ΔΕΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ

 

DEI

ΔΕΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ

ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ .Η ΔΕΗ ανακοινώνει τις προσλήψεις έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια) συνολικά 5 (πέντε) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της μονάδας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τις προσλήψεις που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν μέχρι 04/10/2012 και ώρα 13:00 στα γραφεία του ΑΣΠ Πάρου στη Νάουσα Πάρου την ειδική έντυπη αίτηση η οποία διανέμεται από τη γραμματεία του Σταθμού, υποβάλλοντας τα συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.


Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης :
1. Εντοπιότητα.
2. Ανεργία και χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.
3. Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κλπ.).
4. Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ Α.Ε. εντός της τελευταίας τριετίας.
5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
6. Βεβαίωση προϋπηρεσίας.
Σημείωση : Επαναπρόσληψη των ατόμων απαγορεύεται πριν παρέλθουν 12 (δώδεκα) μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στη ΔΕΗ Α.Ε.