ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΡΕΝΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

 paidikoi

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΡΕΝΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Ο Δήμος Νίκαιας Αγ Ρέντη ανακοινώνει τις προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου, συνολικά (12) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών
αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ»Οι προσλήψεις θα καλύψουν τις ανάγκες στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου και οι αφρούν τις κάτωθι ειδικότητες.

ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 3 προσλήψεις

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 8 προσλήψεις

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 πρόσληψη

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
2.- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3.- Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:
1.- Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2.- Τίτλο σπουδών που απαιτείται ως προσόν διορισμού στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού και το έτος κτήσης του τίτλου. Σε κάθε περίπτωση που ο
βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτήρα ή με ακέραιο αριθμό απαιτείται βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.
3.- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα.
4.-Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν εχει εργαστεί το τελευταίο δωδεκάμηνο στο δημόσιο, σε ποιο φορέα και το
χρονικό διάστημα της απασχόλησής του στο φορέα αυτόν.
5.-Για την απόδειξη συναφούς εμπειρίας τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Λόγω του κατεπείγοντος θα τηρηθεί η άμεση σειρά προτεραιότητας
και άμεση πρόσληψη αφού διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κώλυμα.

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην έδρα του Νομικού Προσώπου, οδός Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντη, στο γραφείο Προσωπικού, από την
επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην έδρα του Νομικού Προσώπου και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.