδημα από 22.000,01 και άνω.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά των πινάκων κατάταξης επιτρέπεται στους υποψηφίους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Επομένως, οι ωφελούμενοι μπορούν από την Πέμπτη 23/08/2012 έως και την Δευτέρα 27/08/2012 να καταθέσουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων. Η ένσταση κατατίθεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και όχι στα γραφεία του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι προσληπτέοι, σε κάθε περίπτωση, οφείλουν εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δηλαδή έως τις 01/09/1012, να αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση:

  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (για την ΠΕ Τρικάλων)Τζαβέλα 4, 41222, Λάρισα(Υπ’ όψιν κκ Μπουλομπάση Μαριάνθη και Παπανδρέου Σπυριδούλα)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΝΕΓΣΕΕ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ