ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ

foititessitish

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ  ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

(σύμφωνα με το άρθρο 5 κοινής υπουργικής απόφασης Φ5/685335/Β3/18-6-2012).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ

 1. Αίτηση (δίνεται από την Γραμματεία)
 2.  
 3. Δύο (2) φωτογραφίες του φοιτητή/τριας
 4. Πρόσφατο Πιστοποιητικό  Οικογενειακής Κατάστασης
 5. Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας θεωρημένο από Δημόσια Αρχή
 6. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του ενδιαφερόμενου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου θα βεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας.
 8. Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδελφού/ής
 9. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου φοιτητή το τελευταίο οικονομικό έτος. Σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα, προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους.
 10. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστημα του Ο.Α.Ε.Δ. στα οποία είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ή ο γονέας, ή ο/η σύζυγος του.
 11. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του φοιτητή και ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή/τριας
 12. Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης που απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1897/90 (Α΄120) θεωρημένο για την γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.
 13. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης. Αν το πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία άνω του 67% τότε συμπληρωματικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής, Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται από την Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα. ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 14. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα