ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ

 

 

keaepKOINVFELHS

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΚΕΑΕΠ

Η ΑμΚΕ «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» - ΚΕΑΕΠ ανακοινώνει τα αποτελέσματα κοινωφελούς εργασίας και τους πίνακες κατάταξης της υπ' αριθμ. ΚΟΧ 61.904/1/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ” ΚΕ.Α.ΕΠ” Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Νότιος Τομέας – Περιφέρεια Αττικής – Δήμος Μοσχάτου Ταύρου)» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Συγκεκριμένα, αναρτήθηκαν:
Πίνακας προσληπτέων (αλφαβητικά)

Η ΑμΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΚΕΑΕΠ» καλεί τους ωφελούμενους που βρίσκονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ της Πράξης :
• «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΚΕΑΕΠ» Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Νότιος Τομέας)», Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 61.904/1/2012 όπως προσκομίσουν εντός τριών ημερών από την ενημέρωση τους συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα ακόλουθα έντυπα σχετικά με την αποδοχή της θέσης για την οποία έχουν επιλεγεί:

1) Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής Θέσης Κοινωφελούς Εργασίας με τα εξής επισυναπτόμενα (κατεβάστε το επισυναπτομενο αρχείο):
- Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (για π.χ. φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ασφάλισης κλπ)
- Αποδεικτικό ΑΜΙΚΑ (για π.χ. φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ασφάλισης κλπ)
- Αποδεικτικό ΑΦΜ (για π.χ. βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας)

2) Το πρωτότυπο Δελτίο Ανεργίας τους

Επιπλέον, παρακαλούνται να προσκομίσουν όσοι από τους ωφελούμενους που βρίσκονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ των παραπάνω Πράξεων ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ τη θέση εργασίας για την οποία έχουν επιλεγεί συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την ακόλουθη Υπεύθυνη Δήλωση, προκειμένου να είναι δυνατό να πληρωθεί η θέση από τον επόμενο άνεργο-ωφελούμενο στην κατάταξη και να μην χαθεί:

Υπεύθυνη Δήλωση Μη Αποδοχής Θέσης Κοινωφελούς Εργασίας

Όλα τα παραπάνω έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας www.keaep.gr και επίσης διατίθενται στη διεύθυνση Κυψέλης 16 Αθήνα στην Κυψέλη.

Η προσκόμιση των παραπάνω εντύπων μπορεί να γίνει:

• με υποβολή (αυτοπροσώπως οι ωφελούμενοι ή κάποιος άλλος για αυτούς) στην οδό Κυψέλης 16 Αθήνα στην Κυψέλη , στο ισόγειο.
• Για τις θέσεις 101,102,103,104,105,106,108,109,110,111,112 και 113 την Πέμπτη 13/9/2012 και ώρα 5:00 – 8:00 μ.μ.
• Για τις θέσεις 107 την Παρασκευή 14/9/2012 και ώρα 5:00 – 8:00 μ.μ.
• Στις περιπτώσεις μη εμφάνισης του υποψηφίου προσληπτέου, ενημερώνεται ο αντίστοιχος επόμενος επιλαχών, ο οποίος οφείλει εντός τριών (3) ημερών να αποδεχτεί τη θέση προσκομίζοντας τα αντίστοιχα έγγραφα. Κατόπιν, θα εκδοθούν οι οριστικοί ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ για την κάθε Πράξη.

Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει ελέγχου νομιμότητας ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, έχει ως συνέπεια να απολύονται οι υποψήφιοι που τυχόν δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Οι ωφελούμενοι που προσλαμβάνονται κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

*ΑΝ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ Η ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΑΜΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΜΚΑ