ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΘ

apeth

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. με τίτλο «Οικολογική Ποιότητα και Διαχείριση υδάτων σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής»

Προκηρύσσεται για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 (εαρινό εξάμηνο), η εισαγωγή δεκαπέντε (15) φοιτητών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.). Το Δ.Π.Μ.Σ. των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. χορηγεί  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην «Οικολογική Ποιότητα και Διαχείριση υδάτων σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής».


Η διάρκεια του Δ.Π.Μ.Σ. είναι 3 εξάμηνα, από τα οποία τα δύο πρώτα απαιτούν άμεση εκπαιδευτική παρακολούθηση και πρακτική άσκηση. Το τρίτο αφορά στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και άλλων Τμημάτων συναφών με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. Για τους πτυχιούχους άλλων Τμημάτων, πλην των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών αποφασίζει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) εάν έχουν τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις και αν όχι τους καθορίζουν συγκεκριμένα μαθήματα στα οποία θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς πριν την τελική αξιολόγησή τους.
Η επιλογή θα γίνει με εκτίμηση των κριτηρίων που ορίζονται από το νόμο, από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Δ.Π.Μ.Σ., αλλά και από την Ε.Δ.Ε.
Απαραίτητα θεωρούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Αίτηση (διαθέσιμη μόνο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Βιολογίας), την οποία μπορούν να υποβάλλουν και οι επί πτυχίω φοιτητές • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων αλλοδαπής υποχρεούνται να καταθέσουν βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)
• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (επικυρωμένο αντίγραφο)
• Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
• Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης μιας ξένης γλώσσας
• Αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας -όπου αυτή προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο- σε έντυπη μορφή (για μη συναφή αντικείμενα αρκεί μια περίληψή της)
• Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια (σχετικά με την ειδίκευση)
• Δύο συστατικές επιστολές (η μία κατά προτίμηση από τον επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας, εφόσον εκπονήθηκε διπλωματική εργασία)
• Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε θετικά στην αξιολόγησή τους κατά την προσωπική συνέντευξη
Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012 έως και την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012 κατά τις εργάσιμες ημέρες, στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας.
Η συνέντευξη όσων προεπιλεγούν βάσει των κριτηρίων (τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος-Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών) θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.