ΧΑΡΑΤΣΙ 2012 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΕΗ

xaratsi

ΧΑΡΑΤΣΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΕΗ

Διαχωρισμός από τον λογαριασμό της ΔΕΗ από το Χαράτσι του 2012, με τη μεταφορά της υποχρέωσης από τη ΔΕΗ στην Εφορία, μπορεί να γίνει από τους φορολογούμενους σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στον διαχωρισμό για το χαράτσι από το λογαριασμό της ΔΕΗ πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια Εφορία. Εάν ο φορολογούμενος δηλώσει ότι αδυνατεί να πληρώσει το ειδικό τέλος , ώστε να γίνει διαχωρισμός του ειδικού τέλους ακινήτων από τον λογαριασμό της ΔΕΗ, μπορεί να καταβάλει 50 ευρώ και να γίνει η βεβαίωση του υπολοίπου ποσού από την Εφορία.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος του υπουργειου Οικονομικών για το χαράτσι 2012 αναφέρει τα κάτωθι:

 

   Εάν ο υπόχρεος του ακινήτου δικαιούται πλήρη απαλλαγή, υποβάλει αίτηση διαγραφής του τέλους στην αρμόδια ΔΟΥ, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα σε αυτή δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που η αίτηση γίνει δεκτή, συντάσσεται απόφαση απαλλαγής, η οποία καταχωρείται αμέσως στο πρόγραμμα του ΕΕΤΗΔΕ. έτους 2012 και δεν απαιτείται η καταβολή κάποιου ποσού ΕΕΤΗΔΕ. από τον υπόχρεο.

 

   Εάν ο υπόχρεος δικαιούται την καταβολή ΕΕΤΗΔΕ. µε μειωμένο συντελεστή, υποβάλει αίτηση επανακκαθάρισης του τέλους µε μειωμένο συντελεστή, προσκομίζοντας και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Η ΔΟΥ, εφόσον κάνει δεκτή την αίτηση, προβαίνει σε νέα εκκαθάριση. Στη συνέχεια, ο υπόχρεος καταβάλει την τρέχουσα δόση και τις τυχόν ληξιπρόθεσμες, όπως έχουν προκύψει μετά τη νέα εκκαθάριση, καταχωρείται ο αριθμός διπλοτύπου στην εφαρμογή ΕΕΤΗΔΕ. έτους 2012 και το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται στις δόσεις που υπολείπονται στη ΔΟΥ.

ΧΑΡΑΤΣΙ ,2012 , ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ  ,ΔΕΗ . ΕΕΤΗΔΕ