ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ 2012 2013

kee2

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ 2012 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

Φοιτητικές εστίες.Ηλεκτρονική αίτηση για τις φοιτητικές εστίες  του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ για το έτος 2012 2013.

 Σας παραθέτουμε τον πλήρη οδηγό για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις των φοιτητών που θέλουν να στεγαστούν στις φοιτητικές εστίες του Εθνικού ιδρύματος Νεολαίας.Υποβολή αιτήσεων γίνετε αποκλειστικά ηλεκτρονικά και η προθέσμια υποβολής λήγει στις 28/09/2012.Δείτε στις παρακάτω παραγράφους τον πλήρη οδηγο για τις φοιτητικές εστίες

Επίσης σας παρουσιάζουμε τις προυποθέσεις και τα κριτήρια για την είσοδο των φοιτητών στις φοιτητικές εστίες του Εθνικού Ιδρύματος Νεολαίας στον κανονισμό για τις φοιτητικές εστίες.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας φοιτητής προκειμένου να καταθέσει Αίτηση Εισδοχής σε Εστία με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής, είναι τα εξής:
1. Είσοδος στην εφαρμογή:
Προϋποθέτει ότι έχει γίνει εγγραφή του φοιτητή στην εφαρμογή, με βάση τα προσωπικά στοιχεία που είχε δηλώσει στο μηχανογραφικό του για τις Πανελλήνιες εξετάσεις.
2. Δημιουργία και επεξεργασία της Αίτησης Εισδοχής
3. Οριστικοποίηση και υποβολή της Αίτησης Εισδοχής
4. Εκτύπωση της Αίτησης Εισδοχής
5. Κατάθεση της Αίτησης Εισδοχής, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Φοιτητική Εστία (ή το αντίστοιχο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας)
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες
2
Είσοδος στην Εφαρμογή και Δήλωση Στοιχείων
Από την αρχική σελίδα της εφαρμογής ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εισδοχής http://esties.ein.gr ο φοιτητής μπορεί:
Να δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη, εφόσον δεν διαθέτει.
Να συνδεθεί στην εφαρμογή, εφόσον έχει ήδη ενεργό λογαριασμό χρήστη.

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες
10
Στο ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δεν θα γίνουν μετεγγραφές πρωτοετών φοιτητών. Για το λόγο αυτό, ο φοιτητής δεν μπορεί να δηλώσει διαφορετική Σχολή φοίτησης, από αυτή που ανακοινώθηκε στα αποτελέσματα των Πανελλήνιων εξετάσεων.
Εφόσον ο φοιτητής είναι μεγαλύτερος από 25 ετών (με βάση την ημερομηνία γέννησης που δήλωσε), του υποδεικνύεται ότι:
«Οι Αιτήσεις Εισδοχής αφορούν πρωτοετείς φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει τον 25ο χρόνο της ηλικίας τους. Για εξαιρετικές περιπτώσεις αποφασίζει το Δ.Σ. του Ε.Ι.Ν. ύστερα από Εισήγηση πρόταση της αρμόδιας Εφορείας. Μπορείτε να προχωρήσετε στην υποβολή της Αίτησης, αλλά στην ενότητα “Δικαιολογητικά” θα πρέπει να διευκρινίσετε τους εξαιρετικούς λόγους που σας αφορούν.»
Ο φοιτητής μπορεί να δηλώσει εάν ήδη φοιτά σε άλλη Σχολή (και πότε εγγράφηκε σε αυτήν) και εάν διαμένει σε άλλη Εστία (με βάση τη Σχολή που ήδη φοιτά). Προφανώς, για να προχωρήσει η Αίτηση Εισδοχής του θα πρέπει να εγγραφεί στη Σχολή όπου πέτυχε με τις φετινές Πανελλήνιες εξετάσεις (2012), δηλαδή να διαγραφεί από την προηγούμενη Σχολή.
Τέλος, ο φοιτητής μπορεί να δηλώσει εάν έχει αδελφό/ή που διαμένει ήδη σε Φοιτητική Εστία και να την προσδιορίσει.

Επιλογή Φοιτητικής Εστίας
Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει μόνο από τις Εστίες που αντιστοιχούν στη Σχολή που φοιτά

Δικαιολογητικά
Εμφανίζει τα δικαιολογητικά τα οποία ο αιτών είναι υποχρεωμένος ή έχει τη δυνατότητα να καταθέσει μαζί με την Αίτηση Εισδοχής του.
Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση Εγγραφής στη Σχολή (μπορεί να την προσκομίσει και αργότερα)
2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη ή πιστοποιητικό γέννησης από Δήμο ή Κοινότητα.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από αρμόδια δημοτική ή Κοινοτική αρχή ( του τελευταίου εξαμήνου)
4. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορείας των γονέων τρέχοντος Οικονομικού Έτους (επικυρωμένο). Σε περίπτωση που μέχρι την υποβολή της αίτησης δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα υποβάλλετε υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτό θα προσκομισθεί το συντομότερο δυνατό και το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των αιτήσεων.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου δηλώνεται η μόνιμη κατοικία των γονέων.
Προαιρετικά Δικαιολογητικά:
Για να τεκμηριώσει επιπρόσθετες ιδιότητες που αφορούν την υποψηφιότητά του (λόγοι υγείας, αδέλφια που σπουδάζουν, διαζευγμένοι γονείς, κλπ), ο υποψήφιος πρέπει να δηλώσει ότι θα προσκομίσει τα εξής προαιρετικά δικαιολογητικά:
 Όσοι υποψήφιοι επικαλούνται λόγους υγείας που αφορούν τους ίδιους, πρέπει να δηλώσουν ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί.
 Όσοι υποψήφιοι επικαλούνται λόγους υγείας που αφορούν μέλη της οικογένειάς τους (γονείς ή αδέλφια), πρέπει να δηλώσουν ότι θα προσκομίσουν για κάθε ένα από αυτά, την αντίστοιχη βεβαίωση της αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί .
 Όσοι από τους υποψήφιους έχουν ένα ή περισσότερα αδέλφια φοιτητές, πρέπει να δηλώσουν ότι θα προσκομίσουν για κάθε ένα από αυτά, την αντίστοιχη βεβαίωση του τμήματος που έχει εισαχθεί.
 Όσοι από τους υποψήφιους έχουν ένα ή περισσότερα αδέλφια που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, πρέπει να δηλώσουν ότι θα προσκομίσουν για κάθε ένα από αυτά, την αντίστοιχη βεβαίωση ότι υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία.
 Όσοι υποψήφιοι είναι πολύτεκνοι, πρέπει να δηλώσουν ότι θα προσκομίσουν πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων.

Όσοι υποψήφιοι είναι άποροι, πρέπει να δηλώσουν ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση – πιστοποιητικό απορίας από αρμόδια Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας.
Όσοι υποψήφιοι είναι παιδιά διαζευγμένων γονέων, πρέπει να δηλώσουν ότι θα προσκομίσουν δικαστική απόφαση όπου θα προσδιορίζεται η επιμέλεια.

Επικοινωνία με το Τμήμα Διαμονής για απορίες του φοιτητή
Για απορίες και διευκρινίσεις ο φοιτητής μπορεί να επικοινωνεί με την Διεύθυνση Εστιακών & Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων / Τμήμα Διαμονής του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας στα τηλέφωνα 210-6417-166, 210-6417-153, 210-6417-156, 210-6417-161.

ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

ρεπορταζ ,επιμέλεια:dikaiologitika.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ, 2012 ,2013 ,ΑΙΤΗΣΗ ,FOITHTIKES ESTIES